Loading...

Финансиране от банки – обща информация

Актуално към 26.03.2021 г.

Вероятно първото, за което мислите, когато имате нужда от допълнителни средства, за да финансирате своя бизнес, е кредит от банка. Банките са най-големите кредитори у нас и предлагат различни видове кредити за микро-, малки и средни предприятия. На интернет страницата на Българската народна банка можете да откриете списък на всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, от които можете да получите финансиране под формата на бизнес кредит или банкови гаранции.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато кандидатствате за кредит, повечето банки искат гаранция, че ще изплатите кредита независимо от финансовото благополучие на Вашата компания. В този случай, вие давате обезпечение на банката (което в практиката също се възприема като гаранция), най-често под формата на ипотека върху недвижимо имущество или залог на материалния или финансов актив, който е обект на сделките Ви, че ще изплатите задължението си. Повече за банковата гаранция можете да откриете тук.

Подробна информация за различните продукти, които лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки предлагат можете да намерите на сайта на съответната финансова институция или в най-близкия клон на банката. Съгласно Закона за кредитните институции, чл. 58, ал.1 при отпускането на кредит банката е задължена безплатно и в писмена форма да Ви предостави условията по кредитите, които да съдържат най-малко информация за:

 • таксите, комисионните и други разходи, пряко свързани с договора за кредит и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят;
 • лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата при пълното погасяване на кредита;
 • допълнителните задължения, свързани с разплащанията;
 • условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.

За да вземете информирано решение за банката, с която да сключите договор за бизнес кредит, е добре да съберете информация за различните възможности, от които можете да се възползвате, като сравнявате:

 • вида на кредита;
 • общата сума, която ще получите;
 • кога и как ще получите парите;
 • срока на договора за кредит;
 • обезпечението, което следва или не следва да предоставите;
 • последиците при неплатени вноски;
 • условията за право на отказ от договора и др.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Всяко физическо и юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българска народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост. Повече информация за условията и реда за подаване на писмено заявление можете да намеритe тук .

Повече информация
Повече информация

Повече информация за различните кредитни продукти и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: