Loading...

Молдова

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Кишинев

Никола Тодоров

Посолство на Република България в Молдова

Адрес: “Букурещ” № 92, Кишинев, Молдова

тел.: +373 78 014 698

e-mail: n.todorov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Деница Колинс
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail:
d.collins@mi.government.bg

Референт за Молдова в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Александър Ангелов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7787
e-mail:
a.angelov@mi.government.bg

Киара Маринска
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7662
e-mail:
k.marinska@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Молдова

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Република Молдова, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.). Някои части от СА с Молдова, включително и ДВЗСТ се прилагат временно от 1 септември 2014 г., а в своята цялост, договорът влиза в сила на 1 юли 2016 г.

1. Стокообмен (в млн. щ. долара)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

83.8

67.9

15.9

52.0

2011

96.1

75.3

20.8

54.5

2012

117.6

89.6

28.0

61.6

2013

126.3

93.0

33.3

59.7

2014

143.7

102.9

40.8

62.1

2015

85.2

55.9

29.3

26.6

2016

132.2

59.3

72.9

-13.6

2017

161.3

80.2

81.1

-0.9

2018

129.2

69.0

60.2

8.8

2019

132.5

63.3

69.2

-5.9

2020

118.5

70.0

48.5

21.5

2021

152.4

80.7

71.7

9.0

2022

330.5

168.4

162.0

6.4

01-06.2022 г.

190.0

72.3

117.7

-45.4

01-06.2023 г.

108.6

74.8

33.8

41.0

Източник: Министерство на икономиката и индустрията; НСИ.

През 2022 г., двустранният стокообмен между България и Молдова достига 330.5 млн. щ. д., като се наблюдава значителен ръст от 118.3% спрямо същия период на предходната година. Износът ни за Молдова за посочения период е възлязъл на 168.4 млн. щ. д., като се е увеличил с 109%. Вносът от Молдова е достигнал 162 млн. щ. д., като отбелязва значителен ръст от 128.8%, спрямо същия период на предходната година. Този ръст се дължи на реализиран значителен внос на водещите стокови групи за периода – „Семена от слънчоглед“ и „Слънчогледово, шафраново или памучно масло“ съответно на стойност 86.3 и 18.6 млн. щ. д.

През 2021 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 28,6%, спрямо предходната година и е възлязъл на 152,4 млн. щ. д. Износът на България за Молдова се е увеличил с 15,4% и достига 80,7 млн. щ. д., а вносът от Молдова се е увеличил с 47,8%, като е достигнал 71,7 млн. щ. д.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в българския износ за и внос от Молдова през 2022г.

Водещи стоки в българския износ за и внос от Молдова за периода януари – юни 2023 г.

Групи стоки

Износ

Хил. USD

Отн.

/%/

Групи стоки

Внос

Хил.

USD

Отн.

/%/

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

11 315

15.1

Семена от слънчоглед

6 963

20.6

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани

9 890

13.2

Жици, кабели и др. изолирани проводници

5 242

15.5

Минерални или химични азотни торове

6 294

8.4

Семена от репица или рапида, дори натрошени

2 782

8.2

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий

4 446

5.9

Валцдрат

2 452

7.3

Медикаменти

2 660

3.6

Броячи за газове, течности или електричество

2 037

6.0

Водещи стокови групи в износа ни за Молдова за периода януари – юни 2023 г. са нефтените масла и масла от битуминозни минерали; масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани; минерални или химични азотни и други торове и медикаменти. При износът на водещата група – нефтени масла се наблюдава спад на с -66.6% спрямо същия период на предходната година, а при стоките флоат стъкло се наблюдава спад от -12%. При износът на медикаменти се регистрира увеличение с 50.3%, спрямо реализираният през същия период на 2022 година.

При вноса в България от Молдова за периода януари – юни 2023 г. водещите стокови групи са слънчогледови семена, както и жици, кабели и други изолирани ел. проводници. Вносът на семена от слънчоглед е намалял с -90.2%, в сравнение със същия период за предходната година. При група жици, кабели и други изолирани електрически проводници, кабели от оптични влакна, се наблюдава увеличение от 22.5%, спрямо същия период на предходната година.

Налице са реални възможности за увеличение на взаимните доставки на стоки и разширяване сътрудничеството в областта на туризма. Възможни направления за активизиране на сътрудничеството с Молдова и увеличаване на българския износ могат да се търсят в областта на доставки на стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, медикаменти, парфюмерия и козметика, електронни и електротехнически стоки, електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства и др. За разширяване на търговските връзки следва да се засилят контактите на фирмено ниво, участието в панаири и изложения, бизнес делегации и др.

Селското стопанство е една от важните области с добър потенциал за развитие на двустранното сътрудничество, като на последното заседание на МПК са обсъдени възможностите за увеличаване на търговията със земеделски продукти, обмен на информация, възможности за участие в съвместни проекти и инвестиции в аграрния сектор, сътрудничество в областта на животновъдството, растениевъдството и лозаро-винарския сектор.

3. Инвестиции

 1. Инвестиции

Преки инвестиции от Молдова в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на периодa)

2014 г.

0.3

5.6

2015 г.

1.2

8.5

2016 г.

0.4

9.1

2017 г.

1.1

11.2

2018 г.

1.0

13.1

2019 г.

0.7

14.2

2020 г.

-0.6

14.4

2021 г.

0.2

14.9

2022 г.

0.1

14.9

1-3 2023 г.

0.0

14.8

Източник: БНБ.

По данни на БНБ за 2022 г. потокът на молдовски инвестиции в България възлиза на 0,1 млн. евро, а общата стойност на преките молдовски инвестиции е 14,9 млн. евро.

За периода 1996-2015 г. Република Молдова е инвестирала в страната ни 8.7 млн. евро. От общата сума на инвестициите от Молдова най-голям е размерът на тези в сферата на финансите.

4. Туризъм

 1. Туризъм

Молдовски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2018

232 103

11.3%

2019

256 754

10.6%

2020

35 482

-86.2%

2021

84 291

137.6%

2022 г.

140 415

71.2%

1-6 2023 г.

54 547

37.9%

Източник: Министерство на туризма.

За периода януари – юни 2023 г. Молдова се нарежда на 13-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 54 547 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 37,9% повече от осъществените през преходната година.

През 2022 г. Молдова се нарежда на 11-то място по брой туристи, посетили България. Реализирани са 140 415 туристически посещения на молдовски граждани в България, което е с 71.2% повече от осъществените през преходната година.

5. Договорно-правна база

Основа за развитие на българо-молдовските икономически отношения са следните спогодби:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество (в сила от 23.04.2007 г.);
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (в сила от 11.06.1997 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (в сила от 24.03.1999 г.);
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма;
 • Спогодба за взаимни пътувания на гражданите (в сила от 22.12.2000 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на въздушните съобщения;
 • Спогодба за принципите на сътрудничеството в областта на железопътния транспорт;
 • Ветеринарно-санитарна конвенция;
 • Договор между съответните министерства за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
 • Спогодба за сътрудничество между КЗК на България и Министерство на икономиката и реформите на Молдова;
 • Протокол за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Молдова;
 • Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област (16.01.2003 г.).

6. Междуправителствена комисия

На 24-25.03.2016 г. в гр. София е проведено VІІI заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия. Съгласно РМС 477 от 2017 г., председател на Комисията са заместник-министър на икономиката на Република България. Съпредседател от молдовска страна е заместник-министър на икономиката на Молдова. На заседанието са разгледани актуални въпроси на двустранното икономическо сътрудничество и са набелязани основните направления за неговото по-нататъшно развитие.

Споделете