Loading...

Кипър

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Никозия

Иван Иванов

e-mail:i.ivanov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”

Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Кипър

Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Кипър

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Кипър

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

промяна,%

износ

промяна,%

внос

промяна,%

салдо

2011

140.9

91.6

61.2

33.6

79.7

187.5

-18.4

2012

162.6

15.4

83.6

36.5

79.0

-0.8

4.6

2013

117.4

-27.8

74.3

-11.1

43.2

-45.4

31.1

2014

134.6

14.6

99.2

33.6

35.4

-18.0

63.8

2015

193.9

44.0

153.1

54.4

40.7

15.1

112.4

2016

111.6

-42.4

82.0

-46.5

29.6

-27.2

52.4

2017

204.8

83.5

80.4

-2.0

124.4

320.3

-44.0

2018

228.4

11.5

102.4

27.4

126.0

1.3

-23.6

2019

254.9

11.6

110.7

8.1

144.3

14.4

-33.6

2020

163.0

-36.1

116.4

5.2

46.6

-67.7

69.8

2021

216.8

33.0

140.3

20.5

76.5

64.3

63.8

01-06.2021

85.7

65.1

20.5

01-06.2022

124.8

45.6

102.6

57.5

22.1

7.9

80.5

През периода 01-06.2022 г. стокообменът с Кипър е в размер на 124,8 млн. евро /ръст от 45,6%, дял 0,2%/. Износът към Кипър през периода е в размер на 102,6 млн. евро /ръст от 57,5%, дял 0,4%/. Вносът е в размер на 22,1 млн. евро /ръст от 7,9%, дял 0,1%/.

През 2021 г. стокообменът между България и Кипър нараства с 33% в сравнение с предходната 2020 г., но не успява да достигне нивата от преди пандемията от Ковид-19. Износът към Кипър се е увеличил с 20,5% и е в размер на 140,3 млн. евро. Вносът се възстановява до известна степен, след драстичния спад през 2020 г. и в размер на 76,5 млн. евро. Салдото е положително за България в почти същия размер от предходната година. Кипър заема 33-то място в листата на търговските партньори на България по отношение на износа и 48-мо място по отношение на вноса.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Кипър през 2021 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през 2021 г.

34 866 879

100,0

в т.ч. Кипър

140 283

0.4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

23 139

16.5

1003

Ечемик

11 748

8.4

1005

Царевица:

7 756

5.5

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

6 205

4.4

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

4 840

3.5

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

4 301

3.1

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

4 296

3.1

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

4 280

3.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

3 821

2.7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 437

2.5

Водещи стоки във вноса на България за Кипър през 2021 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през 2021 г.

39 224 462

100,0

в т.ч. Кипър

76 473

0,2

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

36 513

47.7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

8 049

10.5

7404

Отпадъци и отломки от мед

5 096

6.7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

4 968

6.5

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

3 873

5.1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

2 284

3.0

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

1 913

2.5

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1 014

1.3

2716

Електрическа енергия

1 014

1.3

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

911

1.2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Кипър в България към края на 2021 г. са в размер на 2,468 млрд. евро. За предходната 2021 г. инвестициите са в размер на 28,6 млн. евро, а за първото тримесечие на 2022 г. 40,3 млн. евро, а за второто тримесечие възлизат на -4,1 млн. евро.

По данни на Българска агенция за инвестиции Кипър е сред водещите страни по преки инвестиции в секторите преработваща промишленост, строителство, недвижимо имущество, търговия. Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни седалища са в Гърция, САЩ, Русия и други страни.

Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни сделки, участия в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, за трансфер на ноу-хау или авторски права, за излизане на пазари в трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката промишленост, обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване и в хранителната промишленост – производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, винарска промишленост и др.

 1. Туризъм

Година

Кипърски туристи в България

%

Български туристи в Кипър

%

2011

16 665

-7.2

12 896

-7.2

2012

15 212

-8.7

5 861

-54.6

2013

13 935

-8.4

10 084

72.1

2014

13 049

-6.4

5 524

-45.2

2015

14 166

8.6

6 485

17.4

2016

18 957

33.8

8 352

28.8

2017

22 346

+17.9

13 834

+65.6

2018

23199

+3.8

13722

-0.8

2019

26822

+15.6

12564

-8.4

2020

4542

-83.1

2021

6316

39,1

Януари-юни 2022г.

6075

400

Източник: Министерство на туризма

Забележка: Поддържането на статистика за броя на българските туристи по дестинации е преустановено от МТ

През 2020 г. е налице драстичен спад в броя на кипърските граждани, посетили България, вследствие на глобалния спад в туристопотока поради пандемията от Ковид 19. През 2021 г. се наблюдава частично възстановяване на динамиката, като броя на туристите нараства с почти 40% спрямо предходната 2021 година. За периода януари-юни от текущата 2022 г. продължава процесът на възстановяване на пътуванията, като входящият туристопоток за периода нараства четири пъти в сравнение с първите шест месеца на 2021 г.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от МС на Р България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В документа се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.

 1. Договорно-правна база в икономическата област
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма (подписан на 29.06.1995 г. в Никозия);
 • Спогодба за международни автомобилни превози (подписана на 16.05.1978 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (подписана на 8.05.1965 г.);
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване (подписана на 19.12.1985 г.);
 • Спогодба за разширяване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, хранителната промишленост и хидромелиорациите (юни 1978 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото – (подписана в Никозия на 30.10.2000 г. Одобрена с РМС №745 от 13 ХІ 2000 г.);
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 12.11.1987 г., в сила от 27.12.1988 г.);
 • Протокол за създаване на българо-кипърска банка за развитие (по време на X сесия на Смесената българо-кипърска междуправителствена комисия, 19-20.06.1996 г., София);
 • Спогодба за социално осигуряване (подписана на 6 юни 2006 г. в Никозия)

Споделете