Loading...

Договор за продажба и обвързани гаранция и рекламация на потребителската стока

Актуално към 26.03.2021 г.

Договор за продажба Договор за потребителска продажба

Какво представлява договорът за продажба?

Договорът за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Ключовите понятия в договора за продажба включват:

 • Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор (по Закона за защита на потребителите) действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 • Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
 • Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

След сключването на договора за продажба търговецът следва да осигури доставянето на стоките до потребителя. Стоките следва да бъдат предадени на потребителя в тридесетдневен срок, без неоправдано забавяне, освен ако в договора не е уговорено друго. Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора или в рамките на 30 дни, потребителят може да изиска доставката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата.

Ако доставката не е осъществена и в допълнителния срок, потребителят може да развали договора и да иска връщане на платените по договора пари. Потребителят може да не дава допълнителен срок за доставка в следните случаи:

 • Когато търговецът е отказал да достави стоките, или
 • Доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, или
 • Потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата.

При развалянето на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора, а потребителят може да претендира обезщетение или неустойка.

Какво е значението за съответствие на доставената стока със сключения договор за продажба?

При доставка до Вас Вие може да проверите съответствието на доставената Ви стока. Имайте предвид, че продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието. Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 • притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
 • отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
 • е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
 • притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид.

Счита се, че всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, проявило се до 6 месеца [1] след доставянето на стоката, е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката/ несъответствието.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

 • при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
 • несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Потребителят не е обвързан от:

 • уговорки, споразумения/договори, сключени с продавач, чрез които се изключва/ограничава отговорността на продавача за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба;
 • споразумения, с които потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието (напр. сделката няма да бъде валидна, ако продавачът принуди купувача да се откаже от правата по закон).
Търговска гаранция Търговска гаранция

Какво представлява търговската гаранция?

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба.

Какви са изисквания към търговската гаранция?

Търговската гаранция се предоставя на потребителя. Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

 • правата на потребителите, произтичащи от гаранцията, както и че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите при установено несъответствие на потребителската стока с договора за продажба (Вижте секция „Какво е значението на съответствие на доставената стока със сключения договор за продажба?“);
 • съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
 • съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция; име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция;
 • информацията трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене, като задължително се предоставя на български език.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Потребителят може да се позове на гаранцията, дори тя да не отговаря на някое от горепосочените изисквания.

Възможности за рекламации (разваляне на договор, отбив от цена, смяна на стока, ремонт) Възможности за рекламации (разваляне на договор, отбив от цена, смяна на стока, ремонт)

Какво представлява рекламацията?

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да иска възстановяване на заплатената сума (разваляне на договора), заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален [2] в сравнение с другите.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Например, когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Какъв е начинът на предявяване на рекламацията?

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице и може да бъде както в устна, така и в писмена форма. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес за контакт и задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Срок

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Kaкви са основните права и задължения на потребителя и търговеца?

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец от предявяването на рекламацията. След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, то рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Търговецът има задължението да поддържа регистър на предявените рекламации. При предявяване на рекламация търговецът или упълномощените от него лица, задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

Приемането на рекламации се извършва през работното време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това в два екземпляра и предоставя задължително един от тях на потребителя.

Повече информация
Повече информация

Полезни съвети за продажбите по интернет можете да намерите тук.

Важно е да знаете
Важно е да знаете От 1 януари 2022 г. ще влезе в сила Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (Обн, ДВ, бр. 21/2021 г.). Той ще урежда изискванията относно договорите за продажба на стоки, сключени между продавачи и потребители, и по-специално изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции. До края на 2021 г. тези въпроси продължават да се уреждат от Закона за защита на потребителите.

[1] С влизането в сила на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки от 1 януари 2022 г. срокът се променя на 1 година.

[2] Счита се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни. За тази преценка като се вземат предвид стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие, значимостта на несъответствието и възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.