Loading...

Виетнам

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Ханой
Цветан Алексов
Counsellor
Head of the Trade Economic Affairs Service
Embassy of the Republic of Bulgaria to the SR Vietnam
5,Nui Truc str. Lane 294 Kim Ma Str., Ba Dinh Hanoi
тел: +842437264735
e-mail: ts.aleksov@mi.government.bg

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Виетнам
Ненко Маринов
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7657; факс: +359 2 987 4008
n.marinov@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Виетнам

II. Бизнес компас-2021

III. Секторни анализи

1. Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим при вноса на козметични продукти в Социалистическа република Виетнам

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам:

Социалистическа република Виетнам е традиционен партньор на Република България в региона на Югоизточна Азия. В периода до 1988 г. България оказва подкрепа за възстановяването на Виетнам след войната, посредством предоставяне на многостранна помощ (включително безвъзмездна). Страната ни участва в изграждането на 125 различни обекта – промишлени предприятия, фуражни цехове, хладилни инсталации и др., на обща стойност над 30 млн. щ.д. От 1972 г. до 1989 г. у нас работят няколко хиляди виетнамски работници, които впоследствие напускат България, съгласно подписаните споразумения през 1990-1993 г.

Понастоящем важна предпоставка за успешното развитие на отношения между България и Виетнам в търговско-икономическата сфера е подписаното на 23 ноември 2006 г. Споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни (в сила от 8 януари 2008 г.).

От 2005 г. е налице много бързо икономическо развитие на СР Виетнам и провеждане на реформи за отваряне на икономиката. В периода след 2005 г. в страната навлизат голям обем инвестиции във всички отрасли, разработват се инвестиционни планове за развитие на енергетиката, рудодобива и металургията, автомобилостроене, електроника, текстилна и обувна промишлености, риболов, производство на селскостопанска продукция.

1. СТОКООБМЕН

(в млн. щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2010

27.0

38.1

65.1

-11.1

2011

16.1

26.5

42.6

-10.4

2012

23.5

40.6

64.1

– 17.1

2013

23.4

40.5

63.9

– 17.1

2014

24.9

68.1

93.0

– 43.2

2015

42.7

50.0

92.7

– 7.3

2016

100.0

45.7

145.7

+ 54.3

2017

28.0

48.9

76.9

– 20.9

2018

37.7

55.8

93.5

– 18.1

2019

44.8

72.7

117.5

– 27.9

I-VI 2019

20.6

33.5

54.1

-12.9

I-VI 2020

20.3

36.7

57

-16.4

Видно от данните по-горе, съществува значителен дисбаланс в търговията между България и Виетнам, с постоянно отрицателно търговско салдо за българската страна, с изключение на 2016 г.

Причина за негативното салдо е както прекратяването/ограничаването на някои позиции от българския износ за Виетнам (напр. азотни торове), така и значителното увеличаване на вноса от Виетнам на отделни стокови групи (кафе, каучукови изделия, въглища – през отделните години, филета и меса от риби и др.).

За първите шест месеца на 2020 г. износът от България достига 20.3 млн. щ. д., което отбелязва лек спад от -1.5% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Виетнам е на стойност 36.7 млн. щ. д., като тук се отбелязва ръст от близо 10% в сравнение с периода за 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 57 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита ръст от около 5.4% в сравнение с първите шест месеца на 2019 г.

2. Водещи стоки по износа/вноса:

Като цяло, следва да се отбележи, че структурата на двустранната търговия е традиционна.

Водещи позиции в стокообмена с Виетнам за първите шест месеца на 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Медикаменти

18.1

Кафе, дори печено или декофеинизирано

20.5

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

15.5

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми

9.7

Необработено олово

8.2

Пневматични гуми от каучук

9.0

Ламарини, листове и ленти от мед

7.2

Столове и седалки

6.7

Инсектициди

5.5

Кокосови орехи

6.2

Крафтхартии и крафткартони

5.4

Обувки с външни ходила от каучук

5.4

През 2019 г. е постигнат общ стокообмен на стойност 117.5 млн. щ.д., от които български износ за 44.8 млн. щ.д. Вносът от Виетнам за същия период е на стойност 72.7 млн. щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Виетнам за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Пшеница

