Loading...

Нов информационен портал “Достъп до пазари”, разработен от Европейската комисия

Нов информационен портал “Достъп до пазари”, разработен от Европейската комисия

Европейската комисия (ЕК) разработи нов информационен портал “Достъп до пазари” (Access2Markets), който обединява и разширява информацията, съдържаща се в съществуващите База данни за достъп до пазара (Market Access Database) и Базата данни EU Trade Helpdesk.

Целта на новия портал е да осигури лесен достъп за всички износители и вносители в Европейския съюз до подробна информация за условията за износ / внос в трети страни и в Съюза.

Новият портал съдържа информация за:

  • прилагани мита и данъци;
  • митнически процедури;
  • правила за произход;
  • пречки пред търговията;
  • изисквания към продуктите;
  • статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

В допълнение към ключовата информация по държави относно условията за внос и износ, Access2Markets съдържа практическа информация за търговските споразумения на ЕС, поетапни ръководства за внос/износ на стоки и услуги; уроци; търговска терминология; видео-препоръки на успешни малки и средни предприятия, които осъществяват външнотърговска дейност. Освен това порталът разполага с инструмент за прилагане на правилата за произход /ROSA/, който обяснява правилата и предлага подробен контролен списък за определяне на произхода на конкретен продукт.

Не на последно място, порталът поддържа:

формуляр за докладване на бариери пред търговията, прилагани от страни извън Европейския съюз;

формуляр за докладване на нарушения на ангажименти в областта на устойчивото развитие, произтичащи от сключени от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни или нарушения на правилата, свързани с прилагането на Общата система за преференции (Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета).

Чрез двата формуляра, може да се докладва директно на ЕК за бариери пред търговията, прилагани от страни извън ЕС или за нарушения на договорености, свързани с устойчивото развитие или на правилата по Общата система за преференции.

Access2Markets е разработен на английски език като предоставя възможност за машинен превод на част от съдържанието на всички 24 официални езика на ЕС.

Полезни материали относно Access2Markets:

Съобщение на ЕК за медиите относно стартирането на портала Access2Markets.

Брошура за възможностите на Access2Markets, разработена от ЕК.

Информация за предстоящи видео-семинари относно възможностите на Access2Markets.

Видео-презентация за Access2Markets на английски език.

Споделете