Loading...

Банкови кредити

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява банковият кредит?

Банковият кредит е вид сделка между банката и заемателя. Банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Договорът за банков кредит се сключва в писмена форма и за всеки кредит заемателят плаща лихва по кредита в размер, уговорен с банката (чл. 430, ал. 1 Търговски закон).

Видове кредити

Видовете кредити могат да бъдат класифицирани според:

 • предназначението си – инвестиционен или за оборотни средства;
 • срока за погасяване – краткосрочен или дългосрочен;
 • степента на обезпеченост – обезпечен, частично обезпечен или необезпечен;
 • начина на предоставяне – еднократно или кредитни линии;
 • начина на усвояване и погасяване и т.н.

Повечето банки у нас публикуват структурирана информация за различните видове бизнес кредите според тяхното предназначение.

Според предназначението си кредите към МСП се делят на два основни вида:

Инвестиционни кредити Инвестиционни кредити

С инвестиционните кредити можете да закупите активи. Това включва покупка или ремонт на машини, оборудване и обзавеждане или т.нар. материални активи. С инвестиционните кредити също можете да финансирате закупуването на софтуер, системи за управление, патентоване на конкретна идея или услуга и това са т.нар. кредити за нематериални активи За инвестиционните кредити кредиторите искат обезпечение, че кредитът ще бъде изплатен независимо от финансовото благополучие на компанията. За обезпечение най-често се използва ипотека или залагане на материалния или финансов актив, който е обект на сделката.

Кредити за оборотни средства Кредити за оборотни средства

Ако се нуждаете от средства, с които да обезпечите текущи бизнес нужди като заплати на хората, покупка на стоки, материали, консумативи и др., можете да се възползвате от различни видове кредити за оборотни средства. Повечето банки у нас предлагат следните опции за кредити за оборотни средства:

 • стандартни кредити;
 • кредитна линия – кредитната линия представлява кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло, или на части, до размера на договорен между банката и клиента лимит. Лихвата, която клиентът дължи, се заплаща само върху усвоената сума от кредитната линия, но той обикновено заплаща и други разходи по кредитната линия, свързани с отпускането й, като например такса за ангажимент на кредитния ресурс и други. Погасяваията на усвоените суми по кредитната линия се извършват в зависимост от конкретните договорености между банката и клиента;
 • кредитна линия за търговци с ПОС устройство. POS терминалът (Point Of Sale/Service) е устройство, което позволява на търговците да приемат плащания чрез дебитни и/или кредитни карти. POS терминалът извършва електронно прехвърляне на средства от клиентските карти към сметката на търговеца.;
 • овърдрафт – овърдрафтът представлява кредит, отпуснат от банките по разплащателната сметка на клиента, който дава възможност клиентът да превишава наличността по сметката. Погасяването на овърдрафта се извършва автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка на клиента. Клиентът може да усвои пълния договорен размер на овърдрафта или част от него, като дължи лихва върху усвоената част. Обикновено лихвените проценти по използвания овърдрафт са по-високи от тези по потребителски кредити, тъй като при последните усвояването и погасяванията са предварително планирани и обичайно имат по-сигурно обезпечение, в сравнение с кредитът от типа овърдрафт.;
 • револвиращ/възобновяем кредит – револвиращ (възобновяем) е кредитът, който може автоматично да бъде възобновен при предварително договорени условия и размер в рамките на определен срок. Това означава, че кредитополучателят може да изтегли, погаси и отново изтегли кредит до посочената сума за определен период от време;
 • земеделски кредити срещу субсидии – кредити, предоставяни срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика;
 • кредити с предварително одобрен погасителен план и т.н..

Как се определя лихвеният процент по кредита?

Всяка банка има методика за изчисляване на лихвения процент за различните видове кредити. Лихвите по различните видове кредити се формират обикновено от два основни показателя:

 • Референтен лихвен процент – това е стойност, която се определя независимо от банката кредитор. Всяка банка поддържа актуална информация за международните и националните лихвени индекси, които използва за определяне на лихвения процент (напр. EURIBOR, LIBOR и др.)
 • Договорена надбавка, която отчита размера на риска, който банката поема, когато отпуска кредит

Това може да е проста или сложна лихва, която се изчислява в лихвени проценти за периода, за който трябва да се изплати кредитът.

Лихвеният процент за кредита зависи също от кредитната Ви история и пазарната ситуация към момента на сключване на сделката. Информация за условия по кредитите можете да получите от интернет страницата на предпочитаната от Вас банка. Може да се информирате в по-голям детайл за пазарната ситуация на лихвените проценти тук .

Важно е да знаете
Важно е да знаете

За информация за финансовите инструменти, които осигуряват преференциални лихвени проценти за бизнес кредити за МСП посетете секцията Национални програми за финансиране или Европейски програми за финансиране.

Такси по кредита

Освен различните лихвени проценти, които всяка банка определя, финансовите институции имат и определени такси, свързани с предоставянето на кредити, като:

 • такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността;
 • такса за откриване, обслужване и закриване на сметка по кредита;
 • такса за усвояване на кредита;
 • такса за фиксирани условия, когато не желаете да усвоите кредита непосредствено след одобрението;
 • такса, ако искате да предоговорите условията по кредита;
 • такса за разглеждане на предоговарянето;
 • такса за преструктуриране на кредита;
 • такса, ако предсрочно погасите кредита;
 • такси за допълнителни услуги, които банките предлагат (SMS известие, кредитна или дебитна карта).

Лихвата и всички дължими такси по кредита определят реалната стойност на кредита, който ще изтеглите и ще изплатите.

Следва да се има предвид, че освен посочените такси по кредита, в случай на закъснение за изплащане на дължимите по кредита вноски, кредитополучателят дължи и наказателна лихва за просрочие. Тя се начисляват от деня следващ падежната дата (дата на която се дължи вноската). Лихвите се начисляват за срока на просрочието. Размерът на наказателната лихва за просрочие е нормативно определен само по отношение на потребителските кредити (при тях тя не може да надвишава законовата лихва, която към момента е в размер Основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ + 10 пункта). По отношение на останалите кредити няма нормативна уредба на размера.

Допълнително оскъпяване на кредита се явяват разноските, свързани със застраховането в полза на банката на имуществото, служещо като обезпечение по кредита.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Всяка банка е задължена да посочи всички дължими такси по кредита.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за банковите кредити и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: