Loading...

Тайланд

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Тайланд

Борислав Александров
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7696, факс: +359 2 987 4008
b.alexandrov@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КРАЛСТВО ТАЙЛАНД

Тайланд принадлежи към групата на т.нар. “азиатски тигри”. Високо развити и с модерно технологично равнище са секторите на електрониката, автомобилостроенето, текстилната промишленост, преработката на каучук, петрол, захар и др.

Тайланд е една от най-бързо развиващите се страни не само в Югоизточна Азия, но и в света. Икономическите успехи на Тайланд се дължат на либералната търговска и инвестиционна политика, насърчаването на износа, евтината работна ръка, стратегическото положение, добре развитата инфраструктура, значителните преки чуждестранни инвестиции.

В резултат на политическата нестабилност, която довежда до спад във вътрешното потребление и износа, през 2014 икономиката на Тайланд регистрира слаб икономически растеж от едва 0.9%. През следващите години икономиката отчита стабилен ръст от над 3%. Възходящата тенденция се запазва и през 2018, когато ръстът на икономиката на Тайланд е 4.1%, при 4.0% за 2017. Номиналният БВП на Тайланд за 2018 възлиза на 505 млрд. щ.д., при 455 млрд. щ.д. за 2017.

Селско стопанство на Тайланд е добре развито. Отглеждат се ориз, каучук, царевица, просо, сорго, батати, маниока, захарна тръстика, памук, цитруси, кафе и др. Животновъдство – едър рогат добитък, свине, слонове, домашни птици.

Развити промишлени сектори в Тайланд са текстилната и обувна промишленост, електронната индустрия (компютри и части за тях, интегрални схеми, телевизори, видеомагнетофони, калкулатори и др.), ювелирната, нефтохимическата, строителната, хранително-вкусовата, дървопреработвателната промишленост, както и сглобяването на автомобили. Тайланд е на второ място в света по добив на волфрам и на трето по производство на калай.

Икономиката на Тайланд е развиваща се, силно зависима от износа. Износът на страната съставлява повече от две трети от БВП. Основните продукти, изнасяни от Тайланд са компютърен хардуер, моторни превозни средства и авточасти, електрическа техника и бижута. Суров петрол, машини и резервни части, легирана стомана и стоманени продукти са трите групи продукти, които заемат най-голямо място във вноса на Тайланд през последните години.

С цел насърчаване на износа, тайландското правителство е въвело редица данъчни стимули. Износните стоки не се облагат с данък добавена стойност, а всички платени мита за материалите, внесени за производството на износни стоки, се възстановяват.

Министерството на търговията на Тайланд определя стоките, които са предмет на контрол върху вноса. За тези стоки обикновено са въведени различни форми на разрешение и лицензиране. Заявлението за получаване на лиценз за внос трябва да бъде придружено с фактура, сертификати за производство и други документи, издадени от доставчика. Стоките, подлежащи на контрол при вноса им в Тайланд са лекарства, минерали, експлозиви, фойерверки, антики и козметика.

Преките чуждестранни инвестиции са важен елемент в процеса на икономическо развитие на Тайланд. Страната предлага едни от най-атрактивните условия за инвестиции в региона. Според доклада на UNCTAD от 2018, след няколко последователни години на спад, потокът на ПЧИ до голяма степен се възстановяват през 2017. Те са се умножили по 3.7 между 2016 и 2017 и достигат 7.6 млрд. щ.д. Това възстановяване се дължи на увеличените инвестиции от страните от ЕС и силния приток от страни от АСЕАН и Япония. Чрез Закона за насърчаване на инвестициите, предлагащ повече стимули за инвестиране в модерни технологии, иновативни дейности и научно-изследователска дейност, както и благодарение на Закона за Източния икономически коридор (ЕИО), който предлага ползи за инвеститорите в тази зона (данъчни субсидии, право на собственост върху земята, издаване на визите), се очаква резултатите по отношение на ПЧИ от 2018 да бъдат задоволителни. Япония и Сингапур са най-големите инвеститори в страната, осигурявайки повече от половината ПЧИ. Тайван, Холандия, Германия, Швейцария, Мавриций и Обединеното кралство също са сред основните инвеститори. Производствените и финансовите и застрахователните дейности привличат близо 70% от всички ПЧИ.

Тайланд е сред страните с най-много реформи в регулирането на бизнеса през последните няколко години, които улесниха процеса на създаване и съкратиха времето за стартиране на бизнес от 27,5 дни на 4,5 дни. Страната заема 27-та позиция в класацията Doing Business на Световната банка за 2019, като е загубила една позиция от предходната година.

1. СТОКООБМЕН

(млн. щ. д.)

