Loading...

Словакия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Словакия
Детелина Стоянова
ул.”Княз Александър І”12
тел. +359 2 9407902
dp.stoyanova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Словашката Република

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Словакия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

%

Износ

%

Внос

%

Салдо

2016

515.631

-5.9

164.610

-2.7

351.021

-7.3

-186.411

2017

596.958

15.8

207.025

25.8

389.932

11.1

-182.907

2018

610.979

2.3

217.117

4.9

393.862

1.0

-176.745

2019

740.265

21.1

301.298

20.8

438.966

11.4

-137.668

2020

697.879

-5.6

269.320

-10.3

428.559

-2.4

-159.239

2021

780.138

11.8

289.347

7.4

490.791

14.5

-201.444

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През 2021 г. износът възлиза на 289.347 млн. евро, като отбелязва растеж от 7.4% и 23 – то място сред всички страни по износа. Вносът е 490.791 млн. евро, това е увеличение с 14.5% и 18- то място сред страните. Стокообменът възлиза на 780.138 млн. евро, като има увеличение с 11.8%. Салдото е отрицателно с -201.444 млн. евро.

През 2020 г. износът е 269.320 млн. евро, това е 20- то място и спад от 10%. Вносът е 428.559 млн. евро, това е 19- то място и намаление с 2%. Общият стокообмен възлиза на 697.879 млн. евро, като има спад от 5.6%. Основната причина е силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) поради пандемията от COVID- 19. Салдото е отрицателно с -159.239 млн. евро.

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през миналите години, да преобладават стоките, за които не съществува или е в ограничени размери подобно производство в България. В тази група влизат основно LCD телевизорите на компаниите “Самсунг”, „Филипс” и “Сони”, произведени в Словакия и друга битова техника, пътнически автомобили и авточасти, електро- и техническо оборудване и др. Независимо от кризисните периоди в миналото, вносът на тези стоки е относително стабилен предвид търсенето и потреблението им в България.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2021 г.

Сорт по EXP – EUR’000

Експорт FOB

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%дял

2020

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

24.5

34 866 879

100.0

28 008 224

100.0

Общо за Словашка Република

7.4

289 347

0.8

269 320

1.0

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

12.2

263 682

91.1

235 096

87.3

8431

Части, предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

28.7

40 675

14.1

31 608

11.7

7901

Необработен цинк

20.9

25 938

9.0

21 461

8.0

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

-29.7

22 557

7.8

32 095

11.9

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

160.8

18 380

6.4

7 047

2.6

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

451.0

8 638

3.0

1 568

0.6

8607

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии

94.7

7 778

2.7

3 995

1.5

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали

65.2

7 584

2.6

4 590

1.7

7306

Други тръби и кухи профили (заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана

168.2

7 459

2.6

2 782

1.0

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

-11.4

7 082

2.4

7 993

3.0

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

108.5

7 079

2.4

3 396

1.3

Водещи стоки във вноса за 2021 г.

Сорт по IMP – EUR’000

Импорт CIF

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

+/- %

2021

%дял

2020

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

27.6

39 224 462

100.0

30 742 530

100.0

Общо за Словашка Република

14.5

490 791

1.3

428 559

1.4

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

19.7

433 011

88.2

361 848

84.4

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефони с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

-19.7

118 922

24.2

148 105

34.6

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

18.2

67 036

13.7

56 723

13.2

8516

Електрически бойлери и бързовари; електр. апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагрев. апарати за фризьорски цели (сешоари, маши за къдрене)

47.1

15 965

3.3

10 853

2.5

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

578.2

13 258

2.7

1 955

0.5

4802

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, на роли или на листа, различни от хартиите от NN 4801 или 4803

38.9

11 509

2.3

8 288

1.9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за запис на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

13.1

10 626

2.2

9 396

2.2

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон; аудиочестотни електрич. усилватели; електрически апарати за усилване на звука

476.9

10 485

2.1

1 818

0.4

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно

127.3

9 087

1.9

3 997

0.9

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

-7.5

8 666

1.8

9 366

2.2

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити

108.9

8 399

1.7

4 021

0.9

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Съществуват нереализирани възможности за навлизане на български фирми на словашкия пазар, както и за съвместна дейност на български и словашки фирми в различни области:

а) Автомобилостроене – в момента автомобилната промишленост в Словакия съставлява над 30% от цялата промишленост на страната. Словашките фирми, които са доставчици на големите автомобилостроителни компании биха могли да установят партньорски отношения с български фирми като поддоставчици на определени възли, детайли и оборудване за автомобилните заводи в страната.

б) Производство на строителна и малогабаритна земеделска техника– България представлява интерес за коопериране в производството на подобна техника във връзка с прогресивно нарастващите нужди от подобна механизация на българския пазар и близостта на други перспективни пазари – Румъния, Македония, Сърбия.

в) Осъществяване на инфраструктурни проекти – В момента в България са налице голям брой фирми с достатъчен опит в изграждане на пътна инфраструктура и ремонт на съществуващата пътна мрежа. Практиката показва, че българските фирми в тази област страдат от един основен недостатък като липса на достатъчно специализирана техника и ноу-хау, затова често пъти търговете за различните обекти се печелят от чужди фирми. Интерес в тази насока проявяват и добри словашки фирми, с активна дейност на местния пазар и в региона.

г) Хранителна промишленост – Традиционно силният отрасъл за България преживя сътресения през последните години след приемането на нашата страна в ЕС поради повишените изисквания към продукцията на производителите и необходимостта от различни сертификати, които голяма част от малките фирми и частните производители не успяват да покрият, особено в животновъдството и аграрния сектор. Този факт доведе до липса на основни стоки българско производство на пазара, като например месо и месни продукти, което наложи да бъдат заместени с внос от чужбина. В тази насока продължава да има възможности за включването на нови фирми в тази търговия.

3. Инвестиции

Стойност на инвестициите по години (млн. евро)

С натрупване, в края на 2021 г. сумарните словашки инвестиции у нас са 57,7 млн. евро по данни на БНБ. Според данните за цялата 2021 г. те са положителни с 1,2 млн. евро.

Отделни словашки фирми проявяват интерес за инвестиране в България, но до момента най-значимата инвестиция от Словакия е изкупуването на 99% от акциите на ЕВРОБАНК от словашкия фонд „Иструкапитал“.

За разширяване на взаимното сътрудничество между двете страни би допринесло създаването на смесени предприятия, особено като се имат предвид съществуващите вече връзки между предприятията от двете страни в близкото минало.

4. Туризъм

Словашки туристи посетили България

Година

Брой

Туристи

Изменение спрямо

предходна година

2016

69 815

+9.3

2017

74 358

+6.5

2018

81 041

+9.0

2019

77 098

-4.9

2020

6 915

-91.0

2021

26 085

+277.2

Източник: Министерство на туризма

През 2021 г. словашките туристи у нас са 26 058 души, това е 21- во място (12- то място в ЕС) като има увеличение от 277% в сравнение с пандемичната 2020 г.

Въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) променя метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броя на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години.

През 2020 г. 6915 словашки туристи са пренощували в местата за настаняване в България по данни от ЕСТИ. Това е 30- то място сред всички страни и 15- то място сред страните от ЕС. По данни на НСИ отчетеният спад на словашките туристи през 2020 г. е 91%, като проучването на НСИ обхваща места за настаняване с 10 и повече легла.

През последните години България участва в изложението “Словакия тур” в Братислава.

5. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи.

  • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави – членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.
  • Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 31 май 1995 г. в Братислава, в сила от 29 септември 1995 г.
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 21 юни 1994 г. в Братислава, в сила от 9 март 1995 г.
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, 12 ноември 1999 г., в сила от 02.05.2001 г.
  • Спогодба за взаимното признаване на сертификатите и изпитанията за качество на стоките, 15 април 2000 г.
  • Спогодба между правителствата на двете страни за взаимна административна помощ в митническата област, подписана в Пловдив на 2.03.2005 г., в сила от 1.07.2005 г.
  • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на икономиката на Словашката Република, подписан на 21.11.2007 г. в София.
  • Споразумение за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Словашката агенция за инвестиции и търговия, подписано на 22.01.2010 г. в Братислава, в сила до 22.01.2013 г.

Споделете