Loading...

Швейцария

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Швейцария
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Швейцария

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

Машиностроене, електротехническа и металообработваща индустрия

Химия, фармация и life science

IV. Други:

Туристическа политика на Швейцария

Икономически отношения между Република България и Конфедерация Швейцария

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Конфедерация Швейцария е перспективен търговски и икономически партньор за България.

Година

Стоко

обмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

307.2

12.4

125.8

26.9

181.4

4.1

-55.6

2012

365.6

19.0

157.4

25.1

208.2

14.8

-50.8

2013

351.7

-3.8

153.4

-2.5

198.3

-4.8

-44.9

2014

296.3

-15.8

121.8

-20.8

174.9

-11.9

-53.3

2015

282.3

7.8

89.3

7.2

192.9

8.3

-103.6

2016

332.6

0.17

136.1

52.0

196.4

2.0

-60.2

2017

376.9

4.5

165.0

22.0

211.9

7.9

-46.8

2018

397.0

5.3

152.4

-7.6

244.6

15.4

-92.1

2019

453.0

13.6

193.2

27.1

259.7

5.9

-66.5

2020

425.9

-6.0

181.1

-6.2

244.7

-5.8

-63.5

2021

520.8

22.4

234.0

29.2

286.8

17.4

-52

2022/1-6

291.0

13.8

140.3

21.1

150.6

7.8

-10

По данни на МИИ

През 2021 г. износът е 234 млн. евро, и нарастване с 29.2%. Вносът е 286.8 млн. евро, и ръст от 17.4%. Стокообменът възлиза на 520.8 млн. евро, има нарастване с 22.4% и представлява 0.7% от целия стокообмен. Салдото е отрицателно с -52 млн. евро.

През 2020г. Швейцария заема 25-то място в износа с дял 0.6% и 25-то място във вноса с дял от 0.8%. За периода износът възлиза на 181.1 млн. евро, това е спад от 6.2%, вносът е 244.7 млн. евро, като също отбелязва спад от 5.8%. Стокообменът възлиза на 425.9 млн. евро, като отбелязва спад от 6.0 %. Салдото е отрицателно за страната ни и възлиза на -63.5 млн. евро.

 1. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2021 г.

Водещи стоки в износа в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

27 968 662.2

100,0

в т. ч. Швейцария

181 177.1

0.6

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

18 031.5

10.0

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение)

13 014.4

7.2

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

11 521.9

6.4

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

8 142.4

4.5

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното

6 404.5

3.5

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

6 027.2

3.3

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

6 012.5

3.3

2941

Антибиотици

4 957.6

2.7

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна

4 566.1

2.5

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

3 487.9

1.9

По данни на МИИ

Водещи стоки по вноса в млн.евро 2021

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021г.

30 729 996.9

100.0

в т. ч. Швейцария

244 737.0

0.8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

82 437.2

33.7

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

45 924.8

18.8

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

12 983.6

5.3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

8 920.1

3.6

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

3 036.4

1.2

2939

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

3 005.4

1.2

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

2 739.9

1.1

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече

2 367.2

1.0

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване

2 359.7

1.0

8512

Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати

2 359.0

1.0

По данни на МИИ

 1. Инвестиции

Преките инвестиции от Швейцария към 31 декември 2021 г. са в размер на 2,698.3млрд.евро. Потокът на швейцарските инвестиции през 2021 г. е отрицателен -137.1 млн.евро.

Към края на 2020 г. размера на преките чуждестранни инвестиции на Швейцария в България възлизат на 2 663.3 млн. евро, с което страната се подрежда на 10 място по размер на ПЧИ в България. През първите три месеца на 2021г. техния размер достига 2 646.2 млн.евро., като през второ тримесечие на 2021г. съответно са 2 486.7 млн.евро.

Списък на водещи швейцарски инвеститори в България:

Инвеститор

Компания в България

Сектор

ALPIC Holding Group

„Ветроком” ЕООД

Енергетика

NESTLE

Нестле България

Хранително-вкусова промишленост

SOCOTAB FRANA S.A.

