Loading...

Словакия

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Словашката Република

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Словакия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

%

Износ

%

Внос

%

Салдо

2016

515.631

-5.9

164.610

-2.7

351.021

-7.3

-186.411

2017

596.958

15.8

207.025

25.8

389.932

11.1

-182.907

2018

610.979

2.3

217.117

4.9

393.862

1.0

-176.745

2019

740.265

21.1

301.298

20.8

438.966

11.4

-137.668

2020

697.879

-5.6

269.320

-10.3

428.559

-2.4

-159.239

2021

780.138

11.8

289.347

7.4

490.791

14.5

-201.444

2022

949.732

21.8

420.397

45.3

529.335

8.0

– 108.938

01-06 2022

495.173

207.506

287.667

-80.161

01-06 2023

554.286

11.9

269.591

29.9

284.696

-1.0

-15.105

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

За периода януари-юни 2023г. износът възлиза на 269.591 млн. евро /ръст с 29.9%, дял 1.2%/. Вносът е 284.696 млн. евро /спад с 1.0%, дял 1.2%/. Стокообменът възлиза на 554.286 млн. евро /ръст с 11.9%, дял 1.2%/. Салдото е отрицателно и е в размер на 15.105 млн. евро.

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през миналите години, да преобладават стоките, за които не съществува или е в ограничени размери подобно производство в България. В тази група влизат основно битова техника, пътнически автомобили и авточасти, електро- и техническо оборудване и др. Независимо от кризисните периоди в миналото, вносът на тези стоки е относително стабилен предвид търсенето и потреблението им в България.

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 2022 г.

47 804 226.40

100.00

в т.ч. Словакия

449 557.18

0.94

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

55 953.28

12.45

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430:

55 939.81

12.44

7901

Необработен цинк:

37 224.46

8.28

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

33 289.89

7.41

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

23 981.37

5.33

1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

15 195.67

3.38

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

11 151.26

2.48

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

10 625.86

2.36

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

10 474.52

2.33

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

9 595.63

2.13

Водещи стоки във вноса за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 2022 г.

55 263 021.15

100.00

в т.ч. Словакия

565 464.06

1.02

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

169 078.36

29.90

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори:

60 390.94

10.68

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели

17 607.79

3.11

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, на роли или на листа, различни от хартиите от NN 4801 или 4803;

16 362.89

2.89

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

15 326.15

2.71

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

14 615.20

2.58

1803

Какаова маса, дори обезмаслена:

9 200.26

1.63

8508

Електромеханични инструменти с вграден електрически двигател, за ръчна употреба:

8 292.31

1.47

7601

Необработен алуминий:

7 937.53

1.40

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука:

7 926.08

1.40

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Словакия в България към края на м. юни 2023г. са в размер на 50.5 млн.евро.

По данни на БНБ в края на 2022 г. сумарните словашки инвестиции у нас са 54,8 млн. евро.

По закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти със словашко участие.

Отделни словашки фирми проявяват интерес за инвестиране в България, но до момента най-значимата инвестиция от Словакия е изкупуването на 99% от акциите на „Евробанк” от словашкият инвестиционен фонд “Истрокапитал”.

Идентифицирани са следните фирми със словашко участие опериращи в България:

– „Графобал България“ АД , дъщерна фирма на акционерно дружество “Grafobal Skalica” a.s. , известна като един от лидерите в полиграфията и производството на опаковки в Централна и Източна Европа. Основната дейност на „Графобал България“ АД включва изработването на пълноцветни транспортно-продажбени опаковки от хартия и картон, каширани с микровелпапе или велпапе и сгъваеми боксове с до шестпунктово лепене. Другата значима група от продуктовата структура на фирмата е печатната продукция за търговски цели — рекламни стелажи, маркетингови промоции, етикети, календари, проспекти, каталози и др.;

– „Soitron Group“ с централен офис в Братислава и офиси във Великобритания, Турция, Румъния, Чехия, Полша и България. Оперира в сферата на ИТ системната интеграция, интеграцията на информационни и комуникационни решения, както и на ИТ аутсорсинг услугите. Soitron оперира в България от май 2013 г., като фокусът на дейност на компанията е основно в сферата на аутсорсинг бизнеса и managed services модела в предоставянето на аутсорсинг услуги;

  1. Туризъм

За периода януари-юни 2023г. словашките туристи посетили България са 19 235, отбелязва се ръст в размер на 82.9% спрямо същия период на 2022г., когато броят на посещенията възлиза на 10 517.

По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

  1. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи.

  • Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 31 май 1995 г. в Братислава, в сила от 29 септември 1995 г.
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 21 юни 1994 г. в Братислава, в сила от 9 март 1995 г.
  • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Словашката Република, подписан на 21.11.2007 г. в София.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма подписана през месец декември 1997 г. в Братислава между Министерството на търговията и туризма на Република България и Министерството на икономиката на Словашката Република.

Споделете