Loading...

Украйна

Свържете се с търговско-икономическия представител в гр. Киев, Украйна

Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Теодора Ботева, директор
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7701
e-mail: t.boteva@mi.government.bg

Референт за Украйна
Богдана Григорова
ул. “Княз Александър І” 12, София
тел. +359 2 940 7789
e-mail:
b.grigorova@mi.government.bg

Александър Ангелов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7787
e-mail:
a.angelov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІI. Икономически отношения между Република България и Украйна

През 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (СА), в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (DCFTA).

Споразумението за асоцииране, в своята цялост, влиза в сила на 1 септември 2017 г.

  1. Стокообмен

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Украйна бележат положително развитие.

Стокообмен между България и Украйна (в млн. щ. долари)

Година

Стокообмен

в млн. щ. д.

Ръст

%

Износ

в млн. щ. д.

Ръст %

Внос

в млн. щ. д.

Ръст %

Салдо

в млн. щ. д.

2014 г.

968,6

-27,3

252,1

-55,6

716,5

-6,1

-464,5

2015 г.

697,3

-28,0

177,2

-29,7

520,1

-27,4

-342,9

2016 г.

612,6

-12,1

157,8

-10,9

454,8

-12,6

-297,0

2017 г.

686,6

12,1

169,5

7,4

517,0

13,7

-347,5

2018 г.

789,2

15,0

222,6

31,3

566,6

9,6

-344,1

2019 г.

983,5

24,6

381,7

71,5

601,8

6,2

-220,0

2020 г.

936,9

-4,7

261,7

-31,5

675,2

12,2

-413,5

2021 г.

1 470,9

57,0

480,8

83,3

990,1

46,6

-509,2

2022 г.

3 016,4

105,1

1 189,2

147,3

1 827,2

84,6

-638,1

2023 г.

1 964,6

-34,9

910,1

-23,5

1 054,5

42,3

-144,4

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

  1. Водещи стоки в стокообмена с Украйна през 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Украйна през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

404,6

44,4

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

119,5

13,1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

41,0

4,5

3102

Минерални или химични азотни торове

31,9

3,5

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

18,3

2,0

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401

16,2

1,8

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

16,0

1,8

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

10,7

1,1

2835

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати

10,2

1,1

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

9,1

1,0

Водещи стоки във вноса на България от Украйна през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

267,8

25,4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

190,1

18,0

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

129,7

12,3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

97,9

9,3

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

44,8

4,2

7209

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити

25,8

2,4

8607

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии

20,9

2,0

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305

20,0

1,9

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

17,3

1,6

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

15,9

1,5

Водещи стоки в износа на България за Украйна през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

873,1

73,4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

24,6

2,1

3102

Минерални или химични азотни торове

18.9

1,6

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

15,5

1,3

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401

15,1

1,3

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

15,0

1,3

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

10,7

0,9

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

10,5

0,9

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши)

9,9

0,8

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

8,5

0,7

Водещи стоки във вноса на България от Украйна през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

654,6

35,8

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

349,7

19,1

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

313,2

17,1

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

101,1

5,5

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

44,0

2,4

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305

33,1

1,8

7209

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити

24,9

1,4

8607

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии

24,5

1,3

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

18,2

1,0

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

12,4

0,7

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Украйна в България към 2023 г. възлизат на 322,3 млн. евро.

Преки инвестиции от Украйна в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

-2,7

30,3

2015 г.

16,5

44,9

2016 г.

2,5

46,1

2017 г.

-4,9

48,1

2018 г.

10,5

149,9

2019 г.

3,9

159,2

2020 г.

-83,5

89,4

2021 г.

22,3

146,3

2022 г.

37,5

189,7

2023 г.

82,6

322,3

Източник: БНБ.

  1. Други

Между двете страни е създадена Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество (МПК). Председатели на българо-украинската МПК са министърът на икономиката и индустрията на Република България (съгласно РМС 808/17.11.2023 г.) и министърът на младежта и спорта на Украйна.

Последната към момента, шеста сесия на комисията е проведена на 6-7 декември 2010 г. в гр. Киев, Украйна.

  1. Договорно-правна база

Сред подписаните споразумения в областта на икономиката са:

– Споразумение между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за икономическо сътрудничество, в сила от 25.09.2008 г.

– Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, в сила от 3 октомври 1997 г.

Споделете