Loading...

Кралство Саудитска Арабия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Кралство Саудитска Арабия

Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия (КСА)

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I.Икономическите отношения между България и Кралство Саудитска Арабия (КСА)

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2017

82.2

49.5

32.7

16.8

2018

77

-6.3

48.4

-2.2

28.6

-12.5

19.8

2019

109.2

41.8

77.7

60.5

31.5

10.1

46.2

2020

165.5

51.6

119

53.2

46.5

47.6

72.5

2021

313.2

89.2

233.8

96.5

79.4

70.8

154.4

2022

245.6

-21.6

173.8

-25.7

71.8

-9.6

102

2023

250.7

2

156.8

-9.8

93.9

30.1

62.9

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с КСА за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за КСА през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение.

17 753,2

11,3

8474

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране.

16 407,6

10,5

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти.

14 303,4

9,1

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

13 673,4

8,7

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао.

8 919,6

5,7

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества.

7 340,3

4,7

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността.

6 360,8

4,1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно.

5 785,4

3,7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде.

4 612,1

2,9

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели.

3 907,1

1,9

Водещи стоки във вноса на България от КСА през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

29 356,5

9,5

7404

Отпадъци и отломки от мед.

24 734,7

7,8

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор.

13 421,6

5,6

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава.

7 487,0

3,1

3906

Акрилови полимери в първични форми.

4 513,0

2,4

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806.

2 296,8

2,4

8412

Други двигатели.

1 570,6

1,9

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.

1 225,2

1,8

3815

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализатори, неупоменати, нито включени другаде.

1 162,1

1,7

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти.

1 091,9

1,5

Водещи стоки в износа на България за КСА през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

5702

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени ‘Kelim’ или ‘Kilim’, ‘Schumacks’ или ‘Soumak’, ‘Karamanie’ и подобни килими, тъкани на ръка.

27 015,1

15,3

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

17 024,5

9,7

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества.

9 622,3

5,5

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма.

8 310,3

4,7

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили.

8 217,3

4,7

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао.

8 102,0

4,6

0406

Сирена и извара.

7 358,1

4,2

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

5 508,1

3,1

8407

Бутални двигатели с възвратно постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване.

5 000,0

2,8

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността.

4 962,2

2,8

Водещи стоки във вноса на България от КСА през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

5702

Амоняк, безводен или във воден разтвор.

71 771,2

39,5

2836

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава.

28 383,4

22,8

4410

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

16 378,1

12,6

8507

Акрилови полимери в първични форми:

9 049,6

7,0

8481

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

5 047,7

2,8

1806

Други двигатели.

2 022,5

1,8

0406

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт или от битуминозни минерали.

1 299,6

1,2

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти.

889,6

1,1

8407

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили.

754,1

1,0

3302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачалки.

750,3

1,0

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от КСА в България за 2023 г. възлизат на 32.7 млн. евро.

  1. Други

Очаква се първата сесия на Смесения комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия да бъде проведена в периода 4-6 септември 2024 г. в гр. София, България.

  1. Договорно-правна база
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия за създаване на Смесен комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия.
  • В момента между България и ОАЕ се договаря Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписването му ще допринесе за активизиране на инвестиционните потоци, като създаде по-благоприятна среда за реализиране на икономическата дейност.

Споделете