Loading...

Виетнам

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Ханой
Цветан Алексов
Counsellor
Head of the Trade Economic Affairs Service
Embassy of the Republic of Bulgaria to the SR Vietnam
5,Nui Truc str. Lane 294 Kim Ma Str., Ba Dinh Hanoi
тел: +842437264735
e-mail: ts.aleksov@mi.government.bg
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Виетнам

Борислав Александров

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7660
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Виетнам

II. Бизнес компас-2021

III. Секторни анализи

1. Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим при вноса на козметични продукти в Социалистическа република Виетнам

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам:

Социалистическа република Виетнам е традиционен партньор на Република България в региона на Югоизточна Азия. В периода до 1988 г. България оказва подкрепа за възстановяването на Виетнам след войната, посредством предоставяне на многостранна помощ (включително безвъзмездна). Страната ни участва в изграждането на 125 различни обекта – промишлени предприятия, фуражни цехове, хладилни инсталации и др., на обща стойност над 30 млн. щ.д. От 1972 г. до 1989 г. у нас работят няколко хиляди виетнамски работници, които впоследствие напускат България, съгласно подписаните споразумения през 1990-1993 г. Над 35 000 виетнамци учат у нас, от които над 5000 получават висше образование.

Понастоящем важна предпоставка за успешното развитие на отношения между България и Виетнам в търговско-икономическата сфера е подписаното на 23 ноември 2006 г. Споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни (в сила от 8 януари 2008 г.).

NB: Социалистическа република Виетнам е член на АСЕАН и играе роля на координатор на отношенията на организацията с ЕС.

От 2005 г. е налице много бързо икономическо развитие на страната и провеждане на реформи за отваряне на икономиката. В периода след 2005 г. в страната навлизат голям обем инвестиции във всички отрасли, разработват се инвестиционни планове за развитие на енергетиката, рудодобива и металургията, автомобилостроене, електроника, текстилна и обувна промишленост, риболов, производство на селскостопанска продукция.

 1. СТОКООБМЕН

в млн.щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2016

100.0

45.7

145.7

+ 54.3

2017

28.0

48.9

76.9

– 20.9

2018

37.7

55.8

93.5

– 18.1

2019

45.3

76.3

121.6

– 31

2020

42.1

72.4

114.5

-30.3

2021

111.5

115.0

226.5

– 3.5

2022-10 м.

44.6

152.9

197.5

– 108.3

Видно от данните по-горе, съществува значителен дисбаланс в търговията между България и Виетнам, с постоянно отрицателно търговско салдо за българската страна, с изключение на 2016 г. Единствено през изминалата 2021 г., когато е постигнат и най-високия стокообмен за последните 12 години от 226.5 млн. щ.д., взаимната търговия има по-балансиран характер.

Причина за негативното салдо е както прекратяването/ограничаването на някои позиции от българския износ за Виетнам (напр. азотни торове), така и значителното увеличаване на вноса от Виетнам на отделни стокови групи (кафе, каучукови изделия, въглища – през отделните години, филета и меса от риби и др.).

За първите 10 м. на 2022 г. е пистигнат общ стокообмен от 197.5 млн. щ.д., от които български износ за 44.6 млн. щ.д., състоящ се от: интегрални схеми (10.7 млн. щ.д.); медикаменти 7.4 млн. щ.д.); карбонати (4.1 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (2.6 млн. щ.д.) и др Вносът от Виетнам за същия период е на стойност от 152.9 млн. щ.д. и се състои от: плосковалцувани продукти (20.1 млн. щ.д.); необработен алуминий (16.2 млн. щ.д.); кафе (15.2 млн. щ.д.); части за превозни средства (14.4 млн. щ.д.); пневматични гуми от каучук (11.7 млн. щ.д.) и други.

Водещи позиции в стокообмена с Виетнам за 2021 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

50.1

Кафе, дори печено или декофеинизирано

12.2

Захар, различни видове

14.7

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

11.3

Карбонати, пероксикарбонати (перкарбонати)

6.9

Части и принадлежности за превозни средства

9.4

Медикаменти

4.4

Пневматични гуми от каучук

8.3

Ламарини, листове и ленти от мед

4.4

Обувки с ходила от каучук

5.9

Инсектициди

3.0

Кокосови орехи

5.4

Високите нива на взаимната търговия през 2021 г. се дължат основно на реализирания български износ на пшеница и смес от пшеница и ръж за 55.9 млн. щ.д. и различни видове захар (16.4 млн. щ.д.), както и на постоянно големия внос на кафе от Виетнам (14.0 млн. щ.д.).

