Loading...

Изчисляване на годишен процент на разходите

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява годишният процент на разходите?

За да разберете колко точно ще Ви струва даден бизнес кредит от една или друга банка, Вие трябва да изчислите годишния процент на разходите по кредита (ГПР). Според чл. 19, ал. 1 от Закона за потребителския кредит, това е показател, който изчислява общите разходи по кредита, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези дължими на посредници за сключване на договора), изразени като годишен процент от размера му. Банката предоставя процента на ГПР в общите условия по кредита.

Как се изчислява годишният процент на разходите?

Това е обективен показател за това колко Ви струва кредитът, който се изчислява като се сумират всички разходи за Вас под формата на изходящи парични потоци по кредита, които ще заплатите на обслужващата банка и се разделят на размера му на осреднена база за целия период на кредита.

В Закона за потребителския кредит, Приложение 1 към чл. 19, ал. 2, можете да откриете формула и повече информация как да изчислите по алгебричен път годишния процент на разходите. Следва да се има предвид, че посочената разпоредба е приложима само по отношение на потребителските кредити. По отношения на останалите кредити няма нормативно изведена формула.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Ако формулата за изчисление Ви се струва сложна, можете да използвате безплатните кредитни калкулатори, които са достъпни в онлайн пространството (вижте по-долу приложения на ЕК). Все пак препоръчително е да проверявате изчисленията си.

Какво не включва годишният процент на разходите?

При изчисляване на годишния процент на разходите по кредита не се включват разходите:

  • които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за потребителски кредит;
  • различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят дължи при покупка на стока или предоставяне на услуга, независимо дали плащането се извършва в брой или чрез кредит;
  • за поддържане на сметка във връзка с договора за потребителски кредит;
  • за използване на платежен инструмент (кредитна или дебитна карта, овърдрафт), позволяващ извършването на плащания, свързани с усвояването или погасяването на кредита;

свързани с извършването на плащанията, ако откриването на сметката не е задължително и разходите, свързани със сметката, са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя (чл. 19, ал. 3, Закон за потребителския кредит).

Повече информация
Повече информация

Повече информация за годишния процент на разходите и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Калкулатор на ГПР за ипотечни кредити е наличен на: