Loading...

Латвия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Латвия

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Латвия

  1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2015

54.4

42.9

25.5

-5.9

28.8

133.5

-3.2

2016

62.6

15.3

27.3

7.0

35.3

22.6

-8.0

2017

65.5

4.6

29.7

8.8

35.8

1.4

-6.1

2018

71.7

9.5

37.6

26.6

34.1

-4.8

3.5

2019

61.6

-14.1

30.1

-20.0

31.5

-7.6

-1.4

2020

69.6

13.0

42.8

42.2

26.8

-14.9

16.0

2021

70.3

1.0

38.6

-9.8

31.7

18.3

6.9

2022

99.5

41.5

45.9

18.9

53.6

69.1

-7.7

2023

100.4

0.9

56.8

23.8

43.6

-18.7

13.2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Водещи стоки в стокообмена за 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

7 853

15.3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6 019

11.7

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

2 195

4.2

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

1 794

3.5

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

1 670

3.2

8309

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали:

1 645

3.2

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

1 549

3.0

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

1 178

2.2

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

1 145

2.2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1 003

1.9

Водещи стоки във вноса през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

8 888

15.6

7019

Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани):

6 064

10.6

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор:

5 228

9.2

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

3 499

6.1

3102

Минерални или химични азотни торове:

2 744

4.8

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

1 970

3.4

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1 701

3.0

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки,

1 315

2.3

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

1 226

2.1

9403

Други мебели и техните части:

1 066

1.8

Водещи стоки в износа през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

10 435

18.3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

8 473

14.9

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

1 879

3.3

3306

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно:

1 568

2.7

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

1 398

2.4

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

1 312

2.3

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

1 298

2.2

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

1 199

2.1

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415:

1 186

2.0

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

1 149

2.0

Водещи стоки във вноса през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7019

Стъклени влакна, (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани):

4 773

10.9

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

3 730

8.5

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3 534

8.1

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

2 500

5.7

4810

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали,

1 810

4.1

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

1 776

4.0

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

1 660

3.8

1601

Корбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; готови храни, приготвени от базата на тези продукти

1 237

2.8

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

1 190

2.7

1604

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби:

1 080

2.4

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки инвестиции от Латвия в България към края на м. декември 2023г. са в размер на 162.4 млн.евро.

Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

  1. Договорно-правна база

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите /София, 4 декември 2003 г./;

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /София, 4 декември 2003 г./;

Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия

Споделете