Loading...

Киргизстан

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg


Референт за Киргизстан

Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:i.batalov@mi.government.bg

Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Киргизка Република

Киргизката република тръгна по пътя на бързата либерализация на икономиката след 1994 г. Страната е първата държава от ОНД, приета за член на Световната търговска организация на 21 декември 1998 г. С приемането в СТО, Киргизстан започна да прилага либерален външнотърговски режим и ниска митническа защита на своя пазар. Основните стоки по износа са злато, електроенергия, текстил, селскостопански продукти (тютюн и тютюневи изделия, месо и млечни продукти). В структурата на вноса преобладават машини и оборудване, първични енергоносители (нефтопродукти, газ, въглища) и потребителски стоки. Основни външнотърговски партньори са Руската федерация, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Швейцария и Германия.

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Киргизстан (хил. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007

4 617

891

3 726

– 2 835

2008

3 772

1 753

2 019

– 267

2009

4 971

2 121

2 850

– 729

2010

5 414

2 211

3 203

– 992

2011

6 335

2 095

4 240

– 2 146

2012

7 881

2 528

5 353

– 2 825

2013

10 027

3 187

6 840

3 186

2014

6 409

3 093

3 316

-3 017

2015

8 539

3 991

4 549

-557

2016

5 885

1 624

4 262

-2 638

2017

5 963

2 661

3 301

-640

2018

10 443

5 237

5 206

31

2019

8 772

2 506

6 266

-3 760

2020

7 478

2 682

4 796

-2 114

2021

6 792

4 102

2 690

1 412

2022

10 163

8 768

1 395

7 373

1-6 2022

4 083

3 056

1 027

2 029

1-6 2023

7 650

6 818

832

5 986

Източник: МИИ

За периода януари-юни 2023 г. двустранният стокообмен възлиза на 7.7 млн. щ. долара, като е нараснал с 87.4%, спрямо същия период на 2022 г. Българският износ за Киргизстан е възлязъл на 6.8 млн. щ. долара и е нараснал с 123.1%. Киргизкият внос в България достига 0.8 млн. щ. долара, в сравнение с 1 млн. щ. долара за същия период на предходната година.

През 2022 г. двустранният стокообмен възлиза на 10.2 млн. щ. долара, като е нараснал с 49.6%, спрямо 2021 г. Вносът от Киргизстан в България достига 1.4 млн. щ. долара, в сравнение с 2.7 млн. щ. долара през 2021 г. Износът от България бележи ръст от 113.8% и възлиза на 8.8 млн. щ.д.

Водещи стоки в износа на Република България за Киргизката република за 2022 г.

Групи стоки:

Хил. USD

Отн. дял, %

Медикаменти

2 399

27.4

Багрилни вещества от растителен или животински произход

1 022

11.7

Смеси от ароматични вещества

876

10.0

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатори, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти

513

5.9

Играчки, умалени модели и подобни модели за забавление

498

5.7

Източник: МИИ

Водеща стокова група във вноса на България от Киргизката република за 2022 г. е „зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени“ с относителен дял 91.9%.

В търговията между двете страни съществуват неизползвани потенциални възможности. Освен традиционните, нашата страна би могла да разшири износа в Киргизката република на редица нови стоки, като: селскостопански машини, подемно-транспортно оборудване, касови апарати, хладилна техника, облекла, обувки. Български фирми биха могли да участват и в инвестиционни проекти за изграждане в Киргизката република на неголеми обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Договорно-правна база

Дипломатически отношения са установени през 1992 г. С решение №105 от м. март 1992 г. МС даде съгласие за откриване на българско посолство в Република Казахстан, което да е акредитирано и в Киргизката република.

Между страните съществува Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Киргизката република, подписан от президентите Жельо Желев и Аскар Акаев на 13 ноември 1994 г.

В Киргизката република съществува малочислена, но активна българска диаспора (около 700 души). През 2018 година е открито неделно училище за изучаване на родния език.

Споделете