Loading...

Венецуела

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Венецуела

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

С П Р А В К А
ЗА ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

Венецуела остава силно зависима от приходите от петрол, които представляват почти всички приходи от износ и почти половината от приходите на правителството. През 2017 г. БВП е намалял с 12%, инфлацията надвишава 650%, хората са изправени пред широк недостиг на потребителски стоки, валутният курс пада и международните резерви на централната банка са намалели. От друга страна, Венецуела успя да изплати външния си дълг и да намали дефицита си по текущата сметка. Вътрешното производство и промишлеността продължават да са силно недостатъчни, а правителството на Венецуела продължава да разчита на вноса, за да отговори на основните си нужди от храни и потребителски стоки. Намаляването на цените на петрола от 2014 г. насам отежнява икономическата криза във Венецуела. Недостатъчният достъп до долари, контрола върху цените и строгите трудови регулации доведоха някои американски и мултинационални фирми да намалят или да спрат своите венецуелски операции. Пазарната несигурност и държавната петролна компания PDVSA бедните парични потоци забавиха инвестициите в петролния сектор, което доведе до спад в производството на петрол.

Венецуелското правителство поддържа строг валутен контрол от 2003 г. насам. На 17 февруари 2016 г. венецуелското правителство обяви промяна от три официални механизма за обмен на валута само до две официални ставки за продажба на долари на фирми и физически лица от частния сектор, приоритетите на правителството за внос. Официалният обменен курс, използван за внос на храни и лекарства, е девалвиран до 10 боливарчета на долар от 6,3 боливарчета на долар. Втората ставка се премести в управляван поплавък. Тези валутни проверки представляват значителни пречки за търговията с Венецуела, тъй като вносителите не могат да получат достатъчно долари за закупуване на стоки, необходими за поддържане на техните операции. Осъществяването на достъп до множество валутни курсове създаде възможности за арбитраж и корупция.

І. СТОКООБМЕН

/в млн.щ.д./

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

1,12

11,18

12,30

-10,06

2007

3,94

15,53

19,47

-11,59

2008

6,43

0,10

6,53

6,33

2009

1,41

0,10

1,51

1,31

2010

5,43

0,13

5,56

5,30

2011

1,29

0,18

1,47

1,11

2012

2,15

2,50

4,65

-0,35

2013

1,98

0,32

2,30

1,66

2014

1,29

0,00

1,29

1,29

2015

0,81

0,00

0,81

0,81

2016

1,09

0,18

1,27

0,91

2017

0,33

0,01

0,34

0,32

2018

0,18

0,001

0,181

0,179

2019

0,24

0,002

0,241

0,239

2020

0,12

0,00

0,12

0,12

2021

0,23

0,001

0,231

0,229

I-IV 2022

0,20

0,00

0,2

0,2

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Венецуела възлиза на 0.2 млн. щ.д. спрямо 0.12 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – ръст от 66.67%.

През 2021 г. стокообменът на страната ни с Венецуела възлиза на 0.231 млн. щ.д. спрямо 0.12 млн. щ.д. през същия период на 2020 г. – увеличение от 92.5%.

Българският износ за Венецуела се увеличава с 91.67% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.23 млн. щ.д. Вносът от Венецуела през 2021 г. е незначителен.

През 2020 г. стокообменът на страната ни с Венецуела възлиза на 0.12 млн. щ.д. спрямо 0.241 млн. щ.д. през същия период на 2019 г. – спад от -50.21%.

Българският износ за Венецуела намалява с -50% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.12 млн. щ.д. През 2020 г. не е осъществен внос от Венецуела.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Венецуела отбелязва ръст от 33.15% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 0,241 млн. щ.д.

Българският износ за Венецуела също отбелязва ръст от 33.33% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.24 млн. щ.д. Вносът от Венецуела се увеличава с 100.00% до 0.002 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2021 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Препарати

64.53

Електрически машини и апарати със специфично предназначение

95.34

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

28.16

Стъклени предмети за сервиране

4.0

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, дори на рула

2.0

Други конфекционирани артикули

1.1

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Препарати

52.59

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

24.28

Препарати за поддържане на косата

22.4

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи

0.65

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Препарати

39.27

Води, включително минералните води и газираните води

63.06

Маи

26.60

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

33.71

Други плочи

8.98

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

8.04

Дамски превръзки и хигиенни тампони

7.45

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Венецуела намалява с -46.76% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 0.181 млн. щ.д.

Българският износ за Венецуела също отбелязва спад от -45.45% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.18 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на фармацевтични продукти и регистрирания спад в износа на флоат стъкло и др. Вносът от Венецуела бележи спад от -90% до 0.001 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни

36.77

Препарати

29.81

Маи (активни или неактивни)

19.31

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

11.51

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

2.34

ІІ. ИНВЕСТИЦИИ

Във Венецуела няма български инвестиции. В България не са регистрирани венецуелски инвестиции.

ІII. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

  • Търговска спогодба между правителството на Народна Република България и правителството на Република Венецуела – подписана през 1988 г. в Каракас, с валидност 3 години. Утвърдена с Решение на МС № 204/19.12.1988 г. Не е в сила. Във връзка с привеждането на международните договори на Република България в съответствие със законодателството на ЕС, през 2006 г. чрез размяна на ноти е постигнато споразумение за въздържане от действия по влизането й в сила.
  • Базисно споразумение за техническо, научно и технологическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Венецуела. В сила от 18.12.1992 г.
  • Меморандум за разбирателство за създаването на Смесена българо – венецуелска междуправителствена комисия – подписан на 13 юни 2002 г. в гр. София. В сила от 13.06.2002 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинските науки – подписано на 18 януари 2005 г. в Каракас;
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик и непозволеното използване на упойващи и психотропни вещества и свързаните с тях престъпления – подписано на 18 януари 2005 г. в Каракас;
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма между Държавната агенция по туризъм на Република България и Министерство на народната власт за туризма на Боливарска република Венецуела – подписан в София на 2 декември 2008 г.

IV. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

На основание подписаната през 1988 г. Търговска Спогодба е създадена Смесената междуправителствена българо–венецуелска комисия за икономическо, промишлено, търговско, научно-техническо и културно сътрудничество.

До момента са проведени 4 сесии на Комисията:

2002 г., 13-14 юни – Първата учредителна сесия в София;

2005 г., 17-18 януари – Втората сесия в Каракас;

2008 г., 1-2 декември – Третата сесия в София;

2009 г., 16-17 април – Четвърта сесия в Каракас.

Председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия за търговско, икономическо, промишлено и научно – техническо сътрудничество е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Поради провелите се през 2009 г. избори, първо във Венецуела, а след това и в България, предложените дати за провеждане на следващата Пета сесия на комисията от страна на МТИТС са за периода 29-30 септември 2011 г. Датите не са приети от венецуелска страна и сесията е отложена. През 2012 г. посолството на Република България в Каракас е закрито.

V. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

Разменените официални посещения между двете страни са предимно на ниво заместник-министри и са осъществени в рамките на сесиите на Междуправителствената българо-венецуелска комисия за икономическо, промишлено, търговско, научно-техническо и културно сътрудничество.

През последните години официални посещения между високопоставени представители на двете страни не са реализирани.

Споделете