Loading...

Използване на служебни автомобили

Актуално към 26.03.2021 г.

Кога възниква правото на приспадане на данъчен кредит при закупуването и експлоатацията на служебен автомобил?

При покупката и последващата експлоатация (разходи за поддръжка, ремонт и консумативи) на служебен автомобил (който не представлява лек автомобил по смисъла на параграф 1, т. 18 от ДР на ЗДДС) можете да се възползвате от правото на приспадане на данъчен кредит както постановява чл. 69, ал. 1, т.1 от ЗДДС. За да не бъде класифицирано превозното средство като лек автомобил, то следва да отговаря на следните характеристики:

 • да бъде предназначено за превоз на товари;
 • да има трайно вградено техническо оборудване за целите на извършваната основна дейност.

Покупката и разходите за експлоатация на лек автомобил са обект на данъчен кредит единствено в случаите, в които:

 • лекият автомобил се използва единствено за бизнес цели (най-вече за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства);
 • лекият автомобил е предназначен за препродажба.

Как трябва да докажете ползването на автомобила като част от дейността на предприятието?

За да бъде признат за данъчни цели счетоводният разход, свързан с експлоатацията на автомобили за служебна дейност, е необходима документална обоснованост, доказваща, че изминатият пробег на превозното средство е изцяло във връзка с независимата икономическа дейност на предприятието. Понятието „документална обоснованост” е определено в чл. 10 от ЗКПО, като по силата на ал. 1, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закон за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция:

 • Първичният документ, доказващ закупуването на гориво, консумативи или услуги по поддръжката на автомобила е фактурата;
 • Няма изискване относно вида и наименованието на документа, доказващ изминатия пробег (най-често Пътен лист);
 • За да се докаже ползването на автомобила за лични цели, в пътния лист следва да са посочени изминатите километри и маршрут.

Как се процедира в случаите, в които автомобилът се използва както за лични, така и за служебни цели?

Разходите, свързани с личното ползване на лекия автомобил се третират като разходи в натура и се облагат с данък върху разходите (по-известен като данък „Уикенд“), както е указано в чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО. В този случай чл. 215а, ал. 2 дефинира три начина за определяне на основата за данъка върху разходите в натура:

 • като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по съотношението между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство;
 • като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по съотношението между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство;
 • като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто.

Всяко предприятие може да избира по кой от трите метода да изчислява данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура.

По отношение на правото на данъчен кредит следва да имате предвид, че ако още при покупката на автомобил, който е с право на данъчен кредит, се знае, че ще същият ще се ползва и за лични цели, то дружеството следва да ползва не пълен данъчен кредит, а пропорционален в зависимост от очакваното ползване на автомобила (чл. 71а и 71б от ЗДДС).

Важно е да знаете
Важно е да знаете По отношение на данъчното облагане на разходите в натура, Вашето предприятие има право да избира между следните две опции:
 • да третира изчислената база от разходи в натура като доход в натура на физическите лица, които са използвали автомобила за лични нужди (като този доход се облага по реда на ЗДДФЛ) или;
 • да облага разходите в натура по реда на ЗКПО (данък в размер на 10% от изчислената данъчна основа от разходи в натура).
Важно е да знаете
Важно е да знаете
Изборът по отношение на данъчното облагане на разходите в натура (Данък върху разходите) за текущата година се декларира с годишната данъчна декларация, подавана за предходната година При попълване на декларацията има възможност за избор, касаещ и периода, за който се отнася декларацията – само за новоучредените дружества.

Кои разходи за служебните автомобили се включват в данъчната основа за данъка върху разходите?

При определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в натура (съгласно чл. 215а, ал. 1 от ЗКПО) в общия размер на разходите се включват всички счетоводни разходи, свързани с превозното средство:

 • експлоатационни разходи;
 • разходи за застраховки;
 • местен данък;
 • винетни такси;
 • наем (при нает автомобил);
 • паркинг;
 • отчетен като разход ДДС;
 • заплатата на шофьора (ако има такъв), вкл. и осигуровките му за сметка на работодателя.
Важно е да знаете
Важно е да знаете
Тъй като автомобилът е данъчен амортизируем актив, трябва да се вземе под внимание, че на основание § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, в данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от същия закон следва да се включат данъчните (а не счетоводните) амортизации на актива.
Повече информация
Повече информация Повече информация и отговори на често задаваните въпроси по отношение на данък „Уикенд“ (действията, които данъчно задълженото лице (ДЗЛ) предприема при покупка на дълготраен актив, използван както за стопанска дейност, така и за лични цели) можете да намерите в публикацията на Национална агенция за приходите .