Loading...

Нова Зеландия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Нова Зеландия

Бойко Годев

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7705

b.godev@mi.government.bg

СПРАВКА

ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Търговско-икономическите отношения между България и Нова Зеландия са на доста ниско равнище основно поради географска отдалеченост на двете страни. В тази сфера отсъстват традиционни връзки и контакти, което определя ограничените обеми и неравномерните тенденции в развитието на взаимната търговия. Наред с това обаче общите икономически условия, инвестиционният и бизнес климат у нас и в Нова Зеландия са добра предпоставка за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество.

Нова Зеландия е високо развита индустриално-аграрна държава, чиято икономика е силно либерализирана. Водещи отрасли са хранително-вкусовата, химическата, дървопреработващата, машиностроителната и текстилната промишленост, както и секторите рибарство, телекомуникации и производството на хартия. През последните години ускорено се развиват лозарството и винарството. Високоразвитият селскостопански сектор има експортна насоченост и обезпечава около 60 % от приходите от външна търговия. Особено развито е животновъдството, което дава около 80% от селскостопанската продукция. Нова Зеландия е сред най-големите световни износители на висококачествени месни и млечни продукти (страната контролира над 30 % от световния пазар на млечна продукция и вълна). Държавата разполага с добре разгърната система от водноелектрически централи, а на територията й има големи запаси от природен газ, нефт, въглища, алуминий, мед, олово, желязо и др.

От началото на настоящото десетилетие стокообменът между България и Нова Зеландия се характеризира с неустойчива, но като цяло възходяща тенденция. Взаимната търговия между двете страни обаче остава все още доста ограничена по обем и структура.

Динамика на стокообмена между България и Нова Зеландия в млн. щ.д.

Година

2018

2019

2020

2021г.

Износ

6.8

8.7

7.4

9.0

Внос

10.8

11.8

12.8

14.3

Общо

17.6

20.5

20.2

23.3

Салдо

-4.0

-3.1

-5.4

– 5,3

Основните стоки в българската експортна листа за Нова Зеландия традиционно са: ламарини, листове и ленти от мед; сирена и извара; препарати, използвани за храна на животни; различни видове двигатели и слънчогледови семена.

Основните стоки по вноса от Нова Зеландия за последните години са: меса от дребен и едър рогат добитък; животински вътрешности и карантии; вина и вълна.

През първото 2021г. основни стоки от износа ни за Нова Зеландия са: семена от слънчоглед, ламарини, листове и ленти от мед, сирена и извара, медикаменти за терапевтични или профилактични цели, артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, препарати за храна на животни, пръти и профили от мед, глобяеми конструкции, стъклени предмети за сервиране, ензимии ензимни препарати, плодове, временно консервирани и др. различни видове двигатели, антибиотици и др.

Вносът от Нова Зеландия през 2021 г. се състои основно от: вълни, нещрайхгарни, , вина от прясно грозде, мекотели, брашна, животински вътрешности годни за консумация, пептони и техните производни, протеинови вещества и техните производни, отпадъци и отломки от мед, разни земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, въздушни помпи или вакуум помпи, части и принадлежности за автомобилни превозни средства, замразена риба, инструменти и апарати за физични или химични анализи, електрически трансформатори и др.

Данните за 2020 г. показват незначителен спад от 1.5% на двустранната търговия спрямо 2019 г. Това свиване се дължи на отчетеното понижение на износа, което не може да бъде компенсирано от 8.6%-ен ръст при вноса за сметка главно на реализирани значителни покупки на вълна. Българският износ бележи спад с 6% през 2020 г. в резултат основно на намаление при продажбите на изделия от мед (-43%) и на препарати за храна на животни (-49%). Увеличение сред водещите позиции в експортната ни листа има при слънчогледовите семена (+57%) и нефтените масла (+19%).

