Loading...

Унгария

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Унгария

II. Бизнес компас

III. Други

информация за предстоящи изложения

I. Икономически отношения между България и Унгария

 1. Стокообмен

Стокообмен между България и Унгария в милиона евро

Година

Стокообмен

Ръст%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст%

Салдо

2011

963.0

21.1

255.3

28.9

707.7

6.0

-452.4

2012

1 004.4

4.3

239.9

-6.0

764.5

18.5

-524.6

2013

1 061.1

5.6

275.6

14.9

785.5

8.0

-509.9

2014

1 179.3

11.1

297.4

7.9

881.9

2.7

-584.5

2015

1 326.5

12.4

350.4

17.8

976.1

10.6

-625.7

2016

1 387.7

4.6

390.7

11.5

389.4

2.2

-605.5

2017

1 527.5

10.2

461.4

18.1

1 066.0

55.4

-604.6

2018

1 608.4

5.3

497.7

7.9

1 110.6

4.2

-612.8

2019

1 708.4

6.2

516.2

3.7

1992.5

3.6

-676.2

2020

1 685.5

1.4

486.1

-5.8

1199.4

0.6

713.2

2021

2073.0

22.9

638.9

31.3

1434.1

19.5

-795.2

1-6.2022

1289.2

27.1

433.8

47.0

855.393

18.9

-421.5

През 2021 г. стокообменът възлиза на 2073.0 млрд. евро (+22.9%), от които 638.9 млн. евро износ (+31.3%) и 1434.1 млрд. евро (+19.5%) внос. Салдото е отрицателно за България.

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2021 г. в млн. евро

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

638 920

1.8

1

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

122 407

19.2

2

Други тръби и кухи профили

37 363

5.8

3

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали

31 031

4.9

4

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

29 254

4.6

5

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006),

22 578

3.5

6

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

20 765

3.2

7

Приемателни телевизионни апарати

17 506

2.7

8

Пръти от желязо или от нелегирани стомани подложени на усукване след валцуване

13 777

2.2

9

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

12 276

1.9

10

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече

10 632

1.7

Водещи стоки във вноса за 2021 г. в млн. евро

No

Описание

EUR‘000

%

Общо

1 434 146

3.7

0

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006),

244 313

17.0

1

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства,

118 591

8.3

2

Приемателни телевизионни апарати

68 944

4.8

3

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

68 574

4.8

4

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

62 440

4.4

5

Служебен код (SL)

49 164

3.4

6

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори

48 521

3.4

7

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати:

41 891

2.9

8

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

26 859

1.9

9

Семена от слънчоглед, дори натрошени

24 057

1.7

 1. Инвестиции

Между правителството на Република България и правителството на Република Унгария е подписан Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 2 март 1995 г. – ДВ, бр. 24 от 1995 г. В сила от 7 септември 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 7.11.1995 г.

Сумарните унгарски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 1 727.2 млрд. евро. През 2021 г. потока на инвестициите е в размер на 170.9 млн. евро. През първото полугодие на 2022 г. инвестициите от Унгария са на стойност -100.9 млн. евро.

Унгарски инвестиции в България (млн. евро)

Източник: БНБ

 1. Туризъм

Година

Унгарски граждани в България

Ръст %

Български граждани в Унгария

Ръст %

2011

101 938

-0.18

17 304

8.63

2012

95 214

-6.6

14 542

-16.0

2013

90 530

-4.9

17 927

23.3

2014

69 677

-23.0

21 688

21.0

2015

82 429

18.3

37 245

71.7

2016

93 649

13.6

46 517

24.96

2017

94 771

1.2

65 124

40.0

2018

69 691

-26.5

68 995

5.9

2019

89 661

28.7

71 168

3.1

2020

8500

-82.0

няма данни

2021

30597

31.6

няма данни

1-6.2022

14 638

220.2

7473

 1. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи. Предстои предоговаряне на правната база в следствие приемането на двете страни в ЕС:

 • Спогодба за търговия и плащания – подписана през април 1991 г., с която се регулират търговско-платежните отношения между Република Унгария и Република България. С тази спогодба двете страни си предоставиха режим на най-облагодетелствана нация по отношение на мита, данъци, такси и всички други въпроси във връзка с вноса и износа. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране от 01.01.2006 г.)
 • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за създаване на българо-унгарски съвместни стопански организации и основни принципи на тяхната дейност – подписана на 11.03.1988 г. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с едногодишно предизвестие);
 • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за пряко производствено и научно-техническо сътрудничество между предприятия и организации на двете страни – подписана на 11.03.1988 г. С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с едногодишно предизвестие);
 • Спогодба за взаимна защита на инвестициите – подписана през юни 1994 г.;
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – подписана през юни 1994 г.;
 • Ветеринарно-санитарна конвенция – подписана през октомври 1995 г.;
 • Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията – подписана през октомври 1995 г.;
 • Спогодба за комбиниран транспорт – 2001 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария – подписано на 17.03.2016 г. в Будапеща, в сила от август 2016 г.

Споделете