12,7

Кафе

23,0

Медикаменти

11,2

Полиацетали и епоксидни смоли

12,6

Ламарини, листове и ленти от мед

11,1

Пневматични гуми от каучук

7,7

Карбонати

10,3

Кокосови орехи

6,9

Инсектициди

9,3

Полимери на пропилена

5,6

Пури

8,2

Столове и седалки

4,3

През 2018 г. е постигнат общ стокообмен на стойност 93.5 млн. щ.д., от които български износ за 37.7 млн. щ.д., състоящ се от: медикаменти (6.7 млн. щ.д.); инсектициди (5.8 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (5.5 млн. щ.д.); каолин и каолинови глини (2.3 млн. щ.д.); пури, пурети и цигари от тютюн (2.2 млн. щ.д.); антибиотици (2.1 млн. щ.д.); медицински инструменти (1.3 млн. щ.д.) и др. Вносът от Виетнам за същия период е на стойност 55.8 млн. щ.д. и се състои от: кафе (18.0 млн. щ.д.); пневматични гуми от каучук (4.6 млн. щ.д.); части и принадлежности за превозни средства (4.4 млн. щ.д.); ядки, кашу (4.2 млн. щ.д.); обувки с ходила от каучук (4.1 млн. щ.д.); винтове (1.8 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в стокообмена с Виетнам за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Виетнам

% от общия внос

Медикаменти

17.8

Кафе

32.3

Инсектициди

15.4

Пневматични гуми от каучук

8.2

Ламарини, листове и ленти от мед

14.7

Части за превозни средства

7.8

Каолин и каолинови глини

6.1

Ядки, кашу

7.6

Пури

5.9

Обувки с ходила от каучук

7.4

Антибиотици

5.8

Винтове

3.2

3. Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество:

Основните насоки за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество между двете страни на правителствено равнище се регламентират в рамките на Смесената комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (СКТИНТС), създадена през 1970 г.

Последната 23-та сесия на Българо-виетнамската МПК беше проведена в периода 23-29 ноември 2015 г. в Ханой. По време на сесията беше извършен преглед на състоянието и перспективите за развитие на икономиките на двете страни, предвид настъпилите социално-икономически промени у нас и във Виетнам след 22-та сесия на Смесената комисия. Обсъдени бяха най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, транспорта, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, образованието и др.

Българската официална делегация за сесията беше придружавана от бизнес делегация, организирана от ИАНМСП, във връзка с което със съдействието на СТИВ – Ханой и СТИВ – Хошимин бяха организирани и проведени два бизнес форума в гр. Ханой и гр. Хошимин.

В процес на съгласуване е период за провеждане на 24-та сесия на Смесената комисия в София. Председател на българската част на Смесената комисия е г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, а на виетнамската част – г-н Чан Туан Ан, министър на индустрията и търговията

4. Инвестиционно сътрудничество:

За периода 2014-2019 г. потокът на преките нетни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от Виетнам е в размер на 12.6 млн. евро. Най-високи стойности на ПЧИ от Виетнам са отчетени през 2017 г. в размер на 7.8 млн. евро.

Година

ПЧИ от Виетнам

(млн. евро)

2014

-0.2

2015

-0.3

2016

-0.1

2017

7.8

2018

2.0

2019

3.4

Инвестиционният интерес на виетнамския бизнес е насочен основно към сектора търговия и се осъществява предимно от физически лица.

5. Договорно-правна база

Към настоящия момент са подписани и са в сила следните нормативни документи в сферата на търговско-икономическите отношения:

 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 18.09.1996 г. – ДВ, бр. 83 от 11.10.1996 г. Издадена от Министерството на финансите. Обн., ДВ, бр. 90 от 8.10.1997 г. В сила за Република България от 4.10.1996 г.);
 • Договор между правителството на Република България и правителството на социалистическа република Виетнам за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.01.1998 г. – ДВ, бр. 12 от 30.01.1998 г. Издаден от Министерството на финансите. Обн., ДВ, бр. 62 от 2.06.1998 г., в сила от 15.05.1998 г.);
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и ВТПП (14 октомври 1998 г., Ханой);
 • Споразумение за сътрудничество между Центъра за насърчаване на износа на Р България и Виетнамската Агенция за насърчаване на търговията – VIETRADE (13 октомври 2000 г., София);
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам, подписано на 23 ноември 2006 г. (Утвърдено с РМС № 299 от 2.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 8.01.2008 г.);
 • Договор между Правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на туризма (м.ноември 2006 г.);
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП на Р България и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията (07 юни 2012 г., София);
 • Меморандум за намеренията и Декларация за неразпространение на тайната, подписан между „Терем” ЕАД и Главно управление „Отбранителна промишленост” на МНО на СР Виетнам (29 октомври 2013 г., Ханой).
 • План за сътрудничество в сферата на туризма между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2014-2016 г. (07 април 2014 г., Ханой);
 • Меморандум за разбирателство между българската компания „Prista Recycling S.A.” и виетнамската компания „PV Oil Lube” (07 април 2014 г., Ханой).
 • Меморандум за сътрудничество между Българската банка за развитие и Виетнамската банка за развитие (17 октомври 2016 г., Ханой).

