Loading...

Географски означения

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какво представлява географското означение?
 • На какви условия трябва да отговаря географското означение, за да може да бъде регистрирано?
 • Каква защита предоставят географските означения?
 • За какъв период е валидно географското означение?
 • Какъв географски обхват на марката да избера – национален, европейски или международен?

Какво представлява географското означение?

Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание. Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори. Географското указание от своя страна също се свързва с наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

На какви условия трябва да отговаря географското означение, за да може да бъде регистрирано?

 • Знакът, който се използва за географското означение, трябва да идентифицира мястото, от което произхожда продуктът – много от производителите на традиционни български продукти (например като киселото мляко и ракията) използват географско означение и лесно можете да разберете откъде идва продуктът;
 • Качествата, характеристиките или репутацията на продукта трябва да се дължат на мястото му на произход – конкретно кисело мляко може да се получи само в региона, от който произхожда, защото кравите пасат определена трева, продуктът е заквасен със специална закваска, която не може да се намери другаде, климатът влияе на процеса на производство и т.н.;
 • За да можете да регистрирате географско означение, наименованието не трябва да се е превърнало в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им – напр. хляб „Добруджа“, който се прави в цяла България (чл. 87, т. 1 от Закона за марките и географските означения);
 • Наименованието, което избирате, не може да е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката (чл. 87, т. 2 от Закона за марките и географските означения);
 • Наименованието за географското означение, което избирате, не бива да е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки (чл. 87, т. 3 от Закона за марките и географските означения);
 • Наименованието не бива да е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение – клиентът да си мисли, че купува една стока, но всъщност да купува конкурентна (чл. 87, т. 4 от Закона за марките и географските означения).
Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете Географските означения не предоставят индивидуални изключителни права, както е в случая на патентните и търговската марка. След като веднъж е получена защитата, географското означение може да се ползва от всички производители в дадената географска област, стига те да спазват стандартите и специфичните условия за производство на продукта. Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености (чл. 89, ал. 1 от Закона за марките и географските означения).

Повече информация за правната закрила на регистрирано географско означение може да намерите тук.

За какъв период е валидно географското означение?

Географските означения не са валидни за определен период. Това означава, че защитата е валидна, докато регистрацията не бъде отменена. Това става, когато престане да съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската среда, когато се прекрати юридическото лице – единствен ползвател без правоприемство или единственият вписан ползвател на географско означение се откаже от правото си на използване.

Какъв географски обхват на географското означение да избера – национален, европейски или международен?

Географските означения имат териториално приложение, което означава, че изключителните правата се предоставят и изпълняват само в рамките на географските граници на страната, в която са регистрирани. Има три начина, по които можете да регистрирате географско означение в една или повече държави:
Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Чрез регистрация в Патентното ведомство в България

Процедурата за регистрация на географски означения на национално ниво е описана подробно на официалната страница на Патентното ведомство. Страницата съдържа и информация за вписването на ползватели. Образци на необходимите документи за регистрация на географски означения и за вписване на ползватели може да откриете тук.

Такса

Може да намерите информация за всички дължими такси при регистрация тук.

Цифра две

Чрез вписване на защитени наименования за произход или защитени географски указания в „Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ и на храни с традиционно специфичен характер в „Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер“

На интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите, в секцията „Защитени наименования“ българските производители могат да намерят информация за:

 • процедурата по вписване на защитени наименования за произход или защитени географски указания и на храни с традиционно специфичен характер;
 • понятието за защитеното наименование за произход, разбирано като продукт, произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава, чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори и чиито етапи на производство се извършват в определения географски район;
 • понятието за защитеното географско указание, разбирано като продукт с произход от специфично място, регион или държава, чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район;
Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете Разликата между защитено наименование за произход и защитено географско указание се състои в това, че докато при защитено наименование за произход всички етапи на производство от добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в определения географски район, при защитено географско указание поне един от етапите на производство или подготовка на продукта следва да се извършва в определения географски район.
 • понятието за храна с традиционно специфичен характер, което описва специфичен продукт или храна, който е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или е произведен от суровини или съставки, които традиционно се използват за него. При храните с традиционно специфичен характер няма връзка с географската област. Традиционността се свързва с доказана употреба на вътрешния пазар за период, който позволява предаване от поколение на поколение. Този период е най-малко 30 години. А специфичният характер означава характерните специфики на производството, които отличават ясно този продукт от други подобни продукти от същата категория.

Там са публикувани и приложимите национални и европейски нормативни актове, които се отнасят до географските означения.

Цифра три Чрез регистрация в Европейския съюз

На страницата на Патентното ведомство може да откриете информация за регистрацията на географски означения в рамките на Европейския съюз. Подробни указания се съдържат и на страницата на Европейската комисия.

Номер четири Чрез регистрация в Световната организация по интелектуална собственост по реда на Лисабонската спогодба

На официалната страница на Патентното ведомство на България можете да откриете подробна информация, която описва:

 • какво представлява Лисабонската спогодба за закрила на наименованията на произход;
 • какъв е обхватът и формата на закрила, които предоставя регистрацията;
 • кой може да подаде регистрация за международна закрила и при какви условия;
 • каква е процедурата, таксата и необходимите документи за подаване на международна заявка.
Важно е да знаете
Знак Важно е да знаете Само ако сте регистрирали наименование за произход/географско указание в България, може да подадете чрез Патентното ведомството заявка до Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за международна регистрация на същото наименование за произход.
Повече информация
Повече информация

Повече информация за географските означения и свързаната с тях нормативна уредба можете да откриете на страницата на Патентно ведомство и Министерство на земеделието, храните и горите.