Loading...

Изисквания за клас инвестиция и приоритетен инвестиционен проект

Актуално към 26.03.2021 г.

В тази секция можете да намерите следната информация:

 • Какви са общите изисквания, на които трябва да отговарят инвестициите, за да бъдат насърчавани?
 • Какви са минималните изисквания към инвестициите от клас „А“ и „Б“?
 • Какви са изискванията към инвестиции с общинско значение – от клас „В“?
 • Какви са условията, които един проект трябва да покрие, за да бъде приоритетен инвестиционен проект?

Република България провежда политика за насърчаване на инвестициите, свързана с предоставянето на определени привилегии и улеснения на инвеститорите, които спомагат конкурентоспособността на българската икономика.

Конкретните изисквания към инвеститорите, инвестициите, както и мерките за насърчаване, са уредени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).

Какви са общите изисквания, на които трябва да отговарят инвестициите, за да бъдат насърчавани?

За да се ползват от мерките за насърчаване, инвестициите следва да покриват следните общи изисквания:

 • да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие, с разнообразяване на производството на предприятието с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие;
 • инвестицията да е в икономически дейности, допустими за съответния инвестиционен клас съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008);
 • най-малко 80 % от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да произтичат от дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности;
 • срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване;
 • инвестициите да покриват минималните размери, необходими за съответния инвестиционен клас (вижте по-долу);
 • най-малко 40 на сто от разходите за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;
 • да създават и поддържат заетост, която е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект и:

– инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

– създадената заетост трябва да се поддържа за минимален период от пет години, когато се касае за голямо предприятие и за минимален период от три години, когато се касае за малки и средни предприятия;

 • инвестицията в икономическата дейност да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко пет години, а в случай на малки и средни предприятия – три години, считано от датата на нейното завършване;

придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора.

Какви са минималните изисквания към инвестициите от клас А и Б?

Инвестицията трябва да бъде в някоя от следните икономически области съгласно КИД 20081 Инвестицията трябва да бъде в някоя от следните икономически области съгласно КИД 2008 [1] :
 • от индустриалния сектор се насърчават инвестициите в преработващата промишленост (код C 10-33.2) с изключение на икономическите дейности по глава І, чл. 1, параграф 3, букви “а” – “г” и глава ІІІ, чл. 13, букви “а” – “в” от Регламент (ЕС) № 651/2014, описани в чл. 2 ал. 5 и при условията на чл. 2, ал. 6 от ППЗНИ;
 • от сектора на услугите се насърчават инвестициите, свързани с:

– дейности по издаване на програмни продукти (код J 58.2);

– дейности в областта на информационните технологии (код J 62);

– информационни услуги (код J 63);

– счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);

– професионални дейности в централни офиси (код 70.1);

– архитектурни и инженерни дейности;

– технически изпитвания и анализи (код М 71);

– научноизследователска и развойна дейност (код М 72);

– образование (код P 85);

– хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);

– складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);

– административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1, 82.2 и 82.99).

ЗНИ поставя минимални прагове за размера на инвестициите, които са различни в зависимост от икономическите дейности, в които се инвестира (чл. 3 ППЗНИ) ЗНИ поставя минимални прагове за размера на инвестициите, които са различни в зависимост от икономическите дейности, в които се инвестира (чл. 3 ППЗНИ)

Когато инвестициите са в икономически дейности, свързани с преработващата промишленост, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 • за клас „А“ – 10 млн. лв.;
 • за клас „Б“ – 5 млн. лв.

Когато инвестициите са в икономически дейности, свързани със складиране и съхраняване на товари и, административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 • за клас „А“ – 3 млн. лв.;
 • за клас „Б“ – 1.5 млн. лв.

Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата, имат равнище на безработица, равна или по-висока от средната за страната, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 • за клас „А“ – 4 млн. лв.;
 • за клас „Б“ – 2 млн. лв.

Когато инвестицията е свързана с високотехнологични дейности от индустриалния сектор, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 • за клас „А“ – 4 млн. лв.;
 • за клас „Б“ – 2 млн. лв.

