Loading...

Киргизстан

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg


Референт за Киргизстан

Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:i.batalov@mi.government.bg

Елена Петкова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7674
e-mail: e.petkova@mi.government.bg

Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Киргизка Република

Киргизката република тръгна по пътя на бързата либерализация на икономиката след 1994 г. Страната е първата държава от ОНД, приета за член на Световната търговска организация на 21 декември 1998 г. С приемането в СТО, Киргизстан започна да прилага либерален външнотърговски режим и ниска митническа защита на своя пазар. Основните стоки по износа са злато, електроенергия, текстил, селскостопански продукти (тютюн и тютюневи изделия, месо и млечни продукти). В структурата на вноса преобладават машини и оборудване, първични енергоносители (нефтопродукти, газ, въглища) и потребителски стоки. Основни външнотърговски партньори са Руската федерация, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Швейцария и Германия.

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Киргизстан (хил. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009

4 971

2 121

2 850

– 729

2010

5 414

2 211

3 203

– 992

2011

6 335

2 095

4 240

– 2 146

2012

7 881

2 528

5 353

– 2 825

2013

10 027

3 187

6 840

3 186

2014

6 409

3 093

3 316

-3 017

2015

8 539

3 991

4 549

-557

2016

5 885

1 624

4 262

-2 638

2017

5 963

2 66,8

3 301

-640

2018

10 443

5 237

5 206

31

2019

8 796

2 508

6 288

-3 780

2020

7 478

2 682

4 796

-2 114

2021

6 777

4 082

2 695

1 386

Източник: МИИ

За периода януари-септември 2021 г. двустранният стокообмен възлиза на 5 млн. щ. долара, като е нараснал с 57.3%, спрямо същия период на 2020 г. Българският износ за Киргизстан е възлязъл на 3.8 млн. щ. долара и е нараснал с 122.1%. Киргизкият внос в България достига 2 млн. щ. долара, в сравнение с 1.8 млн. щ. долара за първите 9 месеца на 2020 г.

През 2020 г. двустранният стокообмен възлиза на 7.5 млн. щ. долара, от които 2.7 млн. щ. долара е българският износ за Киргизстан, като същият е нараснал с 6.3% в сравнение със същия период на 2019 г. Вносът от Киргизстан е спаднал с 23.5% и възлиза на 2.5 млн. щ. дол.

Водещи стоки в износа на България за Киргизстан през 2021 г.

Групи стоки:

Отн. дял, %

Медикаменти

53,0

Смеси от ароматични вещества

16,7

Препарати преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатори, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати

11,7

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

4,6

Източник: МИИ

В търговията между двете страни съществуват неизползвани потенциални възможности. Освен традиционните, нашата страна би могла да разшири износа в Киргизката република на редица нови стоки, като: селскостопански машини, подемно-транспортно оборудване, касови апарати, хладилна техника, облекла, обувки. Български фирми биха могли да участват и в инвестиционни проекти за изграждане в Киргизката република на неголеми обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Договорно-правна база

Дипломатически отношения са установени през 1992 г. С решение №105 от м. март 1992 г. МС даде съгласие за откриване на българско посолство в Република Казахстан, което да е акредитирано и в Киргизката република.

Между страните съществува Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Киргизката република, подписан от президентите Жельо Желев и Аскар Акаев на 13 ноември 1994 г.

В Киргизката република съществува малочислена, но активна българска диаспора (около 700 души). През 2018 година е открито неделно училище за изучаване на родния език.

Споделете