6. Осъществени посещения с търговско-икономическа насоченост:

През последните няколко години, благодарение на активния политически диалог, бяха осъществени голям брой официални посещения на високо и най-високо равнище между Р България и СР Виетнам. В по-голямата си част тези посещения бяха изцяло или основно ориентирани към задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество между двете страни. По-важните от тях са, както следва:

В периода 06-09 юли 2010 г., първият заместник министър-председател на Виетнам, г-н Нгуен Син Хунг осъществи официално посещение у нас. Бяха проведени редица официални и работни срещи, вкл. с премиера на страната, г-н Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Трайчо Трайков. На 08 юли 2010 г. в БТПП беше проведен Българо-виетнамски бизнес форум с голям брой фирми от двете страни.

В периода 17-21.10.2010 г. на официално посещение у нас беше Вицепрезидента на СР Виетнам Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Зоан, съпровождана от голяма виетнамска бизнес делегация. По време на посещението, на 19.10.2010 г. в БТПП беше проведен Българо-виетнамски бизнес форум, открит от Вицепрезидента г-н Ангел Марин и г-жа Зоан.

В периода 05-09 юни 2012 г. голяма официална и бизнес делегация, водена от зам.-министъра на индустрията и търговията на СР Виетнам г-жа Хо Тхи Ким Тхоа посети България за провеждане на поредната 22-ра сесия на Смесената комисия между двете страни. По време на сесията беше извършен преглед на състоянието и перспективите за развитие на икономиките на България и Виетнам, както и обсъдени най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, отбраната, строителството и др.

В периода 01-05 септември 2012 г. на официално посещение у нас беше заместник министър-председателя на СР Виетнам Нгуен Тхиен Нян. По време на визитата вицепремиера Нян се срещна с президента Росен Плевнелиев, с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, с министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и др. По време на срещата с министър Делян Добрев бяха обсъдени широк кръг въпроси в сферата на взаимната търговия, инвестициите, енергетиката и туризма.

В периода 27-31 октомври 2013 г. президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев, беше на официално посещение в СР Виетнам. По време на посещението бяха проведени редица срещи с търговско-икономическа насоченост (вкл. среща на зам.-министъра на външните работи Ангел Величков с г-жа Хо Тхи Ким Тхоа, зам.-министър на индустрията и търговията на СР Виетнам, срещи на водещи български компании от ВПК в Министерство на националната отбрана и Министерство на обществената сигурност на СР Виетнам, среща на председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов със зам.-министъра на планирането и инвестициите на СР Виетнам и др.). По време на посещението бяха приети Съвместна декларация, придружена от анекс “Нов модел на икономическо сътрудничество”.

По време на посещението бяха проведени два бизнес форума (в Ханой – с участието на 28 български и над 20 виетнамски фирми и в Хошимин – с участието на 28 български и над 80 виетнамски фирми).

В рамките на посещението се състоя официална церемония по откриването на втори офис на СТИВ на Р България в гр. Хошимин.

В периода 06-09 април 2014 г. премиерът Пламен Орешарски осъществи официална визита в СР Виетнам, начело на официална българска делегация. Официалната делегация за посещението беше съпровождана и от българска многосекторна 25-членна бизнес делегация. Основният акцент на срещите и разговорите по време на посоченото посещение беше задълбочаването на сътрудничеството в търговско-икономическата сфера. Заявена бе взаимна готовност за увеличаване и диверсифициране на стокообмена, увеличаване на инвестициите, засилване на сътрудничеството в производството и преработката на селскостопанска и морска продукция, фармацията, енергетиката, отбраната, туризма, информационните технологии и комуникации, инфраструктурата, морския транспорт и др. По време на пленарните разговори премиерът Пламен Орешарски представи някои успешни съвместни проекти, като връчи на виетнамската страна Нонпейпър с 12 актуални проекта, подчертавайки, че този списък не изчерпва възможностите за ползотворно съвместно сътрудничество.

