Loading...

Латвия

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Латвия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Латвия

 1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2011

35.865

25.5

23.184

36.94

12.681

8.86

10.503

2012

44.222

23.3

27.320

17.8

16.902

33.4

10.418

2013

35.826

-23.4

25.071

-8.2

10.755

-36.1

14.316

2014

38.080

6.3

25.715

2.6

12.365

15.3

13.350

2015

54.415

42.9

25.559

-5.9

28.856

133.5

-3.297

2016

62.749

15.3

27.356

7.0

35.393

22.7

-8.037

2017

65.554

4.5

29.707

8.6

35.846

1.4

-6.139

2018

71.792

9.5

37.610

26.6

34.182

-4.6

3.428

2019

61.658

-14.1

30.153

-19.8

31.504

-7.8

-1.350

2020

69.693

13.0

42.816

42.0

26.875

-14.7

15.940

2021

70.323

0.9

38.614

-9.8

31.709

18.0

6.905

2022-1-6

55.013

72.7

20.056

11.6

34.957

151.8

-14.901

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През първите шест месеца на 2022г. износът възлиза на 20.056 млн. евро /ръст с 11.6%, дял 0.1%/. Вносът е 34.957 млн. евро /ръст с 151.8%, дял с 0.1%/. Стокообменът възлиза на 55.013 млн. евро /ръст с 72.7%, дял 0.1%/. Салдото е отрицателно и е в размер на 14.901 млн. евро.

През 2021г. износът възлиза на 38.614 млн. евро /спад с -9.8%, дял 0.1%. Вносът е 31.709 млн. евро /ръст с 18.0%, дял 0.1%/. Стокообменът възлиза на 70.323 млн. евро /ръст с 0.9%, дял 0.1%/. Салдото е положително и е в размер на 6.905 млн. евро.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

34 866 879

100,0

Общо за Латвия

38 614

0,1

Общо за 80-те водещи стоки

35 603

92,2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

6 452

16,7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

5 930

15,4

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

2 277

5,9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

1 220

3,2

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415

1 044

2,7

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

1 035

2,7

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

984

2,5

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530

810

2,1

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

738

1,9

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

672

1,7

Водещи стоки във вноса през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

39 224 462

100,0

Общо за Латвия

31 709

0,1

Общо за 80-те водещи стоки

30 374

95,8

3102

Минерални или химични азотни торове

4 391

13,8

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

3 758

11,9

7019

Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани)

3 613

11,4

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

2 055

6,5

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

2 031

6,4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

995

3,1

0406

Сирена и извара

730

2,3

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

712

2,2

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

628

2,0

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки

609

1,9

 1. Инвестиции

По данни на БНБ до края на 2021г. сумарната стойност на инвестициите от Латвия в България възлиза на 174.4 млн.евро. По данни на БНБ през 2021г. стойността на инвестициите от Латвия в България са отрицателни и възлизат на -5.0 млн.евро.

По данни на БНБ през 2022г. стойността на инвестициите от Латвия в България възлизат на:

за периода януари – март са -0.4 млн. евро;

за периода април – юни са 0.2 млн. евро;

Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

 1. Туризъм

Брой туристи по години

година

Латвийски туристи в България

% промяна

Български туристи в Латвия

% промяна

2016

15 934

+153.7%

1 968

+92.0

2017

17 842

+12.0

6 820

+246.5

2018

23 431

+31.3

7 023

+3.0

2019

21 992

-6.1

7 774

+10.1

2020

3 647

-83.4

n/а*

2021

9 341

+156.1

n/а*

2022-01-06

5 228

+122.8

n/а*

Източник: Министерство на туризма

За периода януари-юни 2022г. туристите от Латвия възлизат на 5 228 души, промяна с 122.8% спрямо същия период на 2021г.

През 2021 г. туристите от Естония у нас възлизат на 9 341 души, промяна с +156.1% спрямо същия период на 2020г.

През 2020 г. туристите от Естония у нас възлизат на 3 647 души, промяна с -83.4% спрямо същия период на 2019г.

* изследването по дестинации е прекратено.

 1. Договорно-правна база
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите /София, 4 декември 2003 г./;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /София, 4 декември 2003 г./;
  • Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия

Споделете