Loading...

Оман

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Оман
Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СУЛТАНАТ ОМАН

Дипломатическите отношения между Република България и Султанат Оман са установени на 17 юни 1990 г.

Бизнес контактите между наши и омански фирми до скоро имаха до голяма степен случаен характер, тъй като на практика оманският пазар до неотдавна беше затворен за стоки от източноевропейските страни. В средата на деветдесетте години на 20-и век оманската страна започва да проявява интерес към делово сътрудничество с наши търговски фирми.

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

в хил.щ.д./

Годинa

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 I-VI

2021 I-VI

Износ

14.6

25.6

25.5

41.8

6.3

9.5

13.5

13.5

26.8

22.6

4.6

Внос

13.4

13.2

10.3

0.2

3.2

2.6

1.2

1.6

2.1

1.1

0.8

Стокообмен

28.1

38.9

35.8

42.1

9.6

11.7

14.7

15.1

28.9

23.6

5.5

Салдо

1.2

12.4

15.1

41.6

3.0

7.4

12.3

11.8

24.7

21.5

3.8

До 2009 г. стокообменът между България и Оман е незначителен, като достига по-значими стойности едва през последните шест години до 2016 г. През 2015 г. двустранният стокообмен достига 42.1 млн.щ.д., ръст от 18% спрямо 2014 г. През 2015 г. българският износ за Оман е на стойност 41.9 млн.щ.д., отбелязващ ръст от 64% спрямо 2014 г., докато вносът от Оман остава твърде ограничен.

През 2016 г. обаче стокообменът бележи много голям спад, достигайки 9.6 млн. щ. д., като българският износ възлиза само на 6.3 млн. щ. д., а вносът от Оман нараства на 3.3 млн. щ. д.

Това състояние се запазва и през 2017 г., като стокообменът е в размер на 11 млн. 744 хил. щ. д., запазвайки ниските нива на двустранна активност от 2016 г. Българският износ е в размер на 9 млн. 588 хил. щ. д., а вносът възлиза на 2 млн. 156 хил. щ. д. Водещите позиции по износа са представени от крафтхартиите и крафткартоните (51.5%), табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др. (14.8%), хлебарски, сладкарски, или бисквитени продукти (7.6%) и др. Вносът се състои изключително от полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли (93.3%) и др.

През 2018 г. стокообменът е в размер на 14.7 мил. щ. д. отчитайки повишение от малко над 3 млн. в сравнение с периода за 2017 г. Българският износ е в размер на 13.5 млн. щ. д., а вносът възлиза на 1. 2 млн. щ. д. Водещите позиции по износа са представени от крафтхартиите и крафткартоните, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др, хлебарски, сладкарски, или бисквитени продукти и др. Вносът се състои изключително от отпадъци и отломки от мед, полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли и др.

През 2019 г. стокообменът бележи малък ръст, достигайки 15.1 млн. щ. д., като българският износ възлиза само на 13.5 млн. щ. д., а вносът от Оман нараства на 1.6 млн. щ. д. Водещите позиции по износа са представени от крафтхартиите и крафткартоните, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др, хлебарски, сладкарски, или бисквитени продукти и др. Вносът се състои изключително от отпадъци и отломки от мед, полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли и др.

През 2020 г. стокообменът между България и Оман е 28.9 млн. щ.д., като това е ръст от около 91% в сравнение със същия период за 2019 г. Българският износ достига до 26.8 млн. щ.д., което също е ръст от около 100% спрямо периода за миналата година. Вносът от Оман също отчита ръст от около 25%, което се равнява на 2.1 млн. щ. д.

Според предварителните данни за периода януари-юни 2021 г. стокообменът между България и Оман е на стойност 5.5 млн. щ.д., като това е сериозен спад от около 77% в сравнение със същия период за 2020 г. Българският износ достига до 4.6 млн. щ.д., като също се отчита спад от около 80% спрямо периода за миналата година. Вносът от Оман също бележи спад от около 20%, което се равнява на 1.1 млн. щ. д.

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за периода януари-юни 2021г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

24.2

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

30.1

Карбонати Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

12.8

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други

22.9

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

8.5

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

15.8

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

8.3

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

12.4

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за 2020 г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

59.4

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други

23.3

Карбонати Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

8.8

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

21.0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

8.3

Отпадъци и отломки от мед

16.6

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

7.7

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

12.5

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за 2019 г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Крафтхартия

24.9

Полиацетали и епоксидни смоли

27.0

Миялни машини за съдове

18.2

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства

18.4

Карбонати

13.8

Помпи за течности, дори с устройства за измерване

8.7

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

7.7

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

7.5

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за 2018 г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Крафтхартия

37.1

Отпадъци и отломки от мед

48.2

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др.

10.0

Полиацетали и епоксидни смоли

39.5

Хлебарски, сладкарски, или бисквитени продукти

2.6

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия

3.0

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти

2.6

Помпи за течности

2.6

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за 2017 г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Крафтхартия

51.51

Полиацетали и епоксидни смоли

93.36

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др.

14.83

Пътнически автомобили и други превозни средства

6.19

Хлебарски, сладкарски, или бисквитени продукти

7.63

Осветителни тела

3.00

Водещи позиции в стокообмена със Султанат Оман за 2016 г.

