Loading...

Държавни помощи – обща информация

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява държавна помощ?

„Държавна помощ” е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), предоставена от държавата или от община или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на Европейския съюз.

Накратко казано, държавната помощ е всяка намеса, която едновременно:

 • включва трансфер на публичен ресурс;
 • към предприятие;
 • създавайки предимство конкурентни компании;
 • което е селективно (преференцията не важи за всички стопански субекти);
 • засягайки негативно конкуренцията и търговията в Общия пазар.
Важно е да знаете
Важно е да знаете Не са публични средствата по програми, управлявани директно от ЕК, при които националните органи нямат правомощия.

Принципът е, че предоставянето на държавни помощи е забранено от ДФЕС (несъвместимо с вътрешния пазар на Съюза), като изключения от тази забрана се допускат само в изрично посочени случаи.

Кой може да бъде администратор на държавна помощ?

Лице, което предоставя или управлява, включително разработва държавна помощ или минимална помощ, освен когато в закон е предвидено друго.

На следната страница може да получите информация за администраторите на държавна помощ в България и различните мерки, които подлежат на подпомагане.

Кой може да бъде получател на помощ?

Получател на помощ е всяко предприятие [1], за което е предназначена държавна помощ или минимална помощ, както и всяко предприятие, което пряко или косвено се облагодетелства от тази помощ, като получава под каквато и да е форма икономическа изгода.

Режимът на държавните помощи има за задача 1) да не допусне предоставянето на държавни помощи, които нарушават конкуренцията чрез поставянето на определени предприятия в по-изгодно положение от други и 2) да позволи прилагане на мерките на държавна подкрепа, които са оправдани от гледна точка на общия интерес, а именно такива, които насърчават малките и средните предприятия, увеличават заетостта, професионалната квалификация, иновациите и съдействат за икономическото развитие на отделните райони и просперитета на цялата европейска общност. Следва да се отбележи обаче, че предоставянето на държавна помощ е съвместимо с вътрешния пазар, когато помощта:

 • има социален характер и се предоставя на отделни потребители, без дискриминация относно произхода на съответните стоки, или;
 • е предназначена да отстрани щетите, причинени от природни бедствия или от други извънредни събития.

От друга страна, предоставянето на държавна помощ може да се приеме за съвместимо с вътрешния пазар, когато отговаря на някое от следните условия:

 • насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;
 • подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Европейския съюз или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;
 • подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони, ако не засяга търговските условия в степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз;
 • подпомага насърчаването на културата и опазването на културното и историческото наследство, ако не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейския съюз в степен, която противоречи на общия интерес на Европейския съюз;
 • разрешена е с акт на Съвета на Европейския съюз по предложение на Европейската комисия.

На национално ниво наблюдението, прозрачността, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи и минималните помощи се осъществява от два органа на изпълнителната власт:

 • Министър на финансите – на национално, областно и общинско равнище; и

Министър на земеделието, храните и горите – специална компетентност в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството.

Повече информация
Повече информация За повече информация вижте в разяснение Видове Държавна помощ.

[1] Под „Предприятие“ се разбира всяко лице, осъществяващо икономическа дейност без значение на правноорганизационната му форма, статут и начин на финансиране, независимо от това дали същото формира и разпределя печалба. Когато лицето осъществява едновременно икономическа и неикономическа дейност, то може да се разглежда като получател на държавна помощ или минимална помощ само по отношение на икономическата му дейност когато:

 • икономическата и неикономическата дейност са напълно отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите от дейностите, и/или
 • е налице фактическо обособяване на съответните дейности чрез отделен субект.