По време на посещението бяха проведени редица мероприятия с търговско-икономическа насоченост:

– среща на българската бизнес делегация с Изпълнителния директор на Европейската търговско-промишлена палата в Ханой;

– срещи на българския бизнес в Министерството на индустрията и търговията, Министерството на инвестициите и планирането, Министерството на обществената сигурност, Министерство на правосъдието, Министерство на информацията и комуникациите и с Общността на виетнамските туристически агенции;

– Международна конференция „Обмен на опит в управлението, събирането, съхранението и преработката на отработени масла за опазване на околната среда” (08 април 2014 г., гр. Ханой);

– Българо-виетнамски бизнес форум, с участието на над 70 виетнамски фирми (08 април 2014 г., гр. Дананг).

В периода 22-24 май 2014 г. заместник-министърът на индустрията и търговията на СР Виетнам г-жа Хо Тхи Ким Тхоа осъществи официална визита в България, начело на официална виетнамска делегация. Официалната делегация за посещението беше съпровождана и от 8-членна виетнамска бизнес делегация.

По време на посещението си в България зам.-министър Тхоа проведе редица работни срещи с представители на виетнамските делови среди, работещи в България; с представители на българския бизнес (“Риск инженеринг” АД, „Булгартабак Холдинг” АД и др.); с представители на областните управи на гр. Бургас и гр. Първомай.

На 23 май 2014 г. в София беше проведен Българо-виетнамски бизнес форум, с участието на виетнамските делови среди от Унгария и Румъния под надслов „Възстановяване на традиционните пазари и нови възможности за бизнес сътрудничество между България и Виетнам”. Във форума взеха участие над 200 български и виетнамски бизнесмени.

В периода 04-06 юни 2015 г., министър-председателят на СР Виетнам Нгуен Тан Зунг осъществи официално посещение у нас.

По време на посещението беше проведен Българо-виетнамски бизнес диалог (93 представители на българските делови среди и 83 – на виетнамските делови среди) – 05 юни 2015 г. По време на Диалога премиерът Зунг проведе срещи с представители на българския бизнес (БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, ИАНМСП, „Приста Ойл Холдинг“, „Булгартабак Холдинг“). Беше подготвено и приетото Съвместно комюнике от посещението.

Като част от посещението, министър Божидар Лукарски проведе среща с министъра на индустрията и търговията на СР Виетнам г-н Ву Хуин Хоанг (05 юни 2015 г.). На тази среща беше обсъден и актуализиран Новия модел на икономическо сътрудничество между Р България и СР Виетнам с нови инициативи, беше инициирано сформирането на Работна група по изпълнение на Новия модел на икономическо сътрудничество между Р България и СР Виетнам.

В периода 23-29 ноември 2015 г. български официална и бизнес делегации, ръководени от г-н Цветан Димитров, зам.-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия посетиха гр. Ханой и гр. Хошимин за провеждане на последната 23-та сесия на Българо-виетнамската МПК. По време на сесията беше извършен преглед на състоянието и перспективите за развитие на икономиките на двете страни, предвид настъпилите социално-икономически промени у нас и във Виетнам след 22-та сесия на Смесената комисия. Обсъдени бяха най-важните области на двустранно сътрудничество, а именно: търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество; сътрудничеството в сферата на селското стопанство, туризма, транспорта, информационните технологии и съобщенията, енергетиката, образованието и др.

Българската официална делегация за сесията беше придружавана от бизнес делегация, организирана от ИАНМСП, във връзка с което със съдействието на СТИВ – Ханой и СТИВ – Хошимин бяха организирани и проведени два бизнес форума в гр. Ханой и гр. Хошимин.

В периода 14-21 октомври 2016 г. министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски осъществи официално посещение в СР Виетнам, по покана на министъра на индустрията и търговията на страната г-н Чан Туан Ан.

По време на визитата министър Лукарски беше съпровождан от официална и бизнес делегация, които проведоха редица официални и работни срещи на високо и най-високо равнище (срещи с: премиера на страната г-н Нгуен Суан Фук; зам.-председателя на Националното събрание г-н Буй Куок Хиен; министъра на индустрията и търговията г-н Чан Туан Ан; председателя на Народния комитет на гр. Хошимин г-н Нгуен Тханх Фонг), Пленарно заседание с търговско-икономическа насоченост, бизнес мероприятия и два бизнес форума в градовете Ханой и Хошимин (съорганизатор на бизнес форумите от българска страна беше ИАНМСП).

