Loading...

Великобритания

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон
Красимир Киряков
186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: k.kiriakov@mi.government.bg
Мария Ангелиева
186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7589 4875; +4420 7584 9400 (централа)
e-mail: m.angelieva@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a
Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Великобритания
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Великобритания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

I. Икономически отношения между България и Великобритания

  1. Стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

370.4

22.3

364.5

20.2

5.9

734.9

21.2

2012

398

7.5

365.2

0.2

32.8

763.2

3.9

2013

469.3

17.9

382.2

4.6

87.1

851.5

11.5

2014

488.99

4.2

444.2

16.3

45.1

933.2

9.6

2015

586.2

19.9

481.8

8.5

80.2

1068

14.4

2016

591.1

0.8

600.3

24.6

-9.2

1 191.4

11.6

2017

650.7

10.1

475.6

-20.8

174.9

1 126.3

-5.5

2018

696.97

7.1

492.2

3.5

204.7

1 189.2

5.6

2019

699.9

0.4

460.6

-6.5

239.3

1160.1

-2.4

2020

666.1

-4.8

389.9

-15.3

276.2

1055.96

-9.0

2021

624.3

-6.3

305.5

-21.6

318.8

929.9

-11.9

2021 1-6

312.1

140.4

171.7

452.4

2022 1-6

377.5

20.9

178.5

27.1

199.0

555.9

22.9

  • Положително търговско салдо, с изключение на 2016 г., за последните 10 години.
  1. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Великобритания за 2021 г.

Код MT

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

100.00

в т.ч. Великобритания

1.8

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

8.4

7407

Пръти и профили от мед:

3.9

3004

Медикаменти, съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели;

3.1

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

3.0

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; сухи тестени листа от брашно и подобни продукти:

2.9

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, и други козметични препарати;

2.9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация:

2.5

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

2.3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка

2.3

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба

2.2

Водещи стоки във вноса от Великобритания за 2021 г. в млн. евро:

Код MT

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

100.0

в т.ч. Великобритания

0.8

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

11.1

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора включително товаропътническите и състезателните автомобили:

11.1

8429

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати:

6.8

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802:

3.2

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация;

1.8

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1.7

9950

Служебен код (SL)

1.7

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол:

1.4

8427

Кари-високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство:

1.2

2507

Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани

1.1

  1. Инвестиции

Поток на преки инвестиции на Великобритания в България

През последните години се запазва тенденцията Великобритания да заема едно от първите места сред водещите държави-инвеститори в България.

През 2021 г. британските инвестиции в България са с отрицателна стойност, -45.6 млн. евро.

В края на 2021 г. сумарната стойност на британските инвестиции възлиза на 2245.9 млн. евро, което нарежда Обединеното кралство на 9-то място след Нидерландия, Австрия, Германия, Италия, Гърция, Люксембург, Швейцария и Кипър.

За първо тримесечие на 2022 г. британските инвестиции в България са с отрицателна стойност, -28.6 млн. евро, т.е. отлив на парични потоци, а през второ тримесечие са на стойност 23.3 млн. евро.

Сред по-големите фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с английско участие (по данни на Българска агенция за инвестиции (БАИ) са:

– “Уилям Хюз България” ООД, гр. Стряма, собственост на английската компания производител на тел William Hughes Ltd., с основна дейност производство на метални изделия, конструкции и профили, в частност пружини и детайли от огъната тел предимно предназначени за машиностроенето и автомобилостроенето. Предприятието е разположено на 12 км от гр. Пловдив, в Индустриална зона Раковски и започва производство в края на 2004 г. Притежава собствена материална база и три производствени халета (последното е в експлоатация от 2010г.).

– “Шел България” ЕАД, гр. София, 100% собственост на холандската компания Шел Петролеъм Н.В. – Холандия, чийто краен собственик е английската компания Royal Dutch Shell Рlc., с основна дейност търговия на дребно с петролни продукти, смазочни материали, хранителни и нехранителни потребителски стоки в собствена верига от бензиностанции и търговски комплекси работещи под марката на Шел.

– „Импириъл Табако България” ЕООД, 100% собственост на английската компания Импириъл Табако Оувърсийз Холдингс ООД, с основна дейност търговия на едро с тютюневи изделия.

– „Домейн Бойар Интернешънъл” ЕАД, гр. София, крайна собственост на Boyar International, с основна дейност производство на вина от грозде, основано през 1991г. едновременно в София и Лондон. Други дейности на дружеството включват peaлизaция и пpиopиоритетен инвестиционен проект включващ изграждане и иксплоатация на винарна в гр. Сливен и реконструкция, модернизация и експлоатация на винарни в градовете Ямбол и Шумен.

Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

  1. Туризъм

Година

Британски туристи в България

%

Български туристи в ОбК

%

2011

284 882

-1.5

77 675

0.6

2012

264 560

-7.1

85 388

9.9

2013

257 748

-2,6

85 365

0,0

2014

247 018

-4,2

101 737

19,2

2015

244 353

-1.1

121 745

19.7

2016

273 133

11.8

141 941

16.6

2017

338 114

23,8%

170 367

20,0

2018

389 661

15,2%

178 589

4,8

2019

470 149

20,7

187 850

5,2

2020

90 544

-80,7

2021

54 989

-39,3

Източник:Министерство на туризма.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

За периода януари-юни 2022 г. британските туристи в България са 142 928, което е 1012,3% ръст спрямо същия период на 2021 г.

През м. ноември България традиционно участва в най-голямото световно туристическо изложение във Великобритания – World Travel Market.

Британските туристи проявяват интерес към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани опознавателни турове.

  1. Договорно-правна база

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (СИДДО). Подписана на 26.03.2015 г. Обнародвана в ДВ, бр. 10 от 05. 02. 2016 г. Спогодбата е ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2015 г.) и влиза в сила от 15 декември 2015 г.

Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписана на 11.12.1995 г. в Лондон.

На 05.05.2020 г. 23 ДЧ, сред които и България, подписаха Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите членки на ЕС.

България се ангажира с двустранния процес на прекратяване на инвестиционното споразумение с Обединеното кралство.

През м. февруари 2021 г. посланикът на Великобритания в София, Роб Диксън, съобщи за готовността на Обединеното кралство за положително разглеждане на искането на България за прекратяване на BIT.

Процесът се ръководи от българското Министерство на финансите като водеща институция, в сътрудничество с българското Министерство на външните работи.

Споделете