Loading...

Изготвяне на счетоводни документи, администриране на счетоводна информация/системи

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява процесът по счетоводно отчитане и на каква основа се извършва?

 • Счетоводното отчитане е процесът, проследяващ всички стопански операции, които водят до изменения на финансово състояние на предприятието. Например, при всяка Ваша продажба в брой на Ваша стока или услуга Вие променяте финансово състояние на Вашето предприятие като повишавате паричните наличности със събраните пари от продажбата и увеличавате в същото време приходите си от продажби.
 • Счетоводното отчитане се извършва в хронологичния ред на стопанските операции (напр. продажби и покупки), които трябва да бъдат документално обосновани. В посочения пример е необходимо Вие да регистрирате продажбата с фискално устройство, да издадете фискален/системен бон и може да се наложи издаване на фактура. Документалната обоснованост се изразява в издаването документ за всяка една извършена стопанска операция, като за други Ваши бизнес трансакции се налагат различни видове счетоводни документи.
 • Счетоводното отчитане се извършва на принципа на двустранното счетоводно записване (всяка операция има отражение върху две или повече счетоводни сметки). В горния пример това могат да бъдат сметка „Касова наличност“ и „Приходи от продажби“. Изключение правят едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период под 50 000 лв., които могат да отчитат дейност по способа на едностранното счетоводно записване (водят се допълнителни книги и регистри, в които се отразява информацията за стопанските операции – напр. инвентарна книга, книга за приходите и разходите, книга за стоково-материалните запаси и др.п.).

Кои са видовете счетоводни документи?

Счетоводният документ е хартиен или електронен носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър:

 • Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция (напр. фактура, фискален бон, платежно нареждане и др.);
 • Вторичният документ е носител на производна (обобщена или диференцирана) информация, извлечена от първичните счетоводни документи (напр. аналитичен оборот или състояние на партиди по сметка);
 • Регистърът е носител на хронологично организирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи (напр. главна книга, регистър на дълготрайните материални активи на предприятието напр. с автомобили, сгради и др.).
Важно е да знаете
Важно е да знаете
 • Изискванията за формата и структурата на счетоводните документи са описани в чл. 5, ал. 1 от Закона за счетоводството.
 • Специфичните изисквания относно съдържанието на първичните счетоводни документи, издавани от предприятието и адресирани към външни получатели, респективно които засягат само дейността на предприятието, са описани в чл. 6, ал. 1-3 от Закона за счетоводството.
 • Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се допускат. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.

Кои фактори трябва да са налице при администрирането на счетоводната информация/система?

Счетоводната система на предприятието трябва да предоставя на администратора следните възможности:

 • хронологично отчитане на счетоводните операции, т.е. отчитане на счетоводните операции след настъпването им във времето;
 • извличане на аналитична и обобщена информация, свързана със счетоводната отчетност за период;
 • междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, т.е. приключване на всички счетоводни операции за даден период с цел определяне на резултатите на бизнеса Ви за определен период от време. Най-краткият период е всяка календарна година, но Вие може да договорите с Вашия счетоводител и приключване на по-честа времева база – тримесечна, месечна;
 • извършване на корекции на съществуващи счетоводни записи чрез коригиращи счетоводни статии;
 • прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан, т.е. това е утвърденият списък със счетоводни сметки, по които се отразяват счетоводно операциите на бизнеса Ви. Счетоводните сметки се делят на два вида:

балансови – например, такива са сметките за наличности в каса, банкови сметки, налични дълготрайни активи. Те отразяват имущественото състояние на бизнеса Ви и се използват за съставяне на т. нар. „Счетоводен баланс“;

приходно-разходни – например, такива са сметките за приходи от продажби, разходи на бизнеса Ви, като те се използват за формиране на резултата на бизнеса и изготвяне на отчети като широко известния в практиката „Отчет за приходите и разходите“. За връзка към задължителните годишните отчети, които се базират на счетоводна информация вижте тук.

Когато системата представлява счетоводен софтуер, той трябва да е разработен при спазване на изискванията на Закон за счетоводството, като обработваните чрез него данни и изходните документи трябва да бъдат на български език.

Повече информация
Повече информация Повече информация относно изготвянето на счетоводни документи, администрирането на счетоводни системи и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Раздел II от Закона за счетоводството.

Визуализация на процеса по изготвяне на счетоводни документи и администриране на счетоводна информация [1]

Визуализация на процеса по изготвяне на счетоводни документи и администриране на счетоводна информация1


[1] Визуализацията има единствено илюстративен характер и не бива да се разглежда като наръчник за изготвянето на счетоводни документи и организирането на счетоводна информация.