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Слънчогледови семена

19.7

Вълна

40.3

Ламарини, листове и ленти от мед

18.1

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

16.9

Сирена и извара

14.3

Вина от прясно грозде

16.0

Препарати, използвани за храна на животни

6.4

Меса от дребен рогат добитък

7.2

Нефтени масла

5.0

Карантии от едър рогат добитък

5.1

Според данните за 2019 г. взаимният стокообмен с Нова Зеландия се понижава с 3.5% спрямо предходната година. Българският износ намалява с 16% под влияние главно на спад с 33% при доставките за страната на ламарини от мед. Увеличение на експорта обаче се наблюдава при сирената (+20% в стойностно изражение), препаратите за храна на животни (+39%) и слънчогледовите семена (+9%). Вносът от Нова Зеландия се повишава с 9.2% през 2019 г., което отразява главно ръст на доставките на вълна (+78%). Същевременно по-съществено понижение има при покупките на меса от дребен рогат добитък (-42%), докато останалите водещи стокови групи в импортната листа запазват като цяло стойностните си обеми.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

26.9

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

28.9

Сирена и извара

13.0

Вълна

27.4

Препарати, използвани за храна на животни

10.7

Вина от прясно грозде

22.9

Слънчогледови семена

10.7

Карантии от едър рогат добитък

5.1

Медикаменти

4.1

Меса от дребен рогат добитък

5.0

Данните за 2018 г. показват ръст от 11.5% на двустранната търговия спрямо 2017 г. Българският износ за Нова Зеландия се повишава с 5% в резултат основно на реализираните продажби на съоръжения за физическа култура и на големи железни съдове на фона символични стойности за предходната година. При повечето водещи стокови групи в експортната ни листа за тази страна нивата на износ се запазват. Вносът от Нова Зеландия се повишава с 16.3%, като това отразява преди всичко увеличените доставки на меса от дребен рогат добитък (над 2 пъти), животински вътрешности и вина.

Водещи стоки в стокообмена с Нова Зеландия през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Нова Зеландия

%

Ламарини, листове и ленти от мед

33.7

Животински вътрешности (черва, стомаси и др.)

30.1

Сирена и извара

11.7

Вина от прясно грозде

25.9

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове от желязо

9.3

Вълна

16.7

Слънчогледови семена

8.5

Меса от дребен рогат добитък

9.5

Препарати, използвани за храна на животни

5.9

Карантии от едър рогат добитък

5.5

Размерът на новозеландските инвестиции в България е твърде скромен. По данни на БНБ през 2014 г. са отчетени най-високите нетни трансакции в размер на 4.5 млн. евро. За 2018 г. предварителните изчисления на централната банка са за 0.3 млн. евро нетни капиталовложения от Нова Зеландия, през 2019 г. нетните трансакции са в размер на 2.5 млн. евро, а през 2020 г. т са с отрицателен знак на стойност -2.3 млн. евро. Нетните потоци на реализираните инвестиции се разпределят през последните няколко години както следва:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн. евро

4.5

0.1

0.8

1.1

0.3

2.5

-2.3

ДОГОВОРНО – ПРАВНА ОСНОВА

Дипломатически отношения между Р България и Нова Зеландия са установени на 9 октомври 1984 г. чрез размяна на ноти между постоянните представителства към ООН на двете страни в Ню Йорк. Досега на новозеландска и българска територия няма открити съответни дипломатически пред­ставителства, а посланикът ни в австралийската столица Канбера е акредитиран и в Уелингтън, докато новозеландският посланик е със седалище в Брюксел.

До приемането на България за член на ЕС договорно-правната основа на търговско-икономическите ни отношения се изчерпваше с подписаната на 3 ноември 1967 г. търговска спогодба, която по предложение на българската страна бе прекратена по взаимно съгласие, считано от 01.01.2007 г.

май 2022 г.

Дирекция “Външноикономическо сътрудничество”

Министерство на икономиката

Свързани документи

Споделете