Loading...

Украйна

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Киев

Иван Чалъков

1, Gospitalna Str.
01001 Kyiv, Ukraine
Тел.: +38 044 234 6973
Тел.: +38 044 246 7237
e-mail: i.chalakov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Украйна в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Александър Ангелов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7787
e-mail:
a.angelov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна е отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които е изправена Украйна, ЕС взима едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г. Споразумението за асоцииране, в своята цялост, влиза в сила на 1 септември 2017 г.

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Украйна (млн.щ.дол.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

1 708.6

404.3

1304.3

-900.0

2012 г.

1 135.5

311.6

823.9

-512.3

2013 г.

1 331.7

568.3

763.4

-195.1

2014 г.

968.6

252.1

716.5

-464.4

2015 г.

697.3

177.2

520.1

-342.9

2016 г.

612.6

157.8

454.8

-297.0

2017 г.

686.5

169.5

517.0

-347.5

2018 г.

785.7

218.4

566.6

-347.5

2019 г.

983.5

381.7

601.8

-220.1

2020 г.

938.0

262.8

675.2

-412.4

2021 г.

1 470,9

480,8

990,1

-509,2

2022 г.

3 015,1

1 187,9

1 827,2

-639,3

1-6.2022 г.

1 190,9

357,0

833,9

-476,9

1-6.2023 г.

1 021,0

537,5

483,5

54,0

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През първото полугодие на 2023 г., съгласно предварителните данни на НСИ, двустранният стокообмен е надхвърлил 1 млрд. щ. долара, като отбелязва спад от 14,3%, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Украйна се е увеличил с 50,6% и е достигнал 537,5 млн. щ., а вносът от Украйна в България е възлязъл на 483,5 млн. щ. долара, като регистрира 42,0% спад, спрямо първото полугодие на 2022 г.

През 2022 г. двустранният стокообмен с Украйна е надхвърлил 3 млрд. щ. д., със 104,9% повече от предходната година, като надвишава значително достиганите към момента нива. Износът на България е възлязъл на 1,187 млрд. щ. д., а вносът е на стойност 1,827 млрд. щ. д., като са се увеличили съответно с 147% и 84,5%, спрямо предходната година. Това е резултат, както на увеличени обеми на износ и внос при някои стоки (износ на нефтени масла, внос на семена от слънчоглед и слънчогледово масло), така и на увеличени цени на някои от водещите стоки в стокообмена, което се наблюдава, например при нефтените масла, азотните торове, амоняка и др.

През 2021 г. двустранният стокообмен с Украйна е възлязъл на 1.471 млрд. щ. д., с 56.8% повече от предходната година. Износът на България за Украйна възлиза на 480.5 млн. щ. д., а вносът от Украйна е на стойност 990.4 млн. щ. д., като надвишават съответно с 82.8% и 46.7% реализираните през предходната година.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Украйна през 2022 г.

Износ от България

Дял %

Млн. щ.д.

Внос от Украйна

Дял %

Млн. щ.д.

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

73,4

872,2

Семена от слънчоглед

35,8

654,6

Медикаменти

2,0

24,5

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

19,1

349,7

Минерални или химични азотни торове

1,6

18,9

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

17,1

313,2

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1,3

15,5

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

5,5

101,1

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностно активни препарати, перилни и почистващи препарати.

1,3

15,1

Амоняк, безводен или във воден разтвор

2,4

43,9

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2022 г. водеща стокова група в износа ни за Украйна са нефтените масла и маслата от битуминозни минерали (73,4% дял от износа), като е реализиран значителен износ на стойност 872 млн. щ. д., в сравнение със 150 млн. щ. д. през предходната година. На следващите позиции се нареждат медикаментите (2% от общия износ), минералните или химични торове (1,6%).

Водеща стокова група във вноса от Украйна през 2022 г. са семената от слънчоглед с 35,8% дял или 654,5 млн. щ. д. На следващи позиции са слънчогледовото, шафраново или памучно масло и техните фракции с дял от 19,1% (349,7 млн. щ. д.) и полупродукти от желязо или от нелегирани стомани с дял от 17,1% (313,2 млн. щ. д.).

През 2021 г. водеща стокова група в износа ни за Украйна са нефтените масла и маслата от битуминозни минерали (31.2% дял от износа), като е реализиран значителен износ на стойност 150 млн. щ. долара, в сравнение с 2.5 млн. щ. долара през 2020 г. На следващите позиции се нареждат минералните или химични торове и медикаментите.

При вноса за 2021 г. най-голям дял, възлизащ на 35.8% заемат полупродуктите от желязо или от нелегирани стомани.

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Украйна в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

-2.7

30.3

2015 г.

16.5

44.9

2016 г.

2.5

46.1

2017 г.

-4.9

48.1

2018 г.

10.5

149.9

2019 г.

3.9

159.2

2020 г.

-83,5

89,4

2021 г.

22,1

147,1

2022 г.

58,5

220,5

Източник: БНБ.

4. Туризъм

Украински туристи посетили България

Период

Граждани на Украйна посетили България с цел туризъм

2014 г.

269 646

2015 г.

241 559

2016 г.

265 712

2017 г.

305 468

2018 г.

379 894

2019 г.

471 122

2020 г.

135 130

2021 г.

250 039

Източник: Министерство на туризма.

През 2021 г. Украйна се нарежда на 5-то място по брой чуждестранни туристи, посетили България. Украинските туристи посетили България в този период са 250 039, с 85% повече от предходната година, силно повлияна от разпространението на COVID-19.

През 2020 г. броят на украинските граждани посетили България с цел туризъм възлиза на 135 130 души и е намалял с 71.3%, спрямо предходната година, следвайки тенденцията на спад в резултат на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

От 11 юни 2017 г. е въведен безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

5. Договорно-правна база

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), изпълнява задължението за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Сред подписаните споразумения в областта на икономиката са:

– Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

– Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

С цел подпомагане развитието на икономическите отношения между двете страни е създадена Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

Председатели на Комисията са министърът на икономиката на Република България (РМС 477/21.08.2017 г.) и министърът на младежта и спорта на Украйна.

Последната към момента, шеста сесия на Комисията е проведена на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев.

Споделете