Loading...

Куба

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хавана
Галина Костадинова
cel. + 53 55 11 98 88
e-mail: g.kostadinova@mi.government.bg; kostadinovagalina@yahoo.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeCU/?fref=ts

https://twitter.com/BGEconOfficeCU

https://www.linkedin.com/feed/

Адрес ПОСОЛСТВО:
5ta ave. esq. 66, #6407, Miramar, La Habana, Cuba
tel: +5372046766; +5372046768
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 02 940 7688, факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Куба

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Куба

II. Секторни анализи:

– Изисквания при внос на козметични продукти в Р Куба

СПРАВКА
ЗА
ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КУБА

Българо-кубинските дипломатически отношения имат вече 60-годишна история, характеризираща се с различна степен на интензивност на контактите през годините, но със запазени традиционно приятелски връзки между двата народа. Към настоящия момент може да бъде дадена положителна оценка на състоянието на политическия диалог между държавите ни.

1.ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КУБА

В последните години в структурата на двустранния стокообмен не се наблюдават значителни промени, като основни експортни позиции на България продължават да са сярна киселина, инсектициди, минерални и химични фосфорни торове, части и принадлежности за автомобилни транспортни средства, части за двигатели, части за машини и апарати. Сред основните стоки във вноса от Куба традиционно сe нареждат пури, етилов алкохол, захар от захарна тръстика, кафе, сурови или необработени тютюни.

По данни на българската статистика стокообменът между България и Куба за периода 2007 – десетте месеца на 2022 г. е както следва:

/в млн. щ.д./

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

5,97

7,28

13,25

-1,31

2008

10,81

2,96

13,77

7,85

2009

7,10

10,28

17,38

-3,18

2010

4,30

0,63

4,93

3,67

2011

8,47

0,61

9,09

7,86

2012

8,70

6,84

15,54

1,86

2013

2,68

15,42

18,10

-12,74

2014

1,49

4,44

5,93

-2,95

2015

1,30

9,10

10,4

-7,8

2016

2,44

1,19

3,63

1,25

2017

1,52

1,61

3,13

-0,09

2018

5,50

2,70

8,2

2,8

2019

2,35

2,48

4,83

-0,13

2020

0,89

3,00

3,89

-2,11

2021

0,18

2,84

3,02

-2,66

2022

1,22

4,34

5,56

-3,12

За дванадесетте месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Куба възлиза на 5.56 млн. щ.д. спрямо 3.02 млн. щ.д. за 2021 г. – ръст от 84,4 %.

Българският износ на флоат стъкло и шлифовано стъкло е нараснал със 122,6 % спрямо предходната година. В българският износ се забелязва нова позиция „пури“, която формира 79 % от общия износ за периода. Кубинският внос в България също бележи увеличение от 53,2 %, като се наблюдава сериозен ръст (151,7 %) при вноса на сурови и необработени тютюни, докато вноса на пури е нараснал с 53,1%. Наблюдава се намаление от 66.7 % при вноса на етилов алкохол.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2022 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Пури

79.0

Пури

77.9

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

10.7

Сурови или необработени тютюни

9.8

Води, вкл. и минерални

2.6

Дървени въглища

7.1

Стъклени предмети за сервиране

2.0

Отпадъци и отломки от мед

4.1

Пшеничено брашно

1.9

Етилов алкохол

1.1

През 2021 г. стокообменът на страната ни с Куба възлиза на 3.02 млн. щ.д. спрямо 3.89 млн. щ.д. през 2020 г. – спад от -22.37 %.

Българският износ за Куба отбелязва спад от -79.8 % спрямо 2020 г., като стойността му е 0.18 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи и автоматични машини за обработка на информация и техните единици. Вносът от Куба също бележи спад от -5.3 % до 2.84 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Зеленчуци със сухи бобови чушки

54.2

Пури

78.0

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

23.7

Дървени въглища

10.9

Лично имущество, принадлежащо на физически лица

6.9

Сурови или необработени тютюни

6.1

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

5.7

Етилов алкохол

5.0

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Куба възлиза на 3.89 млн. щ.д. спрямо 4,83 млн. щ.д. през 2019 г. – спад от -19.5%.

Българският износ за Куба също отбелязва спад от -62.1% спрямо предходната година, като стойността му е 0.89 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408, части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705 и др. Вносът от Куба бележи ръст от 21% до 3.00 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи

71.1

Пури

74.8

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

22.3

Сурови или необработени тютюни

17.4

Овес

5.3

Дървени въглища

5.5

Металопластични уплътнители

0.4

Етилов алкохол

2.2

Електрически трансформатори

0.2

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Куба отбелязва спад от -41.10% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 4.83 млн. щ.д.

Българският износ за Куба също отбелязва спад от -57.27% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 2.35 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти, машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, доилни машини и млекопреработващи машини и апарати и др. Вносът от Куба е съкратен с -8.15% до 2.48 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

7.4

Пури

81.6

Служебен код

0.1

Сурови или необработени тютюни

12.2

Металопластични уплътнители

0.0

Етилов алкохол

4.4

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

0.0

Дървени въглища

1.8

Пневматични гуми от каучук

0.0

Кафе

0.0

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Куба се увеличава с 162% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 8.2 млн. щ.д.

Българският износ за Куба отбелязва ръст от 261.84% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5.50 млн. щ.д., което се дължи на невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти, електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма, машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали и др. Вносът от Куба също бележи ръст от 67.70% до 2.70 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти

51.38

Пури

73.41

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

19.82

Сурови или необработени тютюни

19.81

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

15.70

Етилов алкохол

4.36

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

9.72

Дървени въглища

2.27

Електрически двигатели и генератори

1.16

Кафе

0.07

През 2017 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Куба отбелязва спад от -13.77% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 3.13 млн. щ.д.

Българският износ за Куба също отбелязва спад от -37.70% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 1.52 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието на една от водещите позиции в износа, а именно инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени. Вносът от Куба бележи ръст от 35.29% до 1.61 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Куба през 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Куба

%

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори

47.9

Пури

89.9

Доилни машини и млекопреработващи

38.0

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

6.3

Дамски превръзки и хигиенни тампони

4.6

Води, включително минералните води

2.2

Готови козметични продукти

4.1

Дървени въглища

1.4

Помпи за течности, дори с устройства

0.7

Сурови или необработени тютюни

0.2

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

0.7

Перспективни сектори и продукти, в които би могъл да бъде осъществен български износ:

 • продукти на фармацевтичната промишленост (медикаменти и др.);

Съществуват две възможности:

 • Износ директно на кубинския пазар, тъй като на него липсват много лекарства.
 • Таблетиране и опаковане на лекарства в Куба и последващия им износ към страни от Централна и Южна Америка, с които Куба има подписани преференциални търговски споразумения.
 • продукти на електрониката (касови апарати; електромери; електронни апарати; машини за асемблиране на компоненти; устройства за навигация – GPS; системи и приложения за контрол на достъпа);
 • машини и резервни части за машиностроенето;
 • системи за индустриална автоматизация;
 • водоснабдяване и канализация (машини за ремонт и подмяна на В и К мрежата и консултантски услуги за използване на техниката);
 • продукти на химическата промишленост (азотни торове, фосфатни торове и др.);
 • продукти на хранително-вкусовата промишленост (зеленчукови и месни консерви, конфитюри, мармалади, минерална вода и др.);
 • козметични продукти;
 • електрически акумулатори за транспортни средства.

Считаме, че активизирането на двустранните търговско-икономически отношения ще позволят в перспектива да се обсъждат и финансовите въпроси, свързани с дълга на Куба към България.

