Loading...

ДДС последици от сделки и плащания между местни и чуждестранни лица

Актуално към 26.03.2021 г.

Сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица могат да доведат до различни ДДС последици, които са уредени в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). За ДДС цели такива сделки и плащания условно могат да бъдат разделени на (1) доставки от и до лица, установени в рамките на Европейския съюз („ЕС“) и (2) доставки от и до лица, установени извън рамките на ЕС.

Какви са ДДС последиците от сделки и плащания между местни лица и лица от ЕС?

При извършване на сделки и плащания между местни лица и лица от ЕС възниква въпросът кой е националният режим на облагане с ДДС спрямо съответната сделка. Отговорът на този въпрос зависи от мястото на изпълнение на доставката. Съгласно ЗДДС мястото на изпълнение на доставката се определя в зависимост от различни критерии (например, дали е налице доставка на стока или услуга, респ. вида на стоката или предмета на услугата, дали страните по сделката са регистрирани за ДДС цели в националните си държави и т.н.)

Когато мястото на изпълнение на доставката е в България, тогава режимът на облагане с ДДС се определя съгласно ЗДДС. Това означава, че за страните по доставката могат да възникнат задължения за администриране и внасяне на ДДС в националния бюджет на България.

От гледна точка на ДДС са възможни различни случаи на сделки между местни лица и лица от ЕС.

Така придобиването на стока от лице в България, която е транспортирана от територията на страна на ЕС до територията на България, ще бъде третирана като вътреобщностно придобиване спрямо лицето, установено в България. По правило подобна доставка трябва да бъде обложена с 20% ДДС в България. В обратния случай, продаването и транспортирането на стока от България до държава от ЕС, би могло да се определи като вътрeобщностна доставка спрямо лицето, установено извън България. В този случай българският доставчик следва да начисли ДДС с 0%, а реално ДДС се дължи от получателя на доставката съгласно законодателството на държавата, в която стоката е получена.

Повече информация относно вътреобщностното придобиване и вътреобщностната доставка на стоки може да получите на следния адрес.

Определянето на националния режим на облагане на доставките на услуги от и до страни в ЕС отново зависи от мястото на изпълнение на доставката. В общия случай доставката на услуга от лице, регистрирано за ДДС цели в България, до лице, регистрирано за ДДС цели в държава от ЕС, би довело до облагане на ДДС в държавата на получателя на услугата съгласно вътрешното ДДС законодателство на тази държава. Същото правило е приложимо и в случай че услугата се доставя до лицето, регистрирано в България. Тогава ДДС е дължимо съгласно българското законодателство.

Обратното, в общия случай, ако доставката е извършена от лице, регистрирано за ДДС цели в България, до лице, което не е регистрирано за ДДС цели в държава от ЕС (например физическо лице-потребител), тя ще бъде облагаема в България съгласно ЗДДС. Същото важи и в случая, когато българско лице, което не е регистрирано по ЗДДС, получи услуга от лице, регистрирано за ДДС цели в държава от ЕС. Важно е да знаете, че предметът на услугата, качеството на извършващия услугата и други фактори биха могли да доведат до различно от общото облагане по ЗДДС (напр. финансови услуги, виж гл. 4 ЗДДС „Освободени доставки и придобивания“).

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Изключение: Въпреки че Северна Ирландия е част от Обединеното кралство Великобритания, след „Брекзит“ взаимоотношенията по повод сделки със стоки и/или услуги с лица, установени в Северна Ирландия, от гледна точка на ДДС, се третират като сделки с лица от държава членка на ЕС.

Какви са ДДС последиците на сделки и плащания между местни лица и лица извън ЕС?

Съгласно ЗДДС износът на стоки до лица извън ЕС подлежи на облагане с 0% ДДС, ако мястото на изпълнение на доставката е в държавата извън ЕС. Все пак тази доставка трябва да бъде включена в месечната ДДС декларация. В обратната хипотеза – в случай на внос на стока от държава извън ЕС, вносителят е длъжен да декларира вноса, като заплати 20% ДДС на митническите органи и включи вноса в месечната си ДДС декларация.

Възможно ли е възстановяване на ДДС, платен в друга държава членка на ЕС?

Общата система на ДДС в рамките на ЕС позволява ДДС, платен в друга държава от ЕС, да бъде възстановен от лицето, което го е платило. Правилата за това се съдържат в Наредба № Н-9 за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз. Наредбата може да бъде намерена на следния адрес.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Важно е да знаете, че сделките и плащания между местни и чуждестранни лица биха могли да породят задължения за заплащане на данък при източника както в България, така и в другата държава от ЕС. Режимът на данъка, удържан при източника, е уреден в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като от значение за облагането е и дали между България и съответната държава има сключена Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО). Повече информация относно режима на облагане с данък при източника може да намерите на страницата на Министерство на финансите.
Повече информация
Повече информация

Повече информация за реда и условията за възстановяване на ДДС, платен в друга държава от ЕС можете да намерите на страницата на НАП.