Loading...

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Ограничителните мерки са важен инструмент на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, които се приемат с цел:

  • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност;
  • опазване на мира;
  • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;
  • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност.

ЕС налага ограничителни мерки (санкции) самостоятелно или в изпълнение на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Санкциите могат да бъдат насочени към правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики; образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики; групи или организации, например терористични групи; лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и други.

Ограничителните мерки могат да бъдат под различна форма, като например: оръжейно ембарго, забрани за внос и износ на конкретни стоки, забрани за предоставяне на услуги, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), ограничения за достъп (забрани за пътувания на конкретни лица, вкл. транзитно преминаване през територията на съответната държава) и други.

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС срещу всички трети държави, образувания и лица e налична в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС.

Компетентни ведомства в България по прилагането на ограничителни мерки спрямо трети страни са публикувани на интернет страницата на Министерството на външните работи, което е водещото ведомство по въпросите на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз.

Полезни адреси, съдържащи информация относно санкциите на ЕС:

Министерство на външните работи

Министерство на финансите

Агенция „Митници“

Нормативни документи на ниво ЕС, налагащи санкции във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна:

  • Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (консолидиран текст към 24.02.2024г.)
  • Регламент на Съвета (ЕС) № 269/2014 от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (консолидиран текст към 23.02.2024г.)

ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Oбн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., в сила от 5.02.2023 г., изм. и доп., бр. 67 от 4.08.2023 г., бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г., бр. 96 от 17.11.2023 г., бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)

Споделете