„Сокотаб“ ЕООД

Преработка на тютюн

ADECCO

„Адеко България“ ЕООД

Човешки ресурси

ХОЛДЕРБАНК (Holcim)

“Белоизворски цимент”

Циментова индустрия

АBB

“АББ България” ЕООД

Електроника

EnerSys AD

“ЕнерСис” АД

Производство на индустриални батерии

Oscar Rüеgg AG

„Оскар Рюег България” ЕООД

Електроника и електротехника

LEM Holding S.A.

„ЛЕМ България” ЕООД

Електроника и електротехника

По данни на БАИ

По Закона за насърчаване на инвестициите като клас А са сертифицирани три проекта с участие на швейцарски инвеститори: Ветроком ЕООД, гр. София (Алпик груп, Швейцария), Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД, гр. София (дъщерна на R&M – Швейцария), „Триза” ООД, София (дъщерна на Trisa Holding AG, Швейцария)

 1. Туризъм

През 2020г. броя на швейцарските туристи в места за настаняване е над 5000 души, което представлява спад от 97% спрямо предходната година.

През 2021 г. броя на швейцарските туристи – 11 949

Швейцарски туристи посетили България

година

Брой туристи

2011

28 100

2012

19 800

2013

21 900

2014

30 800

2015

26 600

2016

27 100

2017

26 467

2018

31 053

2019

31 053

2020

над 5 000

2021

11 949

2022- 1-6

6 444

По данни на МТ

Забележка: За периода януари – юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

 1. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-швейцарските търговско-икономически отношения са следните спогодби и споразумения:

 • Споразумение за създаване на зона за свободна търговия между страните членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и България от 1993 г.
 • Двустранен протокол по търговията със селскостопански стоки от 1993 г.
 • Споразумение за техническо сътрудничество от 1994 г.
 • Спогодба за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически, служебни и специални паспорти от 1994 г.
 • Споразумение по суаповата сделка “Дълг срещу околна среда” от 1995 г.
 • Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Швейцарската конфедерация за обратно приемане на незаконно пребиваващите лица (реадмисия) и Протокол за нейното изпълнение, подписана на 18.7.1994 г. в София.
 • Спогодба за обмен на стажанти, подписана на 5.4.1995 г. в Берн.
 • Споразумение между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, подписано на 21.06.1999 г. в Люксембург, в сила на 01.06.2002 г. През 2008 г. е подписан Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, отчитащ участието на България и Румъния като договарящи страни. 2009 г. в Швейцария е проведен общ референдум /с положителен резултат/ за продължаване на действието на Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора и присъединяването към него на България и Румъния.
 • Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Ратифицирано със закон, ДВ, бр. 82 от 2010 г. В сила от 25 октомври 2010 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество (Ратифицирано със закон, приет от 37 НС на 23.03.1995 г. – ДВ, бр. 31 от 1995 г. Издадено от МВнР, обн.,ДВ,бр.14 от 16.02.1996 г.,в сила от 5.04.1995 г., изм., бр. 105 от 10.12.1996 г., бр. 83 от 23.09.1997 г., бр. 10 от 5.02.1999 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 19 от 10.03.2000 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 12 от 9.02.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 81 от 21.09.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 18.07.2002 г., бр. 73 от 19.08.2003 г., в сила от 14.07.2003 г., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 19.05.2005 г., бр. 30 от 17.04.2012 г.,в сила от 7.02.2012 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифицирана със закон, приет от НС на 20.10.1993 г. – ДВ, бр. 92 от 1993 г. издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 47 от 23.05.1995 г., в сила от 26.10.1993 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската Конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото (Ратифицирана със закон на Народното събрание от 20.10.1993 г. – ДВ, бр. 92 от 29.10.1993 г. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 103 от 7.12.1993 г., в сила от 10.11.1993 г.)

Свързани документи

Споделете