Износ

Внос

Общо

Салдо

2022

72,41

105,62

178.03

-33,21

2021

61,4

70,3

131,7

-8,9

2020

88,1

57,1

145,2

31,0

2019

70,0

55,8

125,8

14,2

2018

54,1

50,3

104,4

3,8

2017

54,9

56,7

111,6

-1,8

2016

40,2

45,2

85,4

-5

2015

31,6

31,1

62,7

0,5

2014

33,5

28,3

61,8

5,2

2013

40,6

25,6

66,2

15

2012

31,4

27,5

58,9

3,9

През 2022 г. общата стойност на стокообмена с Тайланд възлиза на 178.03 млн. щ.д., което е увеличение от приблизително 35,18% спрямо предходната година. Износът възлиза на 72.41 млн. щ.д., отчитайки увеличение с 17.93 % спрямо 2021 г. Вносът се равнява на 105.62 млн. щ.д. като се наблюдава увеличение с 50.24%. Външнотърговското салдо е отрицателно и е в размер на -33.21 млн. щ.д.

През 2021 г. общият стокообмен с Тайланд е на стойност 131,7 млн. щ.д. (спад от 9,2% спрямо 2020 г.), в т.ч. 61,4 млн. щ.д. износ (спад от 30,3%) и 70,3 млн. щ.д. внос (увеличение от 18,7%). Салдото е отрицателно за България и възлиза на -8,9 млн. щ.д.

През 2020 г. общият стокообмен с Тайланд е на стойност 145,2 млн. щ.д. (увеличение от 13,4% спрямо 2019 г.), в т.ч. 88,1 млн. щ.д. износ (увеличение от 20,5%) и 57,1 млн. щ.д. внос (увеличение от 2,3%). Салдото е положително за България и възлиза на 31,0 млн. щ.д.

През 2019 г. общият стокообмен с Тайланд е на стойност 125,8 млн. щ.д. (увеличение от 17% спрямо 2018 г.), в т.ч. 70,0 млн. щ.д. износ (увеличение от 22,7%) и 55,8 млн. щ.д. внос (увеличение от 9,8%). Салдото е положително за България и възлиза на 14,2 млн. щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Тайланд за 2022

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Тайланд

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

20,62

28,5

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

31,37

29,7

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

11,48

15,9

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита

13,56

12,8

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8,64

11,9

Печатни платки

11,26

10,7

Медикаменти

7,42

10,2

Пневматични гуми от каучук, нови

9,79

9,30

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4,79

6,6

Необработен алуминий

4,6

4,4

Водещи позиции в стокообмена с Тайланд за 2021

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Тайланд

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

14,9

24,34

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита

14,2

20,25

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

12,8

20,90

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

13,1

18,75

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

6,1

9,95

Печатни платки

12,2

17,44

Медикаменти съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

4,8

7,83

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

3,8

5,50

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа

3,4

5,68

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

3,1

4,51

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати,

2,6

4,37

Облекла и принадлежности към тях от вулканизиран невтвърден каучук

3,0

4,38

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2,5

4,16

Пневматични гуми от каучук, нови:

2,8

4,08

Ензими; ензимни препарати

2,3

3,80

Синтетични прежди непригодени за продажба на дребно

2,3

3,38

Антибиотици

2,0

3,30

Незагряващи електрически съпротивления

1,5

2,18

Водещи позиции в стокообмена с Тайланд за 2020

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Тайланд

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

24,3

27,60

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

11,6

20,32

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

14,8

16,89

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита

10,1

17,71

Медикаменти съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

10,1

11,54

Печатни платки

6,9

12,25

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

6,7

7,67

Пневматични гуми от каучук, нови

4,5

7,97

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

5,5

6,31

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене

3,6

6,33

Отпадъци и отломки от мед

5,0

5,73

Синтетични прежди непригодени за продажба на дребно

3,1

5,58

Карбонати, пероксикарбонати, технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

4,7

5,41

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

1,4

2,51

Ензими; ензимни препарати

2,8

3,27

Незагряващи електрически съпротивления

1,4

2,48

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа

2,5

2,86

Облекла и принадлежности към тях, от вулканизиран невтвърден каучук

1,0

1,87

Антибиотици

2,3

2,68

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

0,9

1,71

Водещи позиции в стокообмена с Тайланд за 2019

Износ от България

Млн.

щ.д.

Дял от общия износ %

Внос от Тайланд

Млн.

щ.д.

