Loading...

Перу

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Перу

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ПЕРУ

1. ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 18 април 1969 г. България и Перу установяват дипломатически отношения и разкриват посолства в София и в Лима.

Перу е президентска република, като президента е държавен и правителствен ръководител. Настоящият президент на Перу – Педро Пабло КУКСИНСКИ се фокусира върху икономическите реформи и политиките на свободния пазар, насочени към увеличаване на инвестициите в Перу. Минното производство се увеличи значително през 2016-17 г., което помогна на Перу да достигне един от най-високите темпове на растеж на БВП в Латинска Америка.

През последните две десетилетия страната се превърна в икономически модел. Икономическият растеж на Перу достигна връх от средно 6% между 2004 г. и 2012 г. Въпреки че Перу беше изправено пред икономически затруднения през последните няколко години поради пандемията, икономическото състояние на страната се подобри с нива на растеж, достигащи приблизително 2,7% през 2022 г., основно водени от тласък във вътрешното търсене и потреблението на домакинствата. Очаква се перуанската икономика да продължи възходящата си тенденция през следващите години, като МВФ прогнозира ръст на БВП от 2,6% за 2023 г. и 3,2% за 2024 г.

Перу регистрира бюджетен дефицит от 2,8% от БВП през 2022 г., процент, който се очаква да остане донякъде стабилен през 2023 г. и 2024 г., на 2,6% и 2,3%. Инфлацията се увеличи до 7,5% през 2022 г., но Централната банка трябва да затегне паричната си политика, за да накара нивата на инфлация да достигнат целта от 2% през следващите години, като МВФ прогнозира спад до 4,4% през 2023 г. и 2,5% през 2024 г. Освен това публичният дълг намаля до 34,8% от БВП през 2022 г. и, въпреки че този процент, се очаква леко да нарасне до 35,7% през 2023 г. и да остане стабилен през 2024 г., Перу все още има едно от най-ниските съотношения дълг към БВП в Латинска Америка благодарение на разумната фискална политика, която води от началото на 2000-те години. Въпреки, че пандемията засегна значително перуанската икономика, фискалните мерки, приложени от правителството, са ефективни за стимулиране на икономическата активност, която постепенно се възстановява.

Нивото на безработица в Перу се удвои в началото на пандемията, а през 2022 г. се върна на нивата отпреди пандемията и достигна приблизително 7,6% от работната сила. Според оценките на МВФ нивото на безработица в страната се очаква да остане стабилно през 2023 г. и 2024 г., съответно на нива от 7,4% и 7,5%. Голяма част от активното население обаче продължава работи в сферата на сивата икономика. Освен това страната има високи нива на неравенство, със значителна концентрация на богатство и ниво на бедност от 20,2%. Около 7 милиона перуанци сега живеят в бедност, 44% от които са в селските райони. Съществуват сериозни регионални различия в нивата на бедност в цялата страна, като най-високи са в регионите на Андите и Амазония.

Страната е член на Световната търговска организация, Общността на народите от Андите, както и асоцииран член на Меркосур.

Перу е включена във водещите проекти за 2023 г. на Глобалния портал за сътрудничество между ЕС и сраните от Латинска Америка и Карибите в частта „Климат и енергия“ с проект “Issuance of Green Bonds”.

2. СТОКООБМЕН

До преди няколко години, Перу заемаше едно от водещите места в търговията на България със страните от Латинска Америка. Стокообменът обаче се развива неравномерно, с трайно негативно салдо за нашата страна.

През 2012 г. обемът на двустранния стокообмен между България и Перу бележи ръст от 23.7% в сравнение с 2011 г. Търговският обмен през 2013 г. бележи рязък спад на годишна база, като това се дължи на липсата на внос на медни руди и техните концентрати, които трайно присъстваха в стоковата структура в предишни години.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Перу бележи ръст от 361.4% в сравнение с 2019 г.

Основните стоки, които България изнася за Перу са: електрически трансформатори, антибиотици, стругове и др. Перуанският внос в България съответства на основните стокови позиции на експорта на Перу като цяло – доминират суровините сред които: медни руди и техните концентрати, цинкови руди, кафе и др. Въпреки това вносът на тези стоки намалява значително през последните години.

По данни на българската статистика стокообменът между Република България и Република Перу за периода 2005 – първите осем месеца на 2022 г. е както следва:

/млн. щ.д./

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2005

22,5

106,9

129,4

-84,4

2006

30,2

170,0

200,2

-139,8

2007

25,6

181,8

207,4

-156,2

2008

19

272,4

291,4

-253,4

2009

1,1

151,3

152,4

-150,2

2010

6,2

297,6

303,8

-291,4

2011

3,11

92,34

95,45

-89,23

2012

4,173

105,929

110,132

-101,786

2013

8,50

12,96

21,46

-4,46

2014

4,98

35,62

40,60

-3,64

2015

3,35

23,27

26,62

-19,92

2016

6,01

25,84

31,85

-19,83

2017

10,53

27,34

37,87

-16,81

2018

18,48

48,84

67,32

-30,36

2019

15,84

52,52

68,36

-36,68

2020

7,81

311,51

319,32

-303,7

2021

5,47

375,79

381,26

-370,32

2022

17,24

217,60

234,84

-200,36

През 2022 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 234,84 млн. щ.д. спрямо 381,26 млн. щ.д. през 2021 г. – спад от -38,40 %.