Водещи позиции в стокообмена с Виетнам за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Ламарини, листове и ленти от мед

17.8

Кафе, дори печено или декофеинизирано

19.0

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

15.8

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

10.1

Медикаменти

13.3

Пневматични гуми от каучук

9.5

Инсектициди

5.8

Кокосови орехи

6.9

Крафтхартии и крафткартони

5.3

Столове и седалки

5.9

Каолин и други каолинови глини

4.1

Синтетични щапелни влакна

5.1

За 2020 г. износът от България достига 42.1 млн. щ.д., което отбелязва лек спад от 7.1% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Виетнам е на стойност 72.4 млн. щ. д., като тук също се отбелязва лек спад от 5.1% в сравнение с периода за 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 114.5 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита спад от 5.8% в сравнение с 2019 г.

Водещи позиции в стокообмена за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Ламарини, листове и ленти от мед

12,0

Кафе

21,9

Медикаменти

11,1

Полиацетали и епоксидни смоли

12,0

Карбонати

10,2

Части и принадлежности

7,6

Инсектициди

9,2

Пневматични гуми от каучук

7,3

Пури

8,0

Кокосови орехи

6,6

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

5,1

Столове и седалки

4,1

През 2019 г. е постигнат общ стокообмен на стойност 121.6 млн. щ.д., от които български износ за 45.3 млн. щ.д. Вносът от Виетнам за същия период е на стойност 76.3 млн. щ.д.

Водещи позиции в стокообмена за 2018 г.

Износ

%

Внос

%

Медикаменти

17.8

Кафе

32.3

Инсектициди

15.4

Пневматични гуми от каучук

8.2

Ламарини, листове и ленти от мед

14.7

Части за превозни средства

7.8

Каолин и каолинови глини

6.1

Ядки, кашу

7.6

Пури

5.9

Обувки с ходила от каучук

7.4

Антибиотици

5.8

Винтове

3.2

През 2018 г. е постигнат общ стокообмен на стойност 93.5 млн. щ.д., от които български износ за 37.7 млн. щ.д., състоящ се от: медикаменти (6.7 млн. щ.д.); инсектициди (5.8 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (5.5 млн. щ.д.); каолин и каолинови глини (2.3 млн. щ.д.); пури, пурети и цигари от тютюн (2.2 млн. щ.д.); антибиотици (2.1 млн. щ.д.); медицински инструменти (1.3 млн. щ.д.) и др. Вносът от Виетнам за същия период е на стойност 55.8 млн. щ.д. и се състои от: кафе (18.0 млн. щ.д.); пневматични гуми от каучук (4.6 млн. щ.д.); части и принадлежности за превозни средства (4.4 млн. щ.д.); ядки, кашу (4.2 млн. щ.д.); обувки с ходила от каучук (4.1 млн. щ.д.); винтове (1.8 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в стокообмена за 2017 г.

Износ

%

Внос

%

Медикаменти

26.1

Кафе

32.2

Инсектициди

21.3

Пневматични гуми от каучук

8.2

Каолин и каолинови глини

6.7

Части и принадлежности за превозните средства

7.8

Антибиотици

4.4

Кокосови орехи, ядки, кашу

7.6

Полиспасти, лебедки, крикове

3.5

Обувки с ходила от каучук

7.3

Меса и карантии

3.0

Винтове

3.2

През 2017 г. постигнатият стокообмен е на стойност 76.9 млн. щ.д., от които български износ за 28.0 млн. щ.д., състоящ се от: медикаменти (7.3 млн. щ.д.); инсектициди (5.9 млн. щ.д.); каолин и други каолинови глини (1.9 млн. щ.д.); антибиотици (1.2 млн. щ.д.); полиспасти, лебедки, крикове (967 хил. щ.д.); меса и карантии (837 хил. щ.д.) и др. Вносът от Виетнам за същия период е на стойност 48.9 млн. щ.д. и се състои от: кафе (14.4 млн. щ.д.); памучни прежди (4.2 млн. щ.д.); пневматични гуми от каучук (3.2 млн. щ.д.); ядки и кашу (3.0 млн. щ.д.); обувки с ходила от каучук (2.9 млн. щ.д.); епоксидни смоли (2.3 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в стокообмена за 2016 г.

Износ

%

Внос

%

Пшеница и смес от пшеница

71.4

Кафе

28.5

Медикаменти

6.3

Памучни прежди

11.9

Инсектициди

4.6

Пневматични гуми от каучук

6.5

Антибиотици

3.4

Пипер

6.1

Каолин и каолинови глини

1.5

Винтове, болтове, гайки

5.1

Ламарини, листове и ленти от мед

1.3

Ядки, кашу

4.8

През 2016 г. е постигнат общ стокообмен от 145.7 млн. щ.д. (най-висок за последните години), от които български износ за 100.0 млн. щ.д. Българският износ за годината се състои от: пшеница и смес от пшеница и ръж (66.9 млн. щ.д.); медикаменти (6.6 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (5.5 млн. щ.д.) инсектициди (4.3 млн. щ.д.); антибиотици (3.3 млн. щ.д.); каолин и други каолинови глини (1.4 млн. щ.д.); тютюневи изделия (1.2 млн. щ.д.) и др. Вносът от Виетнам за същата година е на стойност 45.7 млн. щ.д. и се състои от: кафе (12.8 млн. щ.д.); памучни прежди (5.4 млн. щ.д.); пневматични гуми от каучук (2.9 млн. щ.д.); пипер (2.7 млн. щ.д.); винтове, болтове, гайки (2.3 млн. щ.д.); обувки с външни ходила от каучук, пластмаси (2.1 млн. щ.д.); ядки, кашу, пресни или сушени (2.1 млн. щ.д.) и др.

 • Като цяло, следва да се отбележи, че структурата на двустранната търговия е традиционна.
 • Водещи стоки по износа през последните години са: антибиотици, инсектициди, медикаменти, полиспасти, в отделни години и пшеница и смес от пшеница и ръж, вина от прясно грозде.
 • Водещи стоки по вноса от Виетнам са: кафе, обувки, облекла, пипер, каучукови изделия, филета и меса от риби, в отделни години и каменни въглища и др.
 • През последните години се забелязва положителна тенденция на повишаване вноса на стоки с висока добавена стойност като информационни машини, медицински инструменти и апарати, печатарски машини и др.

Съществуват реални възможности за разнообразяване на стокообмена и увеличаване дела на българския износ за Виетнам в следните приоритетни области:

 • Химическа промишленост – търговия с химически продукти (суров каучук карбамид, калцинирана сода, химикали за растителна защита и др.); обмен на опит и технологии при съхранението и преработката на химически продукти (отработени масла);
 • Машиностроене – износ на металорежещи и металообработващи машини, части и детайли за асансьоростроенето;
 • Фармацевтична промишленост – повишаване българския износ на лекарствени суровини и продукти и инвестиции в изграждане на производствени мощности;
 • Лека промишленост – съвместно производство и износ на естествена коприна, тютюневи изделия, памучни изделия;
 • Селско стопанство – доставка и проектиране на оборудване и системи за напояване; износ на български вина, селскостопанска продукция и техника;
 • Съвместни производства – цигари и тютюневи изделия, плодови сокове, бира, медикаменти във Виетнам; текстил, кафе и обувки в България; изделия и имущество в сферата на отбранителната индустрия.

II. СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Основните насоки за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между двете страни на правителствено равнище се регламентират в рамките на Смесената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (СКТИНТС), създадена през 1970 г.

Последната 23-та сесия на Българо-виетнамската МПК беше проведена в периода 23-29 ноември 2015 г. в Ханой. По време на сесията беше извършен преглед на състоянието и перспективите за развитие на икономиките на двете страни, предвид настъпилите социално-икономически промени у нас и във Виетнам след 22-та сесия на Смесената комисия. Обсъдени бяха най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, транспорта, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, образованието и др.

Българската официална делегация за сесията беше придружавана от бизнес делегация, организирана от ИАНМСП, във връзка с което със съдействието на СТИВ – Ханой и СТИВ – Хошимин бяха организирани и проведени два бизнес форума в гр. Ханой и гр. Хошимин.

По време на 23-та сесия председател на българската част на Смесената комисия беше г-н Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието и храните, а на виетнамската част – г-жа Хо Тхи Ким Тхоа, зам.-министър на индустрията и търговията.

