Loading...

Люксембург

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Брюксел, с акредитация за Люксембург

Божидар Патинов

Address: Avenue Moscicki, 1180 Bruxelles
GSM: 00 32 471 36 32 65
Phone/Fax: 0032 2 280 34 63
e-mail: b.patinov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Люксембург
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Люксембург

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Люксембург

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Двустранната търговия се отличава със сравнително ниски стойности, което очертават необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки.

Великото Херцогство Люксембург е страна с развита отворена икономика и нейното стратегическо географско положение и гъвкава инфраструктура са благоприятен фактор за развитие на двустранните икономически отношения. Като страни-членки на Европейския съюз и Световната търговска организация за Люксембург и България съществуват възможности за разширяване на пазарното присъствие, привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти.

През 2021 г. износът за Люксембург възлиза на 56.5 млн. евро (268.8% ръст, в сравнение с 2020 г.), а вносът от Люксембург е 55.2 млн. евро, с 42.3% ръст, спрямо 2020 г.). Салдото е отрицателно и възлиза на -1.3 млн. евро. Стокообменът се е увеличил със 106.4%, спрямо предходната 2020 г. и възлиза на 111.6 млн. евро.

Година

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

Стокообмен

Ръст

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

млн. евро

%

2011

18.3

-10.3

14.4

9.1

-3.9

32.7

-2.7

2012

3.8

-79.2

20.8

44.4

-17

24.6

-24.8

2013

3.4

-10.5

47.3

127.4

-43.9

50.7

106.1

2014

2.6

-23.5

76.1

60.9

73.5

78.8

55.2

2015

5.4

107.7

79.7

3.9

-74.3

85.1

7.4

2016

6.1

13.7

87.3

9.5

-81.2

93.5

9.9

2017

9.3

52.5

92.3

5.7

-83.0

101.6

8.7

2018

11.2

20.4

50.3

-45.5

-39.1

61.5

-39.5

2019

13.0

16.3

43.3

-13.8

-30.3

56.4

-8.3

2020

15.3

17.8

38.9

-10.2

-23.5

54.2

-3.8

2021

56.5

268.8

55.2

42.3

-1.3

111.6

106.4

2021 1-6

14.2

27.2

-12.9

41.4

2022 1-6

67.4

374.2

49.9

83.6

17.6

117.3

183.5

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Люксембург през 2021 г. са: електрическа енергия, нефтен газ и други газообразни въглеводороди, облекла, асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, пътнически автомобили, мебели и техните части, хладилници, фризери и други съоръжения, и др.

Водещи стоки във вноса от Люксембург през 2021 г. са: електрическа енергия, профили от желязо или нелегирани стомани, пневматични гуми от каучук, електрически акумулатори, включително техните сепаратори, готови козметични продукти, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, медикаменти и др.

Общ износ през: 01-12/20201г.

34 866 879

100.0

0

в т.ч. Люксембург

56 480

0.2

1

2716

Електрическа енергия

4 100.0

26.7

2

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от

4 080.3

26.6

3

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с допълнения, за изпаботване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за

1 218.4

7.9

4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

1 056.2

6.9

5

6210

Облекла, конфекционирани от продуктите от NN 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:

944.4

6.2

6

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи:

452.5

2.9

7

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

407.7

2.7

8

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

392.7

2.6

9

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун;

354.6

2.3

10

7309

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали / с изключение на сгъстените или втечнени газове

231.4

1.5

По данни на МИИ

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100.0

0

в т.ч. Люксембург

55 166

0.1

1

2716

Електрическа енергия

19 612

35.6

2

7216

Профили от желязо или от нелегирани стомани:

10 186

18.5

3

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

5 582

10.1

4

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори,

5 120

9.3

5

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата

2 116

3.8

6

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

1 122

2.0

7

3004

Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели,

1 110

2.0

8

3206

Други багрилни вещества; препарати, посочени в Забележка 3 на настоящата глава, различни от тези в позиции NN 3203, 3204 или 3205;

971

1.8

9

8533

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите):

883

1.6

10

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства;

500

0.9

По данни на МИИ

  1. Инвестиции

През 2021 г. инвестициите от Люксембург са на стойност 552.0 млн. евро.

Сумарните инвестиции от Люксембург към 31.12.2021 г. възлизат на 2747.8 млн. евро. Люксембург се нарежда на 6-то място сред водещите инвеститори в България.

За първо тримесечие на 2022 г. инвестициите от Люксембург са с отрицателна стойност, -56.1 млн. евро. През второ тримесечие на 2022 г. не се отчита приток на инвестиции от Люксембург.

Страните от Белго-Люксембургския икономически съюз поддържат смесени комисии единствено с Румъния и Русия.

През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

  1. Туризъм

Туристи от Люксембург в България в хил. бр.

година

Брой туристи

2011

1 991

2012

1 951

2013

4 281

2014

7 375

2015

7 339

2016

7 893

2017

7 577

2018

5 075

2019

4 519

2020

878

2021

2 225

Източник: МТ

За периода януари-декември 2021 г. туристите от Люксембург са 2 225, с регистриран ръст от 153,4%.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

За периода януари-юни 2022 г. люксембургските туристи са 627, с ръст от 86,1%.

  1. Договорно-правна база

В най-ново време, основните документи, регламентиращи търговско-икономическите отношения, между двете страни, са:

  • Спогодба за насърчаване на инвестициите, в сила от 29.5.1991 г.
  • Спогодба за международен шосеен транспорт, в сила от септември 1990 г
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в сила от март 1994 г.

Споделете