Loading...

Задължения за вносителите относно отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони

През 2017 г. бе приет Регламент 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (Регламент за конфликтните минерали).

Целта на регламента е да се предотврати финансирането на въоръжени групировки чрез незаконния добив на полезни изкопаеми в засегнати от конфликти зони и по този начин да се гарантира мира, развитието и стабилността на тези зони.

За да бъде постигната тази цел, Регламент 2017/821 въвежда определени изисквания към икономическите оператори от ЕС, осъществяващи доставки на конфликтни минерали от високо рискови зони.

Конфликтните минерали от обхвата на регламента са: калай, тантал, волфрам и злато, руди на тези метали и техни сплави, доставяни от конфликтни и високо рискови зони. Подробно описание на конфликтните минерали се съдържа Приложение I на Регламента, в което са посочени също така количествени прагове за вноса от въпросните зони, при надхвърлянето на които вносителите са задължени да започнат прилагането на изискванията на регламента.

Засегнати от конфликти и високорискови зони са: зони в състояние на въоръжен конфликт или в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на правата на човека. В изпълнение на чл. 14 на Регламента Европейската комисия разработи незадължителни насоки под формата на наръчник за икономическите оператори, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за установяване на засегнати от конфликти и високорискови зони. Комисията използва също така външен експертен опит, който предоставя насочващ, неизчерпателен, редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови зони.

От началото на 2021г. започва прилагането на Регламент 2017/821 и всички вносители на конфликтни минерали в количества над определените в Приложение I на Регламента прагове са задължени да започнат да изпълняват неговите изисквания, а именно:

  1. Да създадат система за управление в подкрепа на надлежната проверка на веригата на доставки на конфликтни минерали;
  2. Да установяват и извършват оценка на рисковете от неблагоприятни въздействия в своята верига на доставки на полезни изкопаеми;
  3. Да разработят и прилагат стратегия в отговор на установените рискове;
  4. Да извършват одити чрез независима трета страна, които имат за цел да се определи съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителя от Съюза с изискванията на Регламента за конфликтните минерали;
  5. Да оповестяват публично информацията за своите политики и практики за надлежна проверка на веригата за доставки.

Съгласно чл. 10 на Регламента всички държави членки на ЕС следва да определят национален компетентен орган/органи, отговорни за осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на регламента на територията на Съюза. За целта, тези органи следва да осъществяват последващи проверки на вносителите, а също така да си сътрудничат и да обменят информация с Европейската комисия и компетентните органи на останалите държави членки. С Решение на Министерския съвет № 63 от 2019г. за компетентен орган в България е определено Министерството на икономиката.

Полезни препратки:

Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1588 на Комисията от 25 юни 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на прагове за обем по отношение на танталови или ниобиеви руди и техните концентрати, златни руди и техните концентрати, калаени оксиди и хидроксиди, танталати и танталови карбиди

Делегиран регламент (ЕС)2019/429 на Комисията от 11 януари 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методологията и критериите за оценяване и признаване на схеми за надлежна проверка на веригата на доставки на калай, тантал, волфрам и злато

Препоръка (ЕС) 2018/1149 на Комисията от 10 август 2018 година относно незадължителните насоки за установяване на засегнати от конфликти и високорискови зони и други рискове за веригата на доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821

Наредба № РД-04-3 от 26.04.2021г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони, издадена от министъра на икономиката, обн. ДВ, бр. 38 от 11 май 2021г.

Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (официален текст на английски език)

Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (превод на български език)

Допълнителна информация по темата може да бъде намерена на интернет страниците на Генерална дирекция „Търговия“ и на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Споделете