NB: С РМС № 477 от 21 август 2017 г. за председател на българската част на Смесената комисия с Виетнам е определен министърът на икономиката. В отговор, виетнамската страна също предприе стъпки за повишаване нивото на председателство на Смесената комисия, в резултат на което за председател на виетнамската част на МПК беше определен министърът на индустрията и търговията.

 • ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

За периода 2014-2022 г. потокът на преките нетни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Виетнам е в размер на 17.3 млн. евро. Най-високи стойности на ПЧИ от Виетнам са отчетени през 2017 г. в размер на 7.8 млн. евро.

в млн.евро

Година

ПЧИ от Виетнам

2014

-0.2

2015

-0.3

2016

-0.1

2017

7.8

2018

2.0

2019

2.8

2020

1.3

2021

2.9

2022

1.1

Инвестиционният интерес на виетнамския бизнес е насочен основно към сектора търговия и се осъществява предимно от физически лица.

Налице е подчертан интерес от страна на реномирани виетнамски фирми за закупуване от България на технологии и производствени линии за българско кисело мляко, български вина, заваръчна техника и технологии, технологии за безопасност в строителството и др. През отделни години е проявявано желание за създаване в Ханой на смесено фармацевтично предприятие за производство на български медикаменти, както и за изграждане на цех за производство на продукция на хранително-вкусовата промишленост, която да се продава в двете страни и евентуално в трети страни.

 1. ОСЪЩЕСТВЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ С ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

През последните няколко години, благодарение на активния политически диалог, бяха осъществени голям брой официални посещения на високо и най-високо равнище между Р България и СР Виетнам. В по-голямата си част тези посещения бяха изцяло или основно ориентирани към задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни. По-важните от тях са, както следва:

В периода 25-27 октомври 2021 г. Вицепрезидентът на СР Виетнам, Н.Пр. г-жа Во Тхи Ан Ксюан осъществи официално посещение у нас начело на голяма официална и бизнес делегация (общо над 40 човека). В основната си част тази визита имаше търговско-икономическа насоченост.

Паралелно с официалните срещи на виетнамската делегация, на 26 октомври 2021 г. в БТПП се проведе голям двустранен Бизнес форум, на който основното приветствие от българска страна беше направено от министър Даниела Везиева. В него министър Везиева очерта основните показатели на двустранното търговско-икономическо сътрудничество между двете страни, икономическия потенциал на България и Виетнам, като изтъкна приоритетните области на бъдещо коопериране и сътрудничество.

В периода 15-23 септември 2018 г. министърът на икономиката г-н Емил Караниколов осъществи официално посещение в СР Виетнам, по покана на министъра на индустрията и търговията на страната г-н Чан Туан Ан.

Основна цел на визитата беше обсъждане на мерки за активизиране на двустранните търговско-икономически отношения, представяне на бизнес климата и възможностите за търговия с България и идентифициране на нови области на сътрудничество, както и да бъдат подкрепени на институционално ниво икономическите връзки между двете държави.

По време на визитата министър Караниколов беше съпровождан от официална и бизнес делегация, които проведоха редица официални и работни срещи на високо и най-високо равнище (срещи с: вицепремиера по икономическата и социалната политика г-н Вуонг Дин Хюе; председателя на Икономическата комисия към Националното събрание г-н Ву Хуанг Тхан; министъра на индустрията и търговията г-н Чан Туан Ан; зам.-председателя на Народния комитет на гр. Ханой г-н Нгуен Ван Су; председателя на Народни комитет на гр. Хошимин г-н Нгуен Тханх Фонг и др.), Пленарно заседание с търговско-икономическа насоченост, бизнес мероприятия и два бизнес форума в градовете Ханой и Хошимин (съорганизатор на бизнес форумите от българска страна беше ИАНМСП).

На 20 септември 2018 г. двете делегации посетиха Индустриалната зона Tan Thuan Export Processing Zone в околностите на гр. Хошимин.

На 18 септември 2018 г. в Ханой беше проведен Виетнамско-български бизнес форум с участието на 11 български и 53 виетнамски фирми. На 21 септември в Хошимин беше проведен втори Виетнамско-български бизнес форум с участието на 14 български и 95 виетнамски фирми.

В периода 14-21 октомври 2016 г. министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски осъществи официално посещение в СР Виетнам, по покана на министъра на индустрията и търговията на страната г-н Чан Туан Ан.

По време на визитата министър Лукарски беше съпровождан от официална и бизнес делегация, които проведоха редица официални и работни срещи на високо и най-високо равнище (срещи с: премиера на страната г-н Нгуен Суан Фук; зам.-председателя на Националното събрание г-н Буй Куок Хиен; министъра на индустрията и търговията г-н Чан Туан Ан; председателя на Народния комитет на гр. Хошимин г-н Нгуен Тханх Фонг), Пленарно заседание с търговско-икономическа насоченост, бизнес мероприятия и два бизнес форума в градовете Ханой и Хошимин (съорганизатор на бизнес форумите от българска страна беше ИАНМСП).

Създадените добри контакти между деловите среди от двете страни по време на проведените два Виетнамско-български бизнес форума в гр. Ханой (с участието на 25 представители на виетнамските и 14 представители на българските делови среди) и гр. Хошимин (с участието на 49 виетнамски и 8 български фирми и компании) са отлична предпоставка за реализиране на потвърденото по време на това посещение желание на двете страни, в следващите години взаимната търговия трайно да достигне и надмине нивата от 100 млн. щатски долара. Важно значение за подкрепа на компаниите от двете страни има и развитието на отношенията между Българската банка за развитие и Виетнамската банка за развитие, между които, в рамките на посещението, бе подписан Меморандум за сътрудничество.

В периода 23-29 ноември 2015 г. български официална и бизнес делегации, ръководени от г-н Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия посетиха гр. Ханой и гр. Хошимин за провеждане на последната 23-та сесия на Българо-виетнамската МПК. Обсъдени бяха най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, транспорта, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, образованието и др.

Българската официална делегация за сесията беше придружавана от бизнес делегация, организирана от ИАНМСП, във връзка с което със съдействието на СТИВ – Ханой и СТИВ – Хошимин бяха организирани и проведени два бизнес форума в гр. Ханой и гр. Хошимин.

В периода 04-06 юни 2015 г., министър-председателят на СР Виетнам Нгуен Тан Зунг осъществи официално посещение у нас.

По време на посещението беше проведен Българо-виетнамски бизнес диалог (93 представители на българските делови среди и 83 – на виетнамските делови среди) – 05 юни 2015 г. По време на Диалога премиерът Зунг проведе срещи с представители на българския бизнес (БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, ИАНМСП, „Приста Ойл Холдинг“, „Булгартабак Холдинг“). Беше подготвено и приетото Съвместно комюнике от посещението.

Като част от посещението, министър Божидар Лукарски проведе среща с министъра на индустрията и търговията на СР Виетнам г-н Ву Хуин Хоанг (05 юни 2015 г.). На тази среща беше обсъден и актуализиран Новия модел на икономическо сътрудничество между Р България и СР Виетнам с нови инициативи, беше инициирано сформирането на Работна група по изпълнение на Новия модел на икономическо сътрудничество между Р България и СР Виетнам.

 1. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

 • Меморандум за сътрудничество между Българската банка за развитие и Виетнамската банка за развитие (17 октомври 2016 г., Ханой).
 • План за сътрудничество в сферата на туризма между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2014-2016 г. (07 април 2014 г., Ханой);
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП на Р България и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (07 юни 2012 г., София);
 • Договор между Правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на туризма (м.ноември 2006 г.);
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам, подписано на 23 ноември 2006 г. (Утвърдено с РМС № 299 от 2.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 8.01.2008 г.);
 • Споразумение за сътрудничество между Центъра за насърчаване на износа на Р България и Виетнамската Агенция за насърчаване на търговията – VIETRADE (13 октомври 2000 г., София);
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и ВТПП (14 октомври 1998 г., Ханой);
 • Договор между правителството на Република България и правителството на социалистическа република Виетнам за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.01.1998 г. – ДВ, бр. 12 от 30.01.1998 г. Издаден от Министерството на финансите. Обн., ДВ, бр. 62 от 2.06.1998 г., в сила от 15.05.1998 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 18.09.1996 г. – ДВ, бр. 83 от 11.10.1996 г. Издадена от Министерството на финансите. Обн., ДВ, бр. 90 от 8.10.1997 г. В сила за Република България от 4.10.1996 г.);

Споделете