Loading...

Командировки

Актуално към 26.03.2021 г.

Кога се налага командироване на служителите?

 • Командироването е изменение на мястото на работа на служителите и се случва, когато дейността на предприятието изисква някои функции временно да се осъществяват извън определеното място на работа. Същността на командировката е изпълнение на същата функция извън мястото на постоянна работа. Преценката за тези нужди се прави от работодателя и се формира в писмена заповед за командироване.
 • Командироването може да се случва на територията на страната или в чужбина.
 • Законът позволява и командироване и изпращане за предоставяне на услуга, регламентирано в чл. 121а от КТ. Повече информация за конкретните условия и изисквания за този тип командироване можете да намерите в Кодекса на труда.

Колко може да продължи една командировка?

 • Максималната продължителност на една командировка е 30 календарни дни.
 • Когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни, служителят трябва да даде изрично съгласие.
 • Когато работникът е командирован в друга държава, страните уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за служители, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Важно е да знаете

Важно е да знаете
 • Командироването в чужбина има сходен ред с командироването на територията на страната, разликата е в реда за издаване на заповедта за командироване и размерите на пътните, дневните и квартирните пари.
 • Повече информация за реда за издаване на заповедта можете да намерите в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. В Приложение № 2 са описани размерите и валутите на дневните и квартирните пари.

Каква е процедурата за командироване на служител?

Издаване на заповед за командировка

Издаване на заповед за командировка

Командироването се извършва въз основа на предварително издадена писмена заповед от работодателя (или оправомощено лице). В нея се посочват:

 • наименованието на предприятието длъжностното лице, което издава заповедта;
 • имената и длъжността на командированото лице;
 • начин на пътуване;
 • мястото на командироване;
 • задача, за която лицето се командирова;
 • командировъчни дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право;
 • продължителността на командировката;
 • необходимост и вида на отчета за извършената работа.

Преди заминаването заповедта трябва да бъде подписана от упълномощено служебно лице и да бъде подпечатана с печата на предприятието, което изпраща служителя в командировка.

Изплащане на компенсации

Командировъчни пари

При осъществяване на командироването, работодателят е длъжен да изплати на служителя следните компенсации за допълнителни разходи:

 • Плащания за пътни разходи – това са разходи за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно. Размерът на тези разходи е действително извършените разходи съгласно Заповедта за командировка по най-краткия и икономически изгоден маршрут. Видът на превозното средство се посочва в заповедта за командировка. Ако командировката се извършва с лично превозно средство се заплаща равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
 • Дневни разходи – изплащат се за храна и обичайни дневни разходи за времето, докато е в командировка. Размерът на тези пари е минимум 20 лв. за всеки ден на командировката, ако командированият нощува в мястото на командировката и 10 лева – ако командировката е без нощуване (когато командировката е в чужбина размерът на дневните разходи се определя от Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина).

Разходи за нощуване – обхващат сумата за действително платеното в рамките на утвърдената от командироващия сума за едно нощуване. Тази сума се определя от командироващия в заповедта за командировка.

Отчитане на командировката

Отчитане на командировката

Заповедта за командировка се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето.

Командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите са длъжни в 5-дневен срок да вземат становище по отчета.

Повече информация

Повече информация

Повече информация за командироването на служителите и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

За чия сметка е командироването и изпращането в рамките на предоставяне на услуги?

 • Командироването на служител от български работодател е за негова сметка (командироващата страна) и се извършва въз основа на сключен договор между работодателя и ползвателя на услуги от другата страна.
 • Командироването и изпращането на служител се извършва от:

– регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа в предприятие ползвател в друга държава ; или

– от предприятие, което осигурява временна работа и е регистрирано по законодателството на съответната държава.

Условия за командироване и изпращането в рамките на предоставяне на услуги?

 • Командироването, както и изпращането на служителя се извършва, когато между двете страни съществува трудово правоотношение за целия период, през който е предвидено да продължава командироването/изпращането.
 • През времето, докато трае командироването/изпращането на служителя се осигурява най-малко същите минимални условия, каквито са установени и за служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, вкл. трудово възнаграждение, работно време, платен годишен отпуск и т.н.