Loading...

САЩ

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

E-mail: a.kioseva@mi.government.bg

Референт за САЩБойко Годев
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7705
Е-mail: b.godev@mi.government.bg

 1. Икономически отношения между Република България и САЩ
 2. Бизнес компас
 3. Секторни анализи

 1. Икономическите отношения между България и САЩ
 2. Стокообмен (в млн. щ.д.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и САЩ бележат положително развитие.

Стокообмен между България и САЩ (млн. щ. д.)

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

668.5

405.4

263.1

142.3

2014

792.2

18.5

415.8

2.6

376.4

43.1

39.4

2015

676.7

-14,6

406.8

-2.2

269.9

-28.3

136.9

2016

624.7

-7.7

392.9

-3.4

231.8

-14.1

161.1

2017

717.8

14.9

458.4

16.3

259.4

12.0

199.0

2018

975.1

35.8

633.5

38.2

341.6

31.7

291.9

2019

996.9

2.2

635.4

0.3

361.5

5.8

273.9

2020

1106.0

10.9

650.0

2.3

456.0

26.1

194.0

2021

1334.4

20.7

995.4

53.1

339.0

-25.7

656.4

2022

1 936.0

45.0

1 097.0

10.2

839.0

147.5

112.2

2023

1708.4

-11.8

1 142.3

4.1

566.1

-32.5

576.2

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България със САЩ 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за САЩ през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

1

7118

Монети:

211 983.6

18.6

2

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

87 037.5

7.6

3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

49 386.0

4.3

4

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

41 336.9

3.6

5

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

35 939.0

3.2

6

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

31 475.4

2.8

7

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

30 425.3

2.7

8

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери),

27 744.2

2.4

9

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

27 084.2

2.4

10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

24 952.2

2.2

Водещи стоки във вноса на България от САЩ през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

1

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

106 902.3

18.9

2

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства:

46 355.9

8.2

3

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

31 673.8

5.6

4

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт или от битуминозни минерали:

29 790.5

5.3

5

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

21 676.9

3.8

6

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

17 666.5

3.1

7

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

17 288.3

3.1

8

7404

Отпадъци и отломки от мед

15 978.6

2.8

9

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

15 778.9

2.8

10

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

14 072.5

2.5

Водещи стоки в износа на България за САЩ през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

1

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

125 634.7

11.3

2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

61 521.8

5.5

3

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

46 140.4

4.1

4

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

42 655.5

3.8

5

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените ‘конкрети’ и ‘абсолю’; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали,

40 509.9

3.6

6

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

35 649.3

3.2

7

7118

Монети:

31 786.9

2.9

8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

29 358.4

2.6

9

9026

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери),

29 300.5

2.6

10

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

26 643.3

2.4

Водещи стоки в износа на България за САЩ през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

1

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

354 097.8

42.2

2

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефт или от битуминозни минерали:

58 670.2

7.0

3

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства:

39 503.5

4.7

4

2603

Медни руди и техните концентрати

28 190.5

3.4

5

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

27 061.1

3.2

6

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

26 721.3

3.2

7

7404

Отпадъци и отломки от мед

25 029.3

3.0

8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

14 272.4

1.7

9

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

12 999.8

1.6

10

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

12 187.8

1.5

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

По данни на БНБ, нетните чуждестранни инвестиции в България в края на 2023г, общо финансови активи/пасиви от Съединени американски щати възлизат общо на 772.0 млн. Евро.

 1. Договорно-правна база
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан на 23.09.1992 г. Договорът е актуализиран с Допълнителен протокол, в сила от 16.01.2007 г.
 • Споразумение за техническа, икономическа и съответна друга помощ, подписано на 27.07.1998 г.; в сила от 01.02.1999 г.
 • Споразумение за научно и технологично сътрудничество, подписано на 04.01.2008 г.; в сила от 25.06.2008 г.
 • Спогодба за закрила на авторското право и сродните му права, от 1995 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана на 23.02.2007 г.; в сила от 15.12.2008 г.

Споделете