Loading...

Полша

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
Йордан Драганчев
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Полша
Емил Тепавичаров
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Полша

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между Република България и Полша

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст, %

Износ

Ръст, %

Внос

Ръст, %

Салдо

2015

1 351.725

16.4

529.207

16.68

822.518

16.11

-293.312

2016

1 642.208

585.793

1056.416

-470.623

2017

1 722.308

4.8

629.778

7.2

1092.530

3.4

-462.752

2018

1721.099

-0.1

651.418

3.4

1069.680

-2.1

-418.261

2019

1792.920

4,2

645.824

-0,8

1147.096

7,3

-501.272

2020

1831.801

2.2

695.118

7.6

1136.682

-0.9

-441.563

2020

1832.305

2.2

695.136

7.6

1137.169

-0.9

-442.033

2021

2278.170

24.3

877.961

26.3

1400.210

23.1

-522.249

1-6 м. 2022

1 411.176

31.6

545.864

31.4

865.312

31.7

-319.448

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През първите шест месеца на 2022 г. износът възлиза на 545.864 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 31.4%. Вносът е 865.312 млн. евро, това е 9. място и увеличение с 31.7%. Общият стокообмен за периода е 1.411 млрд. евро като увеличението е 31.6%. Салдото е отрицателно с -319.448 млн. евро.

През 2021 г. износът е 877.961 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 26.6%. Вносът възлиза на 1400.210 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 23%. Стокообменът възлиза на 2278.170 млн. евро, отбелязва увеличение с 24%, това е 3.1% дял от целия ни стокообмен за периода. Салдото е отрицателно с -522.249 млн. евро.

Като цяло стокообменът се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции, и с устойчив растеж през последните години.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2021 г.

Сорт по EXP – EUR’000

Експорт FOB

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%

дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

24.5

34 866 879

100

Общо за Полша

26.3

877 961

2.5

МТ №

Общо за 80-те водещи стоки:

31.9

685 790

78.1

7407

Пръти и профили от мед

52.6

52 646

6.0

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбо-проводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

4.2

45 709

5.2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

49.5

37 125

4.2

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана

95.2

30 191

3.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

-14.2

24 559

2.8

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

58.0

21 308

2.4

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

9.0

20 845

2.4

7604

Пръти и профили от алуминий

191.4

20 599

2.3

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

-9.9

20 392

2.3

8606

Товарни железопътни вагони

14.1

20 288

2.3

Водещи стоки във вноса за 2021 г.

Сорт по IMP – EUR’000

Импорт CIF

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%

дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

27.6

39 224 462

100

Общо за Полша

23.1

1 400 210

3.6

МТ №

Общо за 80-те водещи стоки:

23.6

918 448

65.6

9403

Други мебели и техните части

21.3

52 087

3.7

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

44.6

38 929

2.8

8603

Мотриси и моторни платформи, различни от тези от N 8604

-22.5

30 541

2.2

2402

Пури (включ. с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

9.7

29 707

2.1

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

46.2

29 489

2.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

-15.2

29 126

2.1

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

54.1

27 834

2.0

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

-41.6

22 675

1.6

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

27.6

21 431

1.5

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

29.2

18 875

1.3

Съществуват възможности за подобряване на настоящата стокова структура на стокообмена, чрез увеличаване дела на изнасяните от нас:

 • вина и вермути;
 • медикаменти;
 • замразени плодове и зеленчуци;
 • доматен концентрат.

Стоки с потенциал за реализация :

 • манганова руда;
 • бентонит и перлит;
 • калцинирана сода;
 • билки;
 • бяло саламурено сирене.
 1. Инвестиции

По данни на БНБ към 01.01. 2022 г. сумарната стойност на преките полски инвестиции в България са в размер на 335.2 млн. евро.

През първите три месеца на 2022 г. те възлизат на -1.1 млн. евро, а през второто тримесечие са в размер на 17.2 млн. евро по данни на БНБ.

Полските инвеститори проявяват интерес към инвестиции в енергетиката (топлоелектрически централи) и в малки и средни предприятия.

 1. Туризъм

Полски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година в%

2016

365 824

40.4

2017

394 082

7.7

2018

425 239

7.9

2019

420 980

-1.0

2020

85 000

-74.0

2021

222 407

73.8

2022-01-06

97 621

126.2

Източник: Министерство на туризма

Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броя на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години.

През първото полугодие на 2022 г. полските туристи у нас са 97 621 души, това е 9. място (4. място в ЕС) и увеличение със 126.2%. Българските туристи в Полша за периода януари–юни 2022 г. са 10 925 души.

През 2021 г. полските туристи у нас са 222 407 души, това е 6. място (4. място в ЕС – след Румъния, Германия и Гърция). Има увеличение със 73.8%.

Статистическото изследване за броя българи, пътували по държави за периода временно е прекратено, поради ограниченията, наложени от правителствата заради пандемията.

 1. Договорно-правна база

5.1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана през м. април 1994 г.

Споделете