Loading...

КНДР

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за КНДР
Ненко Маринов
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7657; факс: +359 2 987 4008
n.marinov@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КНДР

Между Република България и КНДР съществуват дългогодишни търговско-икономически отношения, които през последните години се характеризират със значителен застой. Началото на тези отношения е поставено с подписването на първата Търговска спогодба през 1956. През 1969 е учредена Междуправителствена българо-корейска консултативна комисия по икономически и научно-технически въпроси.

До 1989/1990 двустранните търговско-икономически отношения се развиваха под формата на традиционния до този период начин ⇒ на базата на междуправителствени спогодби и протоколи за стокообмен и плащания. Стокообменът имаше устойчиви стойности. След 1989/1990 настъпи застой в търговско-икономическите отношения. Корейската страна изпитваше трудности по отношение увеличаване на експортните си ресурси, както и проблеми от финансов характер. През последните години търговско-икономическите отношения между двете страни са допълнително затруднени, а взаимната търговия сведена до почти нулеви нива, в резултат на наложените на КНДР безпрецедентно стриктни и широкообхватни санкции, ясно демонстратиращи, че за международната общност провокациите от страна на Пхенян са неприемливи и че държавите-членки на ООН са готови да предприемат сериозни мерки срещу по-нататъшното развитие на ядрената и ракетната програма на КНДР.

СТОКООБМЕН

Понастоящем търговският стокообмен между двете страни е на изключително ниско равнище. Съществуват потенциални възможности за взаимноизгодно търговско-икономическо сътрудничество, които към момента не се оползотворяват пълноценно. Сериозен проблем в тази насока създават ограничените валутно-финансови възможности на външнотърговските корейски фирми, липсата на гъвкавост в тяхната търговска политика и ограничените им възможности за самостоятелна търговска дейност в създадената сложна политическа и икономическа обстановка в КНДР, транспортните проблеми, породени от липсата на регулярни и надеждни линии, поради географската отдалеченост и прекъснатите традиционни връзки в тази област. В допълнение, наложените на страната международни ограничителни мерки сериозно рефлектират, по най-негативен начин върху двустранната търговия в редица области.

През последните години структурата на стокообмена най-общо се характеризира със следните особености:

  • § водещи стоки в износа на България към КНДР: пшеница, химически продукти (азотни хетероциклени съединения), медикаменти, енергетически и електрически машини и апарати, пластмаси, каучук и изделия от тях, хранителни продукти (месни консерви, свинско месо, захарни изделия, мед), а през последните години основно тютюн и тютюневи изделия, козметични продукти и др.
  • § водещи стоки във вноса на Р България от КНДР: текстилни материали и изделия от тях (памучни, изкуствени щапелни, импрегнирани, синтетични, изкуствени тъкани, памучни прежди); пластмаси, каучук и изделия от тях; мебели, осветителни тела, играчки и др. От 2014 насам вносът от КНДР у нас е на нулеви нива.

Стокообмен в млн. $

Година

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Износ

0.8

0.3

0.7

1.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0,7

Внос

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

Общо

0.8

0.4

0.7

1.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0,7

Салдо

+ 0.8

+ 0.2

+ 0.7

+ 1.0

+ 0.6

+ 0.6

0.0

0.0

+0,7

През 2016 стокообмена се състои само от български износ за 570 хил. щ.д., включващ: тютюневи изделия (333.3 хил. щ.д.); тютюн и заместители на тютюна (54.5 хил. щ.д.); парфюми и тоалетни води (43.7 хил. щ.д.); козметични продукти (43.2 хил. щ.д.) и др.

През 2017 взаимната търговия отново се състои само от български износ за 627 хил. щ.д., който включва: тютюневи изделия (376.8 хил. щ.д.); парфюми и тоалетни води (65.6 хил. щ.д.); козметични продукти (42.3 хил. щ.д.); препарати за поддържане на косата (39.4 хил. щ.д.) и др.