Износ от България за Оман

% от износа

Внос от Оман за България

% от вноса

Крафтхартия

50.06

Полиацетали и епоксидни смоли

99.7

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др.

19.6

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита…

0.1

Кухненски мивки, други мивки, вани, бидета…

4.0

Арматурни артикули за тръбопроводи

3.4

Реални изгледи за навлизане на оманския пазар, при евентуални благоприятни условия, имат освен българските производители и износители на нефтени масла и нашите износители на хранителни продукти, както и наши инженерингови организации, които имат опит в съседни държави.

Няма данни за българска инженерингова дейност в Оман.

СЪБИТИЯ И РЕАЛИЗИРАНИ ВИЗИТИ

По покана на Министерство на икономиката, в периода 05-08 декември 2004 г. на официално посещение в България бе г-н Ахмед бин Абдул Наби Макки, министър на националната икономика и зам.-председател на Съвета на финансите и енергийните ресурси на Султаната Оман.

През 2006 г. между двете страни успешно е приключен процесът по назначаването на почетни консули. Също така в България е открито Представителство на Султаната Оман в София с дългосрочно командирован омански дипломатически служител.

На 13 септември 2006 г. екс зам.-министърът на икономиката и енергетиката г-н Валентин Иванов прие оманска делегация в състав Адел Абдула Муса ал Раиси, изп. директор на оманската компания за морски транспорт, дъщерна фирма на Оманската петролна компания и Ахмед Салим Абдулла ал Уахаби, изп. директор на Оманската петролна компания.

В периода 2–4 февруари 2007 г. 11-членна официална делегация на МИЕ, водена от екс министъра на икономиката и енергетиката г-н Румен Овчаров и с участието на екс заместник-министъра г-жа Корнелия Нинова и заместник-министъра на финансите г-н Георги Кадиев, посети Маскат, Оман. По време на визитата бе подписан Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

На 4 февруари 2007 г. в Маскат бе подписан Меморандум за разбирателство между търговско-промишлените палати на България и Оман.

През април 2007 г. кметът на община Силистра г-н Иво Андонов посети Оман по покана на г-н Мълинс, съветник на министъра на икономиката и енергетиката на Оман и проведе разговори по перспективите за сътрудничество в областта на селското стопанство, търговския обмен, туризма и инвестициите.

През март 2007 г. БТПП отправя покана до Оманската търговско-промишлена палата за посещение на оманска бизнес делегация в България. Поканата е подновена през септември 2008 г.

През 2007 г. и 2008 г. София бе неколкократно посещавана от експертна група от Оманския държавен резервен фонд и Oman Oil Company за проучване на възможностите за инвестиции в инфраструктурни и други проекти.

През 2008 г. на посещение в България бяха оманският бизнесмен г-н Адил ал-Шанфари (в Плевен) и изпълнителният директор на Оманския държавен резервен фонд г-н Уарид Мубарак ал-Харуси (в София), които проявиха интерес към инвестиции в областта на селското стопанство, недвижимите имоти, туризма, обучението на кадри, енергетиката, инфраструктурата и проекта Бургас-Александруполис.

През юни 2014 г. българска бизнес делегация взе участие в международното изложение “Евро-азиатски форум за интеграция”, 31.05 – 04.06.2014 г. в Маскат, Оман.

На 11 юли 2014 г. оманска официална делегация от Държавния общ резервен фонд на Султанат Оман, начело с Н.Пр. Абдул Салам Ал Муршиди, главен изпълнителен директор на фонда, реализира работна визита в София във връзка с провеждането на преговори в опит за рекапитализация на КТБ.

На 03 юни 2015 г. в х-л „Хилтън“ в София се проведе българо-омански бизнес форум под наслов „Нови възможности за българския бизнес в Оман“. Проявата бе организирана от Евро-арабския бизнес форум, регистриран в Пловдив и “Oman Expo”, и със съдействието на Представителството на Султанат Оман в София.

ИНВЕСТИЦИИ

в млн. евро:

Година

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.7

-1.6

0.9

-13.7

-36.1

-2.8

3.8

-0.3

-0.8

-0.9

32.2

37.9

По официални данни на БНБ към края на 2020 г. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Султаната Оман в България са на стойност 37.9 млн. евро.

По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти с участието на Оман.

По неофициални данни, през последното десетилетие оманските инвестиции в България, реализирани от омански компании, регистрирани в трети страни, надхвърлят 100 млн. евро, основно в недвижими имоти и банковия сектор.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

1. Спогодбата за взаимно насърчаване и защита на инвестициите е подписана в Маскат, Оман на 3 февруари 2007 г. от министър Румен Овчаров и министъра на националната икономика на Оман, г-н Ахмед бин Абдул Наби Макки. (ДВ № 104/2007 г. -съобщение за ратифициране на Спогодбата).

2. Меморандум за разбирателство между търговско-промишлените палати на България и Оман е подписан в Маскат на 4 февруари 2007 г.

3. През декември 2006 г. на оманската страна е представен проект на Спогодба за икономическо сътрудничество между Република България и Султанат Оман. Във връзка с водените преговори между ЕС и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив, чийто член е Оман, оманската страна на този етап се въздържа от обсъждане на проект на спогодба за двустранно икономическо сътрудничество с България.

Свързани документи

Споделете