Loading...

Мексико

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Мексико

Ивайло Стоев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Мексиканските Съединени Щати

1. Стокообмен

Търговският стокообмен между България и Мексико за периода 2007–2015 г. се развива неравномерно, като през 2012 г. е достигната върхова стойност от 68.88 млн. щ.д. Най-ниското ниво на стокообмена между двете страни е отбелязано през 2009 г., в размер на 19.88 млн. щ.д.

През годините се наблюдава диверсифициране на структурата на двустранния стокообмен, като основни експортни позиции на България са: други изделия от невтвърден вулканизиран каучук; интегрални схеми и електронни микрокомплекти; маслодайни семена и плодове; медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти; сурови или необработени тютюни; машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други. Сред основните стоки във вноса от Мексико традиционно сe нареждат: органични тиосъединения, полимери на винилхлорида, бири от малц, багрилни вещества, други продукти на химическата промишленост, турбореактивни двигатели.

Стокообмен между България и Мексико:

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

16.7

11.7

28.4

5.0

2008

13.0

32.0

45.0

-19.0

2009

14.0

5.9

19.9

8.1

2010

21.2

3.4

24.6

17.8

2011

35.6

3.7

39.3

31.9

2012

30.9

38.0

68.9

-7.1

2013

40.8

10.5

51.3

30.3

2014

35.2

10.9

46.1

24.3

2015

28.9

9.8

38.8

19.1

2016

31.5

35.3

66.8

-3.8

2017

53.8

22.8

78.6

31.0

2018

72.2

12.6

84.8

59.6

2019

83.2

30.6

113.8

52.6

2020

59.9

75.2

135.1

-15.3

2021

98.2

64.5

162.7

33.7

I – IV 2022

24.7

25.3

50.0

-0.6

През 2012 г. е налице сериозен ръст на взаимната търговия със 74.6% до 68.88 млн. щ.д. в резултат на отчетеното значително нарастване на вноса от Мексико, който се повишава над 10 пъти спрямо предходната година. Последвалото значително свиване на вноса обаче предизвиква спад от 25.6% на двустранния стокообмен за 2013 г. През 2014 г. стокообменът между България и Мексико отчита понижение от 10%, което се дължи на намаление от близо 14% на износа. През 2015 г. двустранната търговия отбелязва спад от 16% под влияние на намаление при износа и вноса.

Данните за 2016 г. показват ръст от 72% на двустранния стокообмен до близо 67 млн. щ.д., което отразява увеличение както на износа, така и на вноса. Регистрираното нарастване с 8.8% на износа за Мексико се дължи до голяма степен на реализирани значителни доставки на артикули за колективни игри, които не присъстват в данните за 2015 г. Над три пъти нараства и износът на препарати за храна на животни, а частите за електроуреди почти удвояват стойностния си обем. Наблюдава се обаче съществено свиване на продажбите на каучукови изделия (-70%) и интегрални схеми (-25%). От своя страна вносът от Мексико нараства повече от три пъти спрямо предходната година в резултат най-вече на осъществени покупки на други въздухоплавателни средства, както и на деветкратен ръст при вноса на руди на благородни метали.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2016 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

11.4

Руди на благородни метали

53.4

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

10.6

Други въздухоплавателни превозни средства

36.1

Препарати за храна на животни

8.6

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини

2.3

Изделия от невтвърден вулканизиран каучук

6.4

Бири от малц

1.9

Части за електроуреди

6.4

Етилов алкохол

1.6

През 2017 г. взаимната търговия с Мексико нараства с 15% спрямо предходната година. Българският износ за страната се увеличава със 71%, което отразява ръст при повечето водещи стокови позиции, както и осъществени значителни продажби на автоматични машини за обработка на информация и на лагери, които присъстват със символични обеми през 2016 г. Най-осезателно е увеличението на изнесените артикули за колективни игри (близо четири пъти) и на слънчогледови семена (шесткратен ръст). Същевременно вносът от Мексико се понижава с 35% в резултат основно на значителен спад при покупките на руди на благородни метали и на въздухоплавателни средства.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2017 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

26.3

Руди на благородни метали

66.3

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

6.6

Други въздухоплавателни превозни средства

13.6

Части за електроуреди

5.3

Бири от малц

5.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.2

Газови двигатели и турбини

2.1

Сачмени, ролкови или иглени лагери

4.1

Органични тиосъединения

1.5

Ревизираните данни за 2018 г. показват нарастване на взаимната търговия с Мексико с 10.7% спрямо предходната година. Българският износ за страната се повишава с 34%, като това увеличени се дължи на значителен ръст при повечето водещи стокови позиции в експортната ни листа. Така например, износът на столове и седалки нараства повече от два пъти, а този на хардуерни компоненти и на интегрални схеми съответно с 39% и 21%. От своя страна вносът от Мексико се понижава с 44% спрямо 2017 г. в резултат главно на съществен спад при покупките на руди на благородни метали, чиято стойност се свива почти три пъти.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Артикули за колективни игри

21.5

Руди на благородни метали

44.0

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

6.8

Бири от малц

12.3

Столове и седалки

5.7

Инструменти и уреди за измерване на характеристиките на течности и газове

6.4

Части за електроуреди

4.7

Зеленчуци със сухи бобови чушки

6.0

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.7

Сапуни

5.1

През 2019 г. двустранният стокообмен с Мексико бележи ръст от 34%. Отчетеното увеличение на взаимната търговия е подкрепено от нарастване с 15.3% на българския износ за тази страна спрямо 2018 г. Това на свой ред се дължи преди всичко на реализирани продажби на плосковалцувани продукти от желязо или стомана, както и на значителното повишение в стойностно изражение на износа на хлебарски изделия (над десет пъти), столове и седалки (+18%), слънчогледови семена (+54%) и медицински инструменти (+31%). Макар и при съществено по-ниска абсолютна стойност вносът от Мексико се повишава осезателно със 142% в сравнение с 2018 г., което се дължи най-вече на съществен ръст на доставките на руди на благородни метали.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Хлебарски и сладкарски продукти

