Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Ивелина Пенчева Пенева Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-И-199/14.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-9/13.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-89/12.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2