Дял от общия внос %

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

22,0

31,04

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности

11,9

21,34

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

17,4

24,48

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

7,5

13,56

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

5,6

7,99

Печатни платки

6,1

10,94

Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

4,3

6,13

Пневматични гуми от каучук, нови:

5,7

10,39

Карбонати; пероксикарбонати, технически амониев карбонат

4,1

5,78

Синтетични прежди, непригодени за продажба на дребно

5,2

9,32

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

2,6

3,68

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин

3,9

7,07

Ензими; ензимни препарати,

2,5

3,52

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

1,7

3,18

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране, които не могат да служат за други цели:

1,6

2,34

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

0,9

1,63

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове

1,3

1,83

Печатарски машини и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet)

0,8

1,51

2. СПОГОДБИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТАЙЛАНД

В действие са Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и Спогодба за насърчаване на инвестициите.

На 11-12 септември 2003 президентът Георги Първанов, придружен от група български бизнесмени, посещава Кралство Тайланд като част от обиколка в няколко азиатски държави. Подписани са Споразумение за насърчаване и защита на инвестициите и Споразумение за сътрудничество между БТПП и Борда за търговия на Тайланд.

  • Съществува протокол за сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски” и два тайландски университета. През 2009 на обучение в СУ „Св. Климент Охридски” (Философски факултет) пристигна първият тайландски докторант. В престижни тайландски университети в Банкок работят български университетски преподаватели. Български ученици се обучават в международното училище “Регент” в Тайланд, чийто основател и президент д-р Вирачай Течавичит през 2009 е удостоен с почетен плакет на МВнР по случай 24 май. През 2010 български ученици са приети и в Международното училище „Бромсгрув” в Банкок.

3. ЕС и Тайланд

Правна база за развитието на отношенията на Тайланд с ЕС е Споразумението между Европейската икономическа общност и АСЕАН от 1980 г.

Преговори за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество (РСА) ЕС-Тайланд започват още през 2006, но се забавят поради вътрешнополитическата обстановка в страната. На 6 март 2013, по време на посещението на министър-председателката Йинглук Шинаватра в Брюксел, е обявено приключването на продължилите близо 9 години преговори за сключване на РСА ЕС-Тайланд, което по оценка и на двете страни издига отношенията на по-високо ниво. РСА е парафирано от главните преговарящи на двете страни на 7 ноември 2013 на церемония в Брюксел, но не е подписано.

Преговорите между ЕС и Тайланд за споразумение за свободна търговия започват официално на 6 март 2013. Това бележи важна стъпка в отношенията между ЕС и Тайланд. Амбицията е да се сключи всеобхватно споразумение за свободна търговия, обхващащо тарифни, нетарифни бариери и други въпроси, свързани с търговията, като например услуги, инвестиции, обществени поръчки, интелектуалната собственост, регулаторни въпроси, конкуренция и устойчиво развитие. След военния преврат в Тайланд през 2014 не са насрочвани следващи кръгове за преговори.

Тайланд е член на СТО от създаването й през 1995 г.

  • През 2020 г. общата двустранна търговия между ЕС и Тайланд възлиза на 29 милиарда евро.
  • ЕС е четвъртият по големина партньор на Тайланд (Китай, Япония и САЩ), като представлява 7,5% от общата търговия на страната. Тайланд е 26-ият световен партньор на ЕС за търговия със съдържание.
  • Тайланд е изнесъл стоки на стойност 15,1 милиарда евро за ЕС през 2020 г. Основен износ от Тайланд са машини и електроника и транспортно оборудване, различни промишлени артикули, както и хранителни продукти
  • ЕС е изнесъл стоки на стойност 11,3 милиарда евро за Тайланд през 2020 г. Ключов износ на ЕС за Тайланд са машини и транспортно оборудване, химикали и свързани продукти и промишлени стоки
  • Тайланд е една от най-важните дестинации за европейски инвестиции в рамките на АСЕАН с 19,8 милиарда евро изходящи акции. ЕС е вторият по големина инвеститор в Тайланд след Япония.

Износът на Тайланд за ЕС се ползва от преференции по “Обща система за преференции” (Generalised System of Preferences – GSP). Тайланд е една от най-важните дестинации за европейските инвестиции в АСЕАН.

4. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ за периода 2014 – 2022 г. нетния приток на преки инвестиции от Тайланд по данни на БНБ е както следва:

(млн. евро)

ГОДИНА

СТОЙНОСТ

2022

-5,1

2021

1,5

2020

-4,2

2019

-0.3

2018

2.0

2017

-0.2

2016

-1.0

2015

-0.2

2014

0.0

По данни на БНБ за периода 2014 – 2022 г. размера на преките инвестиции от Тайланд в България е както следва:

(млн. евро)

ГОДИНА

СТОЙНОСТ

2022

-8,3

2021

-3,2

2020

-4,7

2019

0,5

2018

0,2

2017

-1,8

2016

-1,6

2015

-0,6

2014

0,4

Източник: БНБ

април 2023 г.

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Министерство на икономиката и индустрията

Споделете