През 2018 и 2019 българската статистика отчита нулеви нива на взаимната търговия.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с КНДР възлиза на 0.7 милн. щ.д., който се състои основно от български износ на хранителни продукти за 680 хил.щ.д.

През последните години основните препятствия пред взаимната търговия между България и КНДР са свързани с наложените търговски и други огрничения и международни санкции на страната, в резултат на провежданите ракетни и ядрени изпитания и разработката на аналогични програми с военна цел.

ИНВЕСТИЦИИ в млн. €

В периода 1996–2019 в България са привлечени инвестиции от КНДР за общо 4.7 (по данни на БНБ), както следва: 2006 – 0.1; 2008 – 4.4 и 2014 – 0.2

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

През 1972 България предостави на КНДР кредит в размер на 15 млн. рубли, в рамките на който бяха построени и въведени в експлоатация: автоматична телефонна централа в Пхенян, 3 мелнични завода и електронноизчислителен център.

В периода до 1989/1990 България допринесе за окомплектовка с оборудване и разширяване на някои фабрики и модернизиране на други ⇒ главно в областта на добивната промишленост. Благодарение на помощта, оказана от българска страна с доставка на българска електроника, в КНДР бяха завършени и предадени редица обекти в областта на електронно-изчислителната техника. Съществуваше добро сътрудничество в сферата на леката промишленост и лекарствените производства на билкова основа на базата на двустранни договорености.

През последните години българските инженерингови организации не проявяват интерес за работа на северно-корейския пазар, поради ниската възвращаемост на средствата, обективните проблеми с плащанията, възникнали в резултат на икономическата криза в страната и сложната политическа обстановка в страната и региона.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Към момента, в по-голямата си част договорно-правната база на търговско-икономическите отношения е морално остаряла и при проявен от двете страни интерес подлежи на актуализиране.

В областта на търговско-икономическите отношения, между България и КНДР бяха подписани следните по-важни нормативни документи:

  • § Спогодба между правителството на НР България и правителството на КНДР за учредяване на Междуправителствена българо-корейска консултативна комисия по икономически и научно-технически въпроси (20 декември 1969, София);
  • § 10. Споразумение за сътрудничество между БТПП и Комитета за насърчаване на международната търговия на КНДР (26 януари 1996, Пхенян);
  • § 11. Споразумение между Правителството на Р България и Правителството на КНДР за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (м.март 1996);
  • § 12. Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Р България и правителството на КНДР. Парафирана на 16 юни 1999, София ⇒ 21-ва сесия на СКИНТС;
  • § 13. Конвенция между правителството на Р България и правителството на КНДР за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (16 юни 1999, София);
  • § 14. Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Р България и правителството на КНДР (16 юни 1999, София).

РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Официалните посещения на правителствено ниво са свързани предимно с провеждането на поредните сесии на Смесената комисия между двете страни. Последната ХХI-ва сесия на Смесената комисия се състоя от 14 до 18 юни 1999 в София. Българската страна счита, че поредната ХХІІ-ра сесия на СКИНТС в Пхенян може да бъде проведена само след трайно нормализиране на сложната политическа и затруднена социално-икономическа обстановка в КНДР.

Посещенията и контактите на междуфирмено равнище са спорадични, поради наложените санкции и търговски ограничения на страната, затруднените условия за развиването на бизнес и търговия в КНДР.

В двустранния диалог, МВнР на двете страни пълноценно използват механизма на политическите консултации. Поредните политически консултации бяха проведени в София на 12 май 2014.

На проведените през м.май 2016 в София политически консултации отново беше разгледан въпроса за дълга на КНДР към България, като беше заявена готовност за съдействие от страна на севернокорейското външно министерство за уреждането му в интерес на България.

През август 2007 българска делегация, ръководена от председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание, г-н Соломон Паси, осъществи официално посещение в КНДР. По време на посещението бяха разгледани редица теми и въпроси от взаимен интерес, вкл. в търговско-икономическата сфера, като бяха обсъдени и възможностите за провеждане на поредната ХХІІ-ра сесия на Смесената комисия.

Споделете