2.ИНВЕСТИЦИИ

В Куба вече работи българо-кубинската смесена фирма „Минера Мантуа“. Смесената компания „Minera Mantua S.A. беше учредена през м. август 2019 г. с предмет на дейност проучване, анализ и експлоатация на медното находище „Кобре Мантуа“ с площ около 700 хектара в провинция Пинар дел Рио. Това е първата смесена българо-кубинска фирма след демократичните промени, създадена на основание на разпоредбите на Закона за чуждестранните инвестиции № 118 от 2014 г. и съпътстващите нормативни актове с одобрение на Министерския съвет на Куба. На 20 април 2021 г. в Хавана бяха подписани официално учредителните документи на втората смесена българо-кубинска фирма след демократичните промени от 1989 г. между обединение „Кубанакан„ и българската частна фирма „Аш Куба“ ЕООД. Новата смесена компания – акционерно дружество „Санта Мария“ /Santa Maria S.A/ се създава с 51 % дялово участие на кубинската страна и 49 % на българската, за срок от 30 години, с възможност за продължаване на срока. Предмет на дейност на смесената фирма e изграждане и експлоатация на луксозен комплекс – „апартхотел“ с 480 легла, който ще се построи на свободен терен на Източните плажове, на около 20 км. от Хавана. В България не са регистрирани кубински инвестиции.

3.ДОГОВОРНО-ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КУБА

На лице е следната договорно-правна база в областта на търговско-икономическите отношения:

 • Спогодба за търговия и икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни – подписана м. ноември 1998 г. в гр. Хавана;
 • Спогодба за защита и взаимно насърчаване на инвестициите – подписана м. декември 1998 г. в гр. София;
 • Спогодба за сътрудничество между търговските палати. Проектът е подписан през месец февруари 1998 г. по кореспондентски път;
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване – подписана м. януари 2006 г., в гр. Хавана, в рамките на Шеста сесия на СКИНТС;
 • Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за търговия и икономическо сътрудничество между правителствата на Република България и Република Куба – подписан на 15 юли 2008 г., в гр. Хавана, Куба;
 • Споразумение между правителствата на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на туризма – подписано в Хавана през м. май 2009 г.;
 • Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на тежката промишленост на Република Куба – подписан на 13 май 2009 г., в София.

4.МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

През 1998 г. в гр. София бе учредена Смесена междуправителствена българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Със създаването на Комисията се активизираха контактите между двете страни, включително и между бизнес средите.

До момента са проведени следните сесии на СКИТНТС:

 • 1998 г., гр. София – Първа сесия;
 • 2000 г., гр. Хавана – Втора сесия;
 • 2002 г., гр. София – Трета сесия;
 • 2003 г., гр. Хавана – Четвърта сесия;
 • 2004 г., гр. София – Пета сесия;
 • 2006 г., гр. Хавана – Шеста сесия;
 • 2007 г., гр. София – Седма сесия.
 • 2008 г., гр. Хавана – Осма сесия
 • 2009 г., гр. София – Девета сесия

На 24 март 2011 г. посланикът на Куба у нас информира за решението на кубинското правителство да прекрати работата на Смесената българо-кубинска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество.

5.ПОСЕЩЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КУБА

30.10 – 06.11.2010 г. – Посещение в Куба на заместник-министър на икономиката и енергетиката и участие в откриването на XXVIII-то издание на Международен панаир в Хавана.

03.11 – 08.11.2015 г. – Посещение в Куба на министър на икономиката с придружаваща официална и бизнес делегация, за провеждане на срещи с представители на кубинските делови среди и участие в откриването на XXXIII-то издание на Международен панаир в Хавана.

29.10 – 03.11.2017 г. – Посещение в Куба на заместник-министър на икономиката с придружаваща официална и бизнес делегация, за провеждане на срещи с представители на кубинските делови среди и участие в откриването на XXXV-то издание на Международен панаир в Хавана.

28.10 – 02.11.2018 г. – Посещение в Куба на заместник-министър на икономиката с придружаваща официална делегация, за провеждане на срещи с представители на кубинските делови среди и участие в откриването на XXXVI-то издание на Международен панаир в Хавана.

Споделете