В рамките на проведените разговори и на Пленарното заседание, българската и виетнамската официални делегации демонстрираха пълен синхрон, желание и готовност за постигане на реални практически резултати, познаване на двустранните търговско-икономически отношения в дълбочина, което би допринесло за по-нататъшното разширяване и диверсифициране на икономическите връзки с Виетнам, ръст на взаимния стокообмен и привличане на инвестиции в двете посоки.

Създадените добри контакти между деловите среди от двете страни по време на проведените два Виетнамско-български бизнес форума в гр. Ханой (с участието на 25 представители на виетнамските и 14 представители на българските делови среди) и гр. Хошимин (с участието на 49 виетнамски и 8 български фирми и компании) са отлична предпоставка за реализиране на потвърденото по време на това посещение желание на двете страни, в следващите години взаимната търговия трайно да достигне и надмине нивата от 100 млн. щатски долара. Важно значение за подкрепа на компаниите от двете страни има и развитието на отношенията между Българската банка за развитие и Виетнамската банка за развитие, между които, в рамките на посещението, бе подписан Меморандум за сътрудничество.

Като цяло, официалното посещение на министър Божидар Лукарски в Социалистическа република Виетнам още един път демонстрира желанието на двете страни за още по-динамичен бизнес диалог, като се превърна в израз на нашата обща политическа воля за още по-интензивно и мащабно развитие на търговско-икономическите отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам.

В периода 15-23 септември 2018 г. министърът на икономиката г-н Емил Караниколов осъществи официално посещение в СР Виетнам, по покана на министъра на индустрията и търговията на страната г-н Чан Туан Ан.

Основна цел на визитата беше обсъждане на мерки за активизиране на двустранните търговско-икономически отношения, представяне на бизнес климата и възможностите за търговия с България и идентифициране на нови области на сътрудничество, както и да бъдат подкрепени на институционално ниво икономическите връзки между двете държави.

По време на визитата министър Караниколов беше съпровождан от официална и бизнес делегация, които проведоха редица официални и работни срещи на високо и най-високо равнище (срещи с: вицепремиера по икономическата и социалната политика г-н Вуонг Дин Хюе; председателя на Икономическата комисия към Националното събрание г-н Ву Хуанг Тхан; министъра на индустрията и търговията г-н Чан Туан Ан; зам.-председателя на Народния комитет на гр. Ханой г-н Нгуен Ван Су; председателя на Народни комитет на гр. Хошимин г-н Нгуен Тханх Фонг и др.), Пленарно заседание с търговско-икономическа насоченост, бизнес мероприятия и два бизнес форума в градовете Ханой и Хошимин (съорганизатор на бизнес форумите от българска страна беше ИАНМСП).

На 20 септември 2018 г. двете делегации посетиха Индустриалната зона Tan Thuan Export Processing Zone в околностите на гр. Хошимин.

На 18 септември 2018 г. в Ханой беше проведен Виетнамско-български бизнес форум с участието на 11 български и 53 виетнамски фирми. На 21 септември в Хошимин беше проведен втори Виетнамско-български бизнес форум с участието на 14 български и 95 виетнамски фирми.

Извън рамките на посочените по-горе официални посещения, между двете страни редовно се осъществяват посещения и на бизнес равнище.

Поредното посещение на българска бизнес делегация във Виетнам беше осъществено в периода 09-12 октомври 2011 г. В състава на българската делегация, ръководена от Изпълнителния директор на ИАНМСП г-жа Марияна Велкова, бяха включени 10 фирми-членове на Браншова камара „Машиностроене”.

По време на посещението българската делегация посети два виетнамски завода (”Goldsun” JSC и “Pho Yen Mechanical” JSC) като се запозна с производствените мощности и проведе срещи с ръководствата на заводите.

На 11 октомври 2011 г. във Виетнамската търговско-промишлена палата беше проведен Българо-виетнамски бизнес форум с участието на над 30 виетнамски фирми от машиностроителния бранш.

В периода 02-09 декември 2013 г. ИАНМСП проведе търговска мисия във Виетнам на 12 български фирми, малки и средни стопански предприятия, осъществяващи дейност в производството и дистрибуцията на козметични продукти, етерични масла и производството и търговията с лабораторно оборудване.

Споделете