Loading...

Конструктивно становище (Акт 14)

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация:

Акт образец 14 е една от стъпките за контрол на строителните дейности, защото това е документът за приемане на конструкцията на сградата, а с неговото приемане вече ще можете да преминете към процедурата по издаване на Акт образец 15 и Акт образец 16 (за строежи от първа до трета категория) или Удостоверение за въвеждане в експлоатация (за строежи от четвърта и пета категория). Повече информация за различните категории строежи може да намерите тук.

Може да възникне необходимост да подпишете такъв акт, в случай че сте в ролята на строител на обекта, тъй като Акт образец 14 се подписва от проектанта-конструктор, строителя и технически правоспособното физическо лице по част “Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

За строежите от шеста категория не се съставят актове и образци, освен в хипотезите на:

  • постройки на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;
  • басейни с обем до 100 куб. м. в оградени поземлени имоти;
  • подпорни стени с височина от 1,20 м. до 2 м. над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  • плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м. до 2,20 м., с изключение на случаите описани в чл. 48, ал.9 от ЗУТ [1],
  • когато изброените обекти се разполагат по регулационните линии (границите на поземлените имоти).

Какво съдържа Акт 14?

Акт образец 14 съдържа:

  • констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената документация (дневници на строежа – бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид строителни и монтажни работи (СМР);
  • документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи годността за употреба при спазване на основните изисквания към строежите съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи;
  • оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване;
  • заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията към строежите по ЗУТ.
Повече информация
Повече информация

Повече информация за Образец на Акт 14 може да намерите в НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн., ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017 г, под Приложение №14.


[1] Строителството на огради в отклонение от изискванията се разрешава от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство.