Loading...

Тарифни квоти, прилагани от ЕС

Европейската комисия поддържа Консултационен модул Квота“ относно прилаганите от Европейския съюз тарифни квоти, управлявани на принципа „Първи дошъл – първи обслужен“.

Тарифната квота представлява преференциална тарифна мярка, изразяваща се в прилагане на намалено или нулево мито в рамките на определено количество или стойност на вноса, валидна за определен период и най-често – за определен произход. След изчерпване на квотата, вносът се осъществява при заплащане на определените в законодателството мита.

Количествата по тези квоти се разпределят в съответствие с хронологичния ред на датите на приемане на декларация за пускане в свободно обращение.

Всяка тарифна квота се идентифицира с шестцифрен пореден номер (order number), който е посочен в съответния регламент, с който е въведена квотата.

Вносителите, които желаят да се възползват от тарифните квоти, трябва да поискат от митническите власти вносът им да бъде отчетен по съответната квота, в съответствие с изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство. Допълнителна информация по темата е налична на интернет страницата на Агенция „Митници“.

Управлението на тарифните квоти на база „Първи дошъл – първи обслужен“ се осъществява в съответствие с чл. 51 на Регламент за изпълнение на Комисията (EС) 2015/2447, който гласи следното:

„Чл. 51. 1. Разпределянето на количества от Комисията се извършва в работни дни. Комисията обаче може да реши да не разпределя количества в даден работен ден, при условие че компетентните органи на държавите членки са информирани предварително.

2. Количествата по тарифните квоти не могат да се разпределят по-рано от втория работен ден след датата на приемане на митническата декларация, съдържаща искането на декларатора да ползва тарифната квота.

При всяко разпределяне от Комисията се вземат предвид всички неполучили отговор искания за ползване на тарифни квоти въз основа на митнически декларации, приети до и включително на втория работен ден, предхождащ деня на разпределянето, и които са предадени от митническите органи на системата, посочена в член 54 от настоящия регламент.

3. Количествата за всяка тарифна квота се разпределят от Комисията въз основа на получените от нея искания за ползване на въпросната тарифна квота по хронологичния ред на датите на приемане на съответните митнически декларации и доколкото позволява оставащото количество по тарифната квота.

4. Когато в деня на разпределяне сборът от количествата по всички искания за ползване на дадена тарифна квота, отнасящи се до приетите на една и съща дата декларации, е по-голям от оставащото количество по тарифната квота, количествата по тези искания се разпределят от Комисията пропорционално на исканите количества.

5. Когато се открива нова тарифна квота, Комисията не разпределя количества по тази тарифна квота преди 11-ия работен ден, следващ датата на публикуване на акта на Съюза, с който се открива тази тарифна квота.“

Обяснение на някои термини, използвани в базата данни „Консултационен модул Квота“:

Пореден номер

Номерът на тарифната квота представлява код от 6 цифри, който е определен в съответния регламент, въвеждащ тарифните квоти.

Период на валидност

Всяка тарифна квота е валидна за определен период, който е посочен в регламента, установяващ квотата. Периодите на валидност могат да варират (например годишни, месечни и т.н.). Тарифна квота може да бъде разпределена само за стоки, за които датата на приемане на митническата декларацията попада в периода между началната дата и крайната дата на валидност на тази квота.

Произход

Повечето тарифни квоти са предназначени за стоки с произход от определени страни. Възможно е да се направи справка в „Консултационния модул Квота“ въз основа на произхода като за целта се използва падащото меню и се избере съответната държава.

Първоначално количество

Числото, обозначаващо началното количество на тарифната квота представлява размера на квотата, както е определен в съответния регламент на ЕС.

Количество:

Числото, обозначаващо количеството на тарифната квота представлява размера на квотата, както е определен в съответния регламент на ЕС и впоследствие изменен чрез промени в законодателството или чрез трансфер на количества от други тарифни квоти.

Баланс (Салдо)

В контекста на тарифните квоти балансът е количеството по квотата, което остава налично за използване след последното разпределение.

Сумата, посочена като салдо за съответната квота отразява състоянието на квотата в резултат на вече разпределените количества и не включва исканията, очакващи разглеждане. Ако салдото е 0, това означава, че тарифната квота е изчерпана.

Дата на изчерпване

Датата на изчерпване на тарифната квота, е датата на приемане от митническите власти на последната декларация, по която е имало възползване от тази квота, както е установено при последното ѝ разпределение.

Критична

Статусът на квотата (критична или не) се определя от чл. 53 от Регламент за изпълнение на Комисията 2015/2447.

Ако тарифната квота е “критична”, митническата администрация може да поиска гаранция към момента на пускане на стоката в свободно обращение.

Дата на последен внос

Датата на приемане на последната митническа декларация, участвала в разпределението.

Дата на последно разпределение – последната дата, на която е извършено разпределение на количества от квотата.

Количество, очакващо разпределение

Количеството, очакващо разпределение, е общата сума на всички искания, получени от ЕК за определена тарифна квота, които все още не са обработени.

Период на блокиране

Периодът на блокиране е период, през който митническите администрации на държавите членки приемат искания за дялове от тарифната квота и ги представят на ЕК, но не се извършва разпределение по тази тарифна квота.

Период на суспендиране

Понякога се приемат законови разпоредби за спиране на прилагането на определена тарифна квота. Искане за разпределение на количества от суспендирана тарифна квота, по декларация, подадена по време на периода на спиране, автоматично ще бъде отхвърлено от системата Quota2.

Отпуснат процент на датата на изчерпване

Числото показва процентът от количествата по тарифната квота, които са предоставени по исканията за дял от тарифната квота, постъпили на датата на изчерпване на квотата. Това число обикновено е под 100%, тъй като най-често, в деня на изчерпване, сумата по постъпилите искания надвишава останалите налични количества (салдото) по тарифната квота.

Квотата е приложима по отношение на следните кодове по ТАРИК

Свързаните с квотата кодове по TARIC са кодовете на стоките, които попадат в обхвата на тарифната квота.

Споделете