Българският износ бележи ръст от 215,17 %, докато вносът от Перу се съкращава с -42,09 % в сравнение с 2021 г.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2022 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

49,64

Медни руди и техните концентрати

83,43

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

14,03

Цинкови руди и техните концентрати

7,15

Семена от слънчоглед

4,29

Каменни въглища

6,87

Съдове за сгъстени или втечнени гозове

4,29

Кафе

1,39

Стругове

3,06

Хлориди

0.24

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

2,99

През 2021 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 381.26 млн. щ.д. спрямо 319.32 млн. щ.д. през 2020 г. – увеличение от 19.4%, което се дължи на регистрирания ръст във вноса на медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати и съдове за сгъстени или втечнени газове. Българският износ за Перу спада с -29,96 % спрямо миналата година, като стойността му е 5.47 млн. щ.д. Вносът от Перу бележи ръст от 20.64% до 375.79 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

39.64

Медни руди и техните концентрати

96.0

Съдове за сгъстени или втечнени газове

13.24

Цинкови руди и техните концентрати

1.91

Семена от слънчоглед

3.63

Кафе

0.7

Готови козметични продукти

2.77

Артикули за колективни игри

0.4

Какао на прах

2.67

Сулфати

0.4

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 319.32 млн. щ.д. спрямо 68.36 млн. щ.д. през същия период на 2019 г. – увеличение от 367.1%, което се дължи на регистрирания ръст във вноса на медни руди и техните концентрати и цинкови руди и техните концентрати. Българският износ за Перу спада с -50.7% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 7.81 млн. щ.д. Вносът от Перу бележи ръст от близо 500% до 311.51 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

28.2

Медни руди и техните концентрати

92.3

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

15.3

Цинкови руди и техните концентрати

3.0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

10.7

Руди на благородните метали и техните концентрати

2.7

Съдове за сгъстени или втечнени газове

9.0

Кафе

1.2

Електрически трансформатори

4.3

Сулфати

0.3

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу отбелязва ръст от 1.54% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 68.36 млн. щ.д. Българският износ за Перу спада с близо -15% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 15.84 млн. щ.д. Вносът от Перу бележи ръст от 7.53% до 52.52 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

35.32

Цинкови руди и техните концентрати

59.34

Артикули за колективни игри

22.00

Кафе

23.00

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

11.86

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

6.40

Електрически трансформатори

4.47

Сулфати

5.23

Съдове за сгъстени или втечнени газове

3.99

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули

1.36

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу се увеличава с 77.77% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 67.32 млн. щ.д. Българският износ за Перу отбелязва ръст от 75.50% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 18.48 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на интегрални схеми и електронни микрокомплекти, носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания и други. Вносът от Перу също бележи ръст от 78.64% до 48.84 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

33.11

Цинкови руди и техните концентрати

65.92

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

26.36

Медни руди и техните концентрати

23.21

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания

12.09

Кафе

8.24

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.56

Елда, просо и семе за птици

1.03

Електрически трансформатори

4.21

Багрилни вещества от растителен или животински произход

0.31

През 2017 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу отбелязва ръст от близо 19% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 37.87 млн. щ.д. Българският износ за Перу отбелязва ръст от 75.21% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 10.53 млн. щ.д., което се дължи на присъствието на интегрални схеми и електронни микрокомплекти и др. Вносът от Перу също бележи ръст от 5.80% до 27.34 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

45.44

Цинкови руди и техните концентрати

53.44

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

15.12

Кафе, дори печено или декофеинизирано

23.80

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

12.86

Руди на благородните метали и техните концентрати

7.51

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

7.29

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

5.06

Стругове

3.37

Риби замразени

3.98

През 2016 г. данните показват, че двустранният стокообмен между България и Перу се увеличава с близо 20% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 31.85 млн. щ.д. Българският износ за Перу също отбелязва ръст от близо 80% спрямо съответния период на миналата година, като стойността му е 6.01 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на артикули за колективни игри, стругове, автоматични машини за обработка на информация и техните единици и др. Вносът от Перу също се увеличава с 11.04% до 25.84 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2016 г.:

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за колективни игри

42.60

Руди на благородните метали и техните концентрати

45.49

Стругове

9.31

Кафе, дори печено или декофеинизирано

24.31

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.18

Цинкови руди и техните концентрати

19.81

Електрически трансформатори

7.88

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули

2.46

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

5.68

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

1.82

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Перу

0.0

-0.4

-1.1

-1.9

-2.9

-1.7

-2.8

-2.9

4. СМЕСЕНА КОМИСИЯ

Понастоящем няма функционираща Междуправителствена комисия. Последната сесия на създадената 1975 г. Смесена комисия за икономическо, техническо и научно сътрудничество е проведена през 1983 г. в Лима.

5. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Договорно-правната база с Перу е приведена в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз, поради което са денонсирани редица подписани споразумения. Спогодбата за икономическо сътрудничество с Перу от 1971 г. е окончателно денонсирана, като перуанската страна е приела това да бъде от 04.03.2008 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

Двустранните контакти са ограничени след като Република Перу закри посолството си в София на 30.11.2003 г.

За Република България отговаря перуанската дипломатическа мисия в Атина.

Споделете