Loading...

Туркменистан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Баку

(с акредитация за Туркменистан)

Илиян Костов
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
13, Huseyn Javid Ave., Azerbaijan, AZ 1073 Baku
тел.: +994 12 5386971;
факс: +994 12 538 09 85;
e-mail:
i.kostov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Туркменистан в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ. долара)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

45.819

3.360

42.459

-39.099

2012 г.

62.223

21.940

40.283

-18.343

2013 г.

76.965

7.837

69.128

-61.291

2014 г.

76.476

26.144

50.332

-24.188

2015 г.

17.572

10.636

6.936

3.700

2016 г.

5.731

2.889

2.842

0.047

2017 г.

12.178

2.534

9.644

-7.110

2018 г.

10.713

1.832

8.980

-7.246

2019 г.

20.966

4.235

16.731

-12.495

2020 г.

14.926

2.426

12.500

-10.074

2021 г.

37.294

1.453

35.841

-34.389

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2021 г. двустранният стокообмен между България и Туркменистан е достигнал 37.3 млн. щ. д., като се е увеличил с почти 150%, спрямо 2020 г. Увеличението се дължи основно на реализиран внос на минерални или химични азотни торове от Туркменистан в периода, на стойност около 33 млн. щ. д. Общият вносът от Туркменистан за 2021 г. се е увеличил с 186.7%, спрямо предходната година, като е възлязъл на 35.8 млн. щ. д. Износът на България за Туркменистан през 2021 г. е намалял с 40.1% спрямо предходната година, като е възлязъл на 1.5 млн. щ. д.

През 2020 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 14.9 млн. щ. долара, от които български износ за Туркменистан на стойност 2.4 млн. щ. долара и внос от Туркменистан в България на стойност 12.5 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Туркменистан за този период са намалели, съответно с 28.8% и 42.7%, спрямо стойностите за 2019 г. Вносът от Туркменистан през 2020 г. е с 25.3% по-малко от реализирания през предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Туркменистан през 2021 г.

Групи стоки

% дял

Медикаменти

30.1

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства и техните части

21.5

Птичи яйца

13.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.6

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели

6.6

Водещи стоки във вноса от Туркменистан в България през 2021 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

92.1

Минерални или химични калиеви торове

6.7

Полимери на етилена в първични форми

1.2

Традиционно сред водещите позиции в износа за Туркменистан през последните години присъстват следните групи стоки: медикаменти; имунологични препарати приготвени за терапевтични, профилактични или диагностични цели; електрически бойлери и апарати; сметачни и счетоводни машини; медицински апарати, препарати за поддържане на косата, пури и др.

През 2021 г. и 2020 г. вносът от Туркменистан за България е формиран, почти изцяло от стоковата група минерални или химични азотни торове, с относителен дял, съответно 92.1% и 99.3%.

3. Инвестиции

В областта на инвестициите и смесените предприятия двустранните връзки към момента остават неразвити. През 2019 г. между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан е подписан Меморандум за сътрудничество, който се очаква да насърчи инвестиционните процеси в двете страни.

4. Туризъм

Туристическите връзки и сътрудничеството в областта на туризма между двете страни не са силно развити към момента.

Период

Граждани на Туркменистан посетили България с цел туризъм

2014 г.

548

2015 г.

527

2016 г.

562

2017 г.

482

2018 г.

298

2019 г.

512

2020 г.

120

Източник: Министерство на туризма.

5. Договорно-правна база

От 2006 г. е в ход процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. Подписани са:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за икономическо сътрудничество, в сила от 02 юни 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма, в сила от 27 август 2009 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за взаимно премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, в сила от 14 февруари 2010 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан – 2015 г.
  • Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Туркменистан – 2008 г.

В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

Туркменистан не е член на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество. Председатели на Комисията са министърът на регионалното развитие и благоустройство на Република България и министърът на търговията и външноикономическите отношения на Туркменистан.

Към момента са проведени четири заседания на Комисията, като четвъртото е проведено на 11 август 2019 г. в Туркменистан. Обсъдени са възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области, като: взаимна търговия, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, образование, спорт, здравеопазване и др.

В рамките на заседанието, от страна на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Търговско-промишлената палата на Туркменистан са организирани кръгла маса и двустранни бизнес срещи, с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество в области от взаимен интерес и установяване на бизнес контакти.

Споделете