12.8

Руди на благородни метали и техните концентрати

61.2

Артикули за колективни игри

11.4

Други играчки и умалени модели за забавление

7.0

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

10.4

Отпадъци и отломки от мед

6.7

Столове и седалки

5.9

Бири от малц

6.6

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.8

Полиацетали, полиетери и полиестери

3.8

През 2020 г. двустранният стокообмен с Мексико бележи ръст от 18.7%. Това отразява увеличение на вноса от Мексико със 145.7% за сметка основно на една стокова позиция – руди на благородни метали, която отбелязва ръст от 106% и увеличава относителния си дял в стоковата структура до над 90%. Българският износ бележи спад от 28% в резултат главно на значително понижение при хлебарските изделия (-95%) и артикулите за колективни игри (-70%). Сред водещите позиции в експортната ни листа за Мексико по-съществен ръст се наблюдава при плосковалцуваните продукти от желязо и нелегирани стомани (+20%) и препаратите за храна на животни (+39%).

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

17.3

Руди на благородни метали и техните концентрати

91.6

Столове и седалки

8.3

Бири от малц

1.7

Артикули за колективни игри

6.3

Отпадъци и отломки от мед

1.0

Части за електрически уреди

4.5

Кафе

0.6

Части и принадлежности за автомобили

4.0

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

0.5

През 2021 г. двустранният стокообмен с Мексико бележи ръст от 20.4%. Отчетеното увеличение на взаимната търговия е подкрепено от нарастване с 63.9% на българския износ за тази страна спрямо 2020 г. Това на свой ред се дължи преди всичко на реализирани продажби на плосковалцувани продукти от желязо или стомана, както и на значителното повишение в стойностно изражение на износа на медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати. Българският внос бележи спад от -14.2% в резултат главно на понижението при руди на благородни метали и техните концентрати.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико за 2021 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

39.9

Руди на благородни метали и техните концентрати

81.7

Столове и седалки

6.5

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори

4.6

Части

5.3

Бири от малц

4.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

3.7

Отпадъци и отломки от мед

2.3

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

3.2

Артикули за колективни игри

1.4

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Мексико възлиза на 50 млн. щ.д. спрямо 71.9 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – спад от 30.46%.

Водещи стоки в стокообмена с Мексико през I – IV 2022 г.

Износ от България

% от общия износ за Мексико

Внос от Мексико

% от общия внос от Мексико

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

17.2

Руди на благородни метали и техните концентрати

89.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

14.1

Бири от малц

2.2

Столове и седалки

8.9

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства

2.0

Части

8.7

Механични машини и апарати

1.2

Семена от слънчоглед

5.0

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

1.0

2. Инвестиции

Регистрираните в България инвестиции от Латинска Америка са незначителни, в т.ч. и от Мексико. До 2003 г. статистиката отчита нулеви нетни потоци на преки мексикански инвестиции у нас. В периода 2004-2016 г. данните показват скромни нетни трансакции в повечето случаи с отрицателен знак. По същественото изключение е 2012 г., когато са регистрирани мексикански нетни инвестиции в размер на 1.6 млн. евро, но следващата година нетният поток е отрицателен (-0.4 млн. евро), а за 2014 г. е минимален макар и с положителен знак (0.1 млн. евро). През 2015 г. са отчетени отрицателни нетни трансакции в размер на -0.6 млн. евро, а за 2016 г. има приток от 0.5 млн. евро. За 2017 г. нетните трансакции се изчисляват на -0.3 млн. евро, за 2018 г. предварителни данни на БНБ показват отрицателен нетен поток от -1.2 млн. евро, през 2019 г. нетните трансакции са -1.2 млн. евро, а за 2020 г. те са в размер на -0.1 млн. евро. През 2021 г. са отчетени отрицателни нетни трансакции в размер на -3.3 млн. евро.

3. Договорно-правна база

На 21 април 2018 г. ЕС и Мексико обявиха постигането на „споразумение по принцип“ по основните части от търговската сделка в новото Споразумение за асоцииране, което да замести договореното през 2000 г. Глобално споразумение. В края на 2018 г. преговарящите разрешиха и оставащите технически въпроси и финализираха пълния правен текст на Споразумението, като през ноември 2018 г. Комисията разпространи проект на текстове по търговския стълб от Споразумението.

На 28 април 2020 г. ЕС и Мексико приключиха преговорите си за модернизиран търговски стълб в контекста на по-широка модернизация на Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико от 1997 г. („Глобално споразумение“ или „ГС“) . След постигнатото „принципно споразумение“ на 21 април 2018 г., до окончателното споразумение през 2020 г. се стигна след изчистването на някои технически подробности на главата за обществените поръчки.

След финализиране на правното изчистване на споразумението и неговия превод на официалните езици на ЕС, то ще може да бъде подписано от Съвета на ЕС и от Мексико и ще бъде представено на Европейския парламент за съгласие. Като „смесено споразумение“ то изисква одобрение както на ниво ЕС, така и на ниво държави-членки (национални ратификации).В момента се водят консултации между двете страни за актуализиране на Споразумението, като в модернизирания текст се предвижда да бъдат включени и разпоредби относно либерализация и защита на инвестициите, портфейлни инвестиции, експроприация и разрешаване на спорове. Постигната е принципна договореност по основните елементи на новото споразумение, като остава да се уточнят някои технически детайли, след което окончателният юридически текст да бъде финализиран.

Свързани документи

Споделете