Loading...

Банкови гаранции

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява банковата гаранция?

Понятието може да се разглежда в два смисъла:

Когато кандидатствате за кредит повечето банки искат гаранция, че ще изплатите кредита независимо от финансовото благополучие на Вашата компанията. В този случай, вие давате обезпечение на банката (което в практиката също се възприема като гаранция), най-често под формата на ипотека върху недвижимо имущество или залог на материалния или финансов актив, който е обект на сделките Ви, че ще изплатите задължението си.

Освен ролята на кредитор, банките могат да изпълняват ролята на гарант за надеждността и платежоспособността на участниците в различни видове търговски сделки, търгове, конкурси и обществени поръчки. Тази роля те изпълняват като срещу заплащане Ви предоставят услугата „банкова гаранция“. Това означава, за разлика от обезпечението по кредит, че при настъпването на определени условия, при които Вие не можете да предоставите стоките или услугите, за които сте се договорили с третата страна, банката ще плати конкретна сума, посочена в банковата гаранция вместо Вас. С банковата гаранция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея (чл. 442, Търговски закон). Именно с това значение на понятието банкова гаранция са изложените по-долу разяснения.

За разлика от кредитите, банковите гаранции се издават обикновено по-бързо, при по-ниски разходи за такси и комисионни, които трябва да платите за съответната услуга.

Какви са видовете банкови гаранции?

Банковите гаранции могат да са част от уговорките по различни търговски сделки, включително изпълнение на търгове, конкурси и обществени поръчки и да се изискват на всеки етап на сделката. Основните видове гаранции са:

Гаранция за плащане Гаранция за плащане

В този случай банката в ролята си на гарант от една страна, осигурява сигурността на купувача, че определена стока ще бъде произведена при определени условия. А от друга страна, че производителят на стоката ще получи плащането след като изпълни условията и представи документи, които го доказват. Купувачът и производителят се договарят за условията, при които ще бъде извършено плащането, след което купувачът внася парите в банката-гарант, която от своя страна се задължава да плати на производителя след изпълнение на договорените условия.

Гаранция за връщане Гаранция за връщане на аванс

Използва се в случаите на търговски сделки, в които купувачът извършва авансово плащане на доставчик преди да са изпълнени всички условия по търговския договора. Ако впоследствие доставчикът не може да достави стоката, да извърши услугата или да изпълни други условия, вписани в договора, банката се задължава да върне сумата от авансовото плащане на купувача.

Гаранция за участие в търг, конкурс или обществена поръчка Гаранция за участие в търг, конкурс или обществена поръчка

Често срещана ситуация е МСП да предоставят банкови гаранции за участие в търгове, конкурси и обществени поръчки. В този случай, банковата гаранция е средството, с което да удостоверите, че намеренията Ви за участие са сериозни, т.е. няма да оттеглите предложението си, ако спечелите търга/конкурса/поръчката и/или няма да откажете да сключите възложения договор.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Общите изисквания за предоставяне на гаранции за изпълнение на обществени поръчки са описани в Закона за обществените поръчки. Според изменения в ЗОП, които влизат в сила от 01.03.2019 г., възложителите ще трябва да посочват предвидените гаранции за изпълнение и техния процент в обявлението, с което оповестяват откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата за обществена поръчка. Законът определя и размера на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка – той не може да надвишава 5 на сто от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Гаранции за добро изпълнение Гаранции за добро изпълнение

В договора за изпълнение, който сключите с трета страна, може да има изискване за гаранция, че ще изпълните сделката съгласно договорените условия. Ако това не се случи, банката изплаща размера на сумата на гаранцията за добро изпълнение.

Освен горепосочените гарнции, с оглед конкретната ситуация и специфичните нужди на клиента, могат да бъдат издадени и други гаранции: гаранция за изпълнение на гаранционни задължения, гаранции за митнически цели, и т.н.

Каква е процедурата и условията за издаване на банкови гаранции?

За да получите банкова гаранция трябва да подадете молба към съответната банка, която да изпълнява ролята на Ваш гарант. Всяка банка определя съдържанието на молбата за банкова гаранция. След като молбата бъде уважена, се сключва договор за банкова гаранция.

Банките предоставят банкови гаранции като блокират парични средства по Ваша сметка в съответната банка или срещу одобрени кредитни лимити. Ако сумата на гаранцията е голяма, банката може да поиска обезпечение на гаранцията под формата, например на ипотека или залог в нейна полза.

Такса Цените за услугите по отделните фази на процедурата по присъединяване към водоснабдителната мрежа се определят от съответното водоснабдително дружество. Повече информация Повече информация Повече информация можете да откриете на страницата на: Комисия за водно и енергийно регулиране ; Електронните страници на всички ВиК оператори на територията на страната. 1 Съгласно чл.161, ал.1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходи

Повече информация
Повече информация Конкретните условия за издаване на банкова гаранция можете да намерите на интернет страниците на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България. От тарифите за таксите и комисионните на банката за юридически лица и еднолични търговци можете да разберете стойността на услугата по издаване или промяна на банкова гаранция.