Loading...

Инструмент за малки и средни предприятия

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Инструментът за МСП е пилотна инициатива на Европейския съвет по иновации, която стартира през октомври 2017 г. като част от програмата Хоризонт 2020. Към настоящия момент програмният период 2014-2020 г. на програмата „Хоризонт 2020“ е изтекъл и е в ход подготовката на бъдеща рамкова програма „Хоризонт Европа“, която е продължение на програмата „Хоризонт 2020“. Повече информация за програмата „Хоризонт Европа“ можете да намерите тук.

Каква е основната цел на програмата?

Инициативата цели да стимулира бързия растеж на компаниите и техните бизнес ориентирани иновации чрез поетапното финансиране и предлагане на услуги за ускоряване на бизнес дейности.

Какъв е размерът на бюджета на програмата?

За периода 2018-2020 г. Инструментът за МСП е с бюджет от около 1,6 млрд. евро, с които ще бъдат подкрепени иновативни идеи за продукти, услуги или процеси, които са готови да навлязат на световните пазари.

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Кандидатите могат да получат финансиране за своите иновативни идеи, за да се превърнат те в нови продукти, услуги или процеси след като преминат през три фази.

Кой може да кандидатства по програмата?

МСП (вкл. стартъпи) могат да кандидатстват. По инструмента се подкрепят МСП с радикално нови идеи, подкрепени с бизнес план, за пазарни иновационни решения и амбиции за разширяване. Финансират се високорисковите МСП с висок потенциал за разработване и разпространение на нови продукти, услуги и бизнес модели, които биха могли да стимулират икономическия растеж.

Какви са основните етапи на програмата?

Инструментът за МСП включва следните три фази:

  • Фаза 1: Концепция и оценка на възможностите за осъществяване – тя е насочена към проучване с цел проверка на технологичната, практическата и икономическата жизнеспособност на идея със значителна иновативност за индустрията, в която тя е представена. Допустимите разходи могат да бъдат за: оценка на риска, дизайн или пазарни проучвания, проучване на интелектуалната собственост. В края на проекта по фаза 1, бенефициентът трябва да представи бизнес план, с който да кандидатства по фаза 2. Фаза 1 финансира 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта в размер до 50 хил. евро. Средната продължителност на тази фаза е в рамките на 6 месеца;
  • Фаза 2: Научноизследователска и развойна дейност, демонстрация, пренасяне на пазарна основа – тук се финансират демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, проучвания относно увеличаване на мащаба, миниатюризация, дизайн, пазарна репликация и други подобни дейности, насочени към задвижване на иновационната идея към индустриална готовност и зрялост за въвеждане на пазара. Допустимите разходи са разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги. Фаза 2 финансира 70% от необходимите разходи за изпълнение на проекта в диапазон между 0,5 и 2,5 млн. евро. Средната продължителност на тази фаза е в рамките на 1-2 години;
  • Фаза 3: Ускоряване на развитието на бизнеса – тази фаза не осигурява директно финансиране, но за най-успешните и качествени проекти предлага улеснен достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки и други инструменти по програмите Хоризонт 2020 или COSME, които се създават съвместно с финансовите институции като Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и др.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Поканата за кандидатстване е постоянно отворена, като има четири отделни крайни срока в рамките на една година (cut-off dates) за подаване на проектно предложение.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно възможностите за кандидатстване можете да откриете на страницата на:

Указания за кандидатстване по програмата можете да откриете на страницата на:

Повече информация
Повече информация

Повече обща информация относно Инструмента за малки и средни предприятия можете да откриете на страницата на: