Loading...

Узбекистан

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Ташкент

Цветан Бояджиев
адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
52 Rakatboshi str. Tashkent 100031, Uzbekistan
тел. +998 93 808 75 48
e-mail:
c.boiadjiev@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Узбекистан
Иван Баталов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:
i.batalov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Република Узбекистан

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Узбекистан (в хил. щ.дол.)

Години:

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2012 г.

21 908

16 603

5 305

11 299

2013 г.

25 919

23 722

2 197

21 524

2014 г.

26 593

24 548

2 044

22 504

2015 г.

20 712

18 744

1 967

16 777

2016 г.

16 605

15 104

1 500

13 605

2017 г.

19 651

15 265

4 386

10 879

2018 г.

19 901

16 388

3 513

12 875

2019 г.

24 904

22 324

2 580

19 744

2020 г.

26 976

22 314

1 662

23 652

2021 г.

40 161

25 424

14 737

10 687

Източник: МИИ

Външната търговия между България и Узбекистан през последните години се характеризира с голямо положително салдо за нашата страна, като единствено през 2006 г. извънредният внос на големи количества мед и медни сплави от Узбекистан доведе до отрицателно салдо в двустранната търговия.

През 2020 г. взаимната търговия отчита ръст от 83,1% спрямо 2019 г., като българският износ се е увеличил с 13,4%, а вносът e е намалял с 35,6%.

През 2021 г. взаимната търговия отчита ръст от 48,9% спрямо 2020 г., като българският износ е нараснал с 0,4%, а вносът се е увеличил с 786,9%. Драстичния ръст на вноса от Узбекистан се дължи на доставки на минерални и химични азотни торове, които съставляват 59,7% от узбекския импорт в България

Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Узбекистан през 2021 г.

Стоки:

% дял

Медикаменти

33.7

Апарати и устройства за обработване на материали чрез промяна на температурата

4.6

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

4.0

Препарати за бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари

3.6

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

3.0

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Узбекистан през 2021 г.

Стоки:

% дял

Минерални или химични азотни торове

59.7

Необработено олово

18.3

Памучни прежди

9.9

Тръби от мед

9.6

Източник: МИИ

Туризъм

Посещения на узбекистански туристи в България

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 132

1 464

1 612

1 883

1 695

1 842

451

Източник: Министерство на туризма

Туристическите връзки между България и Узбекистан са все още слабо развити – през последните години нашата страна се посещава от около 900-1100 узбекистански туристи.

С РМС № 48 от 27 януари 2012 година нашата страна прие до датата на пълното ни присъединяване към Шенгенското пространство, Република България да признава едностранно, като равностойни на нейните национални визи документи, издавани от държавите членки на Шенгенското пространство.

Договорно-правна основа

Между България и Узбекистан са подписани следните по-важни документи:

 • Споразумение за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан, подписано на 4 април 2007 г. в Ташкент, в сила от деня на подписването му;
 • Договор между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на туризма, подписан на 24 юни 1998 г. в София, в сила от 14 декември 1998 г.;
 • Договор между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 24 юни 1998 г. в София, в сила от 31 март 1999 г.;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и на плащане на данъци върху доходите и имуществото, подписана на 24 ноември 2003 г. в София, в сила от 21 октомври 2004 г.;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 24 юни 1998 г. в София, в сила от 24 декември 1998 г.;
 • Меморандум между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на транспорта, подписан на 24 юни 1998 г. в София, в сила от 27 ноември 1998 г.;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 7 май 1999 г. в Ташкент, в сила от 18 октомври 1999 г.;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за международни комбинирани превози на товари, подписана на 24 ноември 2003 г. в София;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на железопътния транспорт, подписана на 24 ноември 2003 г. в София;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на информационните технологии и комуникации, подписана на 6 ноември 2008 г. в Ташкент;
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на охраната на правата в интелектуалната собственост, подписана на 6 ноември 2008 г. в Ташкент.

Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество проведе четвъртата си сесия на 25 февруари 2016 г., гр. Ташкент. Съпредседател на Междуправителствената комисия от българска страна е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а от узбекска страна министърът на външноикономическите връзки, инвестициите и търговията.

Поредната Пета сесия на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, от страна на МРРБ, е проведена в периода 10-12 септември 2019 г. в гр. София.

Споделете