Loading...

Кувейт

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Кувейт

Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения с Държавата Кувейт

Стокообменът между Република България и Държавата Кувейт е на незадоволително ниво.

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

в млн. щ. д.

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2011

4.1

2.6

1.5

1.1

2012

8.7

5.5

3.2

2.0

2013

7.7

5.8

1.9

3.9

2014

7.2

5.8

1.4

4.4

2015

7.5

7.3

0.2

7.1

2016

6.9

6.6

0.3

6.3

2017

9.9

7.3

2.6

4.7

2018

8.1

7.9

0.2

7.7

2019

15.3

11.6

3.7

7.9

2020

12.6

10.6

2.0

8.6

2021

12.7

9.9

2.8

7.1

През 2021 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 12.7 млн .щ.д. (ръст от 0.9% спрямо 2020 г.), от които 9.9 млн. щ.д. български износ за Кувейт (-6.2%), а вносът е на стойност около 2.8 млн. щ.д. (+37.5%) Салдото се запазва положително за страната ни.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

19.4

Полимери на етилена в първични форми

51.4

Карбонати, пероксикарбонати (перкарбонати), технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

8.0

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

34.6

Медицински, хирургически, зъболекарски и ветеринарни инструменти и апарати

7.6

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

6.7

Хранителни продукти

5.9

Части за въздухоплавателни превозни средства

2.7

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс

4.9

Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване

1.0

Сирена и извара

4.5

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали

0.6

Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество

Българо-кувейтската Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество е създадена през 1978 г.

Последната пета сесия е проведена през май 2006 г. в София, като българската делегация е ръководена от министъра на икономиката и енергетиката, а кувейтската делегация – от министъра на търговията и промишлеността.

Инвестиции

По данни на БНБ, в края на 2021 г. ПЧИ от Кувейт са в размер на 9.8 млн. евро.

Договорно-правна база

  • · 2010, 24 март, подписано в Кувейт – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за икономическо и техническо сътрудничество. Споразумението влиза в сила от 04.10.2010 г.

  • 2007, 29 януари, подписано в Кувейт – Споразумение за изменение на Договор между Република България и Държавата Кувейт за взаимна защита и насърчаване на инвестициите. Споразумението е ратифицирано от НС на Република България със закон от 14 май 2010г. (обн. ДВ бр.39/25.05.2010г.), Влиза в сила от 14 февруари 2011 г.

  • 2006, 04 май, подписано в София – Споразумение за сътрудничество между БТПП и Кувейтската търговско-промишлена палата;

  • · 2002, 29 октомври, подписана в Кувейт – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, ратифицирана със закон приет от 39-то НС на 21.02.2002г. – ДВ, бр.120/29.12.2002г. Издадена от МФ, обн., ДВ, бр.33/23.04.2004г., в сила от 23.02.2004г.;

  • 1997, 17 юни – подписан Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, ратифициран.

Свързани документи

Споделете