Когато инвестицията е свързана с високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите, минималният размер на инвестициите в един обект е:

 • за клас „А“ – 2 млн. лв.;
 • за клас „Б“ – 1 млн. лв.

Когато с инвестиционния проект се планира създаване и поддържане на заетост на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, размерът на инвестициите се намалява в зависимост от броя на планираните за създаване и поддържане нови работни места (чл. 3а, ал. 1 от ППЗНИ)

За някои от инвестициите се предвижда минимален брой осигурени нови работни места (чл. 3а, ал. 2 ППЗНИ)

За някои от инвестициите се предвижда минимален брой осигурени нови работни места (чл. 3а, ал. 2 ППЗНИ)

Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година преди текущата, имат равнище на безработица равна или по-висока от средната за страната, създадената и поддържана заетост трябва да е не по-малко от:

 • 25 нови работни места – за клас „А“;
 • 10 нови работни места – за клас „Б“.

Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор (преработваща промишленост) на икономиката:

 • 25 нови работни места – за клас „А“;
 • 10 нови работни места – за клас „Б“.

Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, създадената и поддържана заетост, трябва да е не по-малко от:

 • 50 нови работни места – за клас „А“;
 • 25 нови работни места – за клас „Б“.

Какви са изискванията към инвестиции с общинско значение – от клас В?

Инвестициите от клас „В“ могат да бъдат във всеки сектор на икономиката, с изключение на ограниченията, посочени в чл. 13а от ЗНИ. Като инвестиции от клас „В“ се насърчават инвестиции, които се реализират в рамките на една община и са с размер, не по-голям от минималните размери за инвестиция от клас Б Конкретните изисквания, ред и условията за насърчаване се определят от общините чрез наредба.

Какви са условията, които един проект трябва да покрие, за да бъде приоритетен инвестиционен проект?

Приоритетни са инвестиционните проекти, които имат особено важно значение за икономическото развитие на страната или за региони в страната. Приоритетните инвестиционни проекти могат да бъдат направени в икономическите дейности, допустими и за клас „А“ и клас „Б“.

Съгласно чл. 22е ЗНИ, за да бъде един инвестиционен проект приоритетен, той трябва да покрива поне едно от следните изисквания:

 • размерът на инвестициите да превишава най-малко три пъти минималния размер за инвестиция клас „А“;
 • да създава заетост чрез инвестиции в необлагодетелствани региони или във високотехнологични дейности, чийто минимален брой на заетите лица е определен с правилника за прилагане на закона. Заетостта следва да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект. Инвестиционният проект трябва да води до увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца. Създадената заетост трябва да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;
 • да предвижда изграждане на индустриални зони с необходимат техническа инфраструктура за привличане на инвестиции при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона или индустриални паркове, вписани в регистъра на индустриалните паркове;;
 • да предвижда изграждане на технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции в научни изследвания и/или образование, и/или информационни технологии, включително иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Конкретните размери на необходимите инвестиции и на заетостта, която следва да се осигури, са разписани в чл. 63 и чл. 64 от ППЗНИ:

 • в общият случай – 100 млн. лв. инвестиция и осигурена заетостта на поне 150 заети лица;
 • инвестиция в общини с висока безработица – 50 млн. лв. и 100 заети лица;
 • инвестиция в преработваща промишленост (код С 10-33.2) – 50 млн. лв. и 150 заети лица;
 • инвестиция във високотехнологични дейности от преработващата промишленост: 30 млн. лв. и 100 заети лица;
 • инвестиция във високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги (напр. образование, здравеопазване, информационни технологии): 20 млн. лв. и 50 заети лица;
 • за изграждане на индустриална зона и развитието й в индустриален парк чрез привличане на инвестиции: 15 млн. лв. и 15 заети лица;
 • за изграждане на технологичен парк: 15 млн. лв. и 50 заети лица.

В случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма заетост от посочената по-горе, за всеки 100 заети лица изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто.

Повече информация
Повече информация

За повече информация вижте интернет страницата на БАИ:

 • Списък на общините, в които за 2020 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната.

[1] http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf