Loading...

Украйна

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс

Началник на отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“
Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Украйна в дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Украйна

На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (СА) между ЕС и Украйна, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразуменията за асоцииране между ЕС и Украйна на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Прилагането на ДВЗСТ в СА с Украйна е отложено за 1 януари 2016 г. През м. април 2014 г., поради политическите и икономически предизвикателства, пред които е изправена Украйна, ЕС взима едностранно решение за предоставяне на Украйна на преференциален достъп до пазара на ЕС до 31.12.2015 г. Споразумението за асоцииране, в своята цялост, влиза в сила на 1 септември 2017 г.

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Украйна (млн.щ.дол.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2011 г.

1 708.6

404.3

1304.3

-900.0

2012 г.

1 135.5

311.6

823.9

-512.3

2013 г.

1 331.7

568.3

763.4

-195.1

2014 г.

968.6

252.1

716.5

-464.4

2015 г.

697.3

177.2

520.1

-342.9

2016 г.

612.6

157.8

454.8

-297.0

2017 г.

686.5

169.5

517.0

-347.5

2018 г.

785.7

218.4

566.6

-347.5

2019 г.

983.5

381.7

601.8

-220.1

2020 г.

936.9

261.7

675.2

-413.5

2021 г.

1 470.9

480.5

990.4

-509.9

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2021 г. двустранният стокообмен с Украйна е възлязъл на 1.471 млрд. щ. д., с 56.8% повече от предходната година. Този обем надвишава годишния стокообмен достиган през последните 9 години. Износът на България за Украйна възлиза на 480.5 млн. щ. д., а вносът от Украйна е на стойност 990.4 млн. щ. д., като надвишават съответно с 82.8% и 46.7% реализираните през предходната година.

През 2020 г., въпреки негативната тенденция в световен мащаб, стокообменът с Украйна се запазва на приблизително същите нива като 2019 г. Bлизките отношения между страните в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия с ЕС, са ключови за бързото възстановяване на търговските обеми отпреди пандемията. Свидетелство за това, в условията на устойчиво отрицателно салдо за България, е позитивната статистика, според която при намаление с 31.5%, износът за 2020 г. все още е над нивата от 2018 г. Вносът от Украйна през 2020 г., нараства с 12.2% (около 73 млн. щ.д.).

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в стокообмена с Украйна през 2021 г.

Износ от България

Дял %

Млн. щ.д.

Внос от Украйна

Дял %

Млн. щ.д.

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

31.2

150.0

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани (7207)

35.8

354.2

Минерални или химични торове с азот/фосфор/калий

6.3

30.2

Плосковалцувани продукти от желязо или стомани (7208)

13.7

135.7

Медикаменти

5.0

23.4

Амоняк, безводен или във воден разтвор

6.3

62.4

Минерални или химични фосфорни торове

4.7

22.7

Плосковалцувани продукти от желязо или стомани (7209)

5.5

54.4

Пръти от желязо или нелегирани стомани

4.2

20.3

Части за превозни средства, движещи се по ЖП линии

3.2

31.3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

През 2021 г. водеща стокова група в износа ни за Украйна са нефтените масла и маслата от битуминозни минерали (31.2% дял от износа), като е реализиран значителен износ на стойност 150 млн. щ. долара, в сравнение с 2.5 млн. щ. долара през 2020 г. На следващите позиции се нареждат минералните или химични торове и медикаментите.

Основен дял в износа за Украйна през 2020г. имат медикаментите, които за отминалата година са с увеличение от близо 50%, до ниво от 32.6 млн. щ.д. На второ място са минералните химични торове, които с увеличение от 5% достигат обща сума от 25.1 млн. щ.д. Следват минерални или химични азотни торове, чиито износ е намалял с над 61% до 13.4 млн. щ.д., поради негативната кампания по химическо изследване от страна на украинските митнически власти на постъпващите в страната доставки. Процедурата е отменена през второто полугодие на 2020 г.

При вноса за 2021 г. най-голям дял, възлизащ на 35.8% заемат полупродуктите от желязо или от нелегирани стомани.

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Украйна в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

-2.7

30.3

2015 г.

16.5

44.9

2016 г.

2.5

46.1

2017 г.

-4.9

48.1

2018 г.

10.5

149.9

2019 г.

3.9

159.2

2020 г.

-0.1

159.8

2021 г.

1.7

n/a

Източник: БНБ.

4. Туризъм

Украински туристи посетили България

Период

Граждани на Украйна посетили България с цел туризъм

2014 г.

269 646

2015 г.

241 559

2016 г.

265 712

2017 г.

305 468

2018 г.

379 894

2019 г.

471 122

2020 г.

135 130

2021 г.

250 039

Източник: Министерство на туризма.

Украйна е от приоритетните пазари за българския туризъм, а страната ни е популярна туристическа дестинация за украинските граждани. През последните няколко години се наблюдава увеличаване броят на украинските туристи посетили България, като допълнителен положителен сигнал за туристическото сътрудничество между двете държави дава въвеждането от 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна при пътувания до ЕС.

През 2021 г. Украйна се нарежда на 5-то място по брой чуждестранни туристи, посетили България. Украинските туристи посетили България в този период са 250 039, с 85% повече от предходната година, силно повлияна от разпространението на COVID-19.

През 2020 г. броят на украинските граждани посетили България с цел туризъм възлиза на 135 130 души и е намалял с 71.3%, спрямо предходната година, следвайки тенденцията на спад в резултат на извънредната епидемиологична обстановка и разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

5. Договорно-правна база

След присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС), изпълнява задължението за привеждане в съответствие с правото на ЕС на сключените двустранни международни договори, в т.ч. и с Украйна.

Сред подписаните споразумения в областта на икономиката са:

– Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

– Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

6. Междуправителствена комисия

С цел подпомагане развитието на икономическите отношения между двете страни е създадена Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, на чиито сесии се обсъжда целият спектър въпроси на икономическите отношения.

Председатели на Комисията са министърът на икономиката на Република България (РМС 477/21.08.2017 г.) и министърът на младежта и спорта на Украйна.

Последната към момента, шеста сесия на Комисията е проведена на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев.

Споделете