Loading...

Национален иновационен фонд

Актуално към 26.03.2021 г.

Фондът е създаден в съответствие с Решение на Министерски съвет № 723 от 8 септември 2004 година за приемане на Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, изменена с Решение № 385 от 22.05.2006 г.

Последната обявена иновационна сесия на центъра е сесия № 11, която е изтекла на 17.09.2020 г. Повече информация за приключилите сесии можете да намерите на интернет страницата на Министерството на икономиката и на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Очаква се приемане на нова Иновационна стратегия на Република България.

Какво представлява Национален иновационен фонд?

Националният иновационен фонд (НИФ) е създаден с решение на Министерски съвет през септември 2004 г. Съгласно проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г., НИФ е един от инструментите за реализирането на иновационната стратегия.

Чрез изпълнение на дейностите по Фонда в периода 2016-2020 г. се реализират целите, заложени в Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС).

Повече информация
Повече информация

Повече информация за същността на Национален иновационен фонд можете да откриете на интернет страницата на:

Цели на Национален иновационен фонд?

Основната цел на Фонда е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност [1] за повишаване конкурентоспособността на предприятията и стимулиране сътрудничеството между науката и бизнеса в България. Преките цели на Фонда са:

 • да се насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси;
 • да се увеличи обемът на производството;
 • да се подобри качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси;
 • да се намали количеството на използваните ресурси;
 • да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия.
Важно е да знаете
Важно е да знаете Средствата по фонда се предоставят от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Какви дейности подкрепя Национален иновационен фонд?

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не са достигнали все още до пазара.Фондът не финансира:

 • Проекти за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга;
 • Проекти, съдържащи класифицирана информация.;
 • Проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект;
 • Помощи на предприятия в затруднено положение;
 • Предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени при форсмажорни обстоятелства;
 • Дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно такива, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
 • Проекти в частта на разходите, която вече е финансирана с публични средства или ресурси на ЕС или държава членка. В случай на установено такова финансиране, проектното предложение не се отхвърля, но на финансиране подлежат само нефинансираните с публични средства или ресурси дейности/разходи;
 • Проекти, с които се заявяват за предоставяне помощи:
  • в сектора на рибарството и аквакултурите;
  • предоставени в сектора на първично производство на селскостопански продукти;
  • за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия;
  • за преработка и продажба на селскостопански продукти, когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
  • за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета

Какъв е размерът на бюджета, от който могат да се възползват МСП?

Бюджетът на фонда е различен за всяка една конкурсна сесия. Например, Единадесетата конкурсна сесия през 2020 г. е с бюджет от 5 000 000 лева.

Как се разпределя бюджетът по програмата?

Процентът на безвъзмездната финансова помощ съотнесено с общата стойност на разходите е:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие,

които могат да се увеличат до достигане на 80 % с:

 • 10% за средни предприятия;
 • 20% за малки предприятия;
 • до 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.

Какви са начините за кандидатстване?

Подаване на документи за кандидатстване се осъществява електронно на интернет страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като подадените документи следва да се подпишат с квалифициран електронен подпис.

Какъв е редът, критериите и методиката, по които се оценяват проектните предложения?

Оценка на предложенията включва:

 • оценка за административно съответствие и допустимост – този етап търси отговор на следните въпроси: спазен ли е срокът за кандидатстване, налични ли са всички изискуеми документи в посочения формат, дали не е налице двойно финансиране и т.н.;
 • техническа и икономическа оценка на проектното предложение – в този етап се разглежда иновативност (релевантност на проекта, реализиране на технологично постижение, ползи за обществото и други), ефикасност на подхода, икономическа перспективност (конкурентни предимства, пазарна приложимост, възвращаемост на направените разходи и др.);
 • финансова оценка на бюджета.

Кои са допустими кандидати?

Допустимите кандидати включват регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице. При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор-предприятие) е координатор, има статут на кандидат и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта).

При съвместни проекти между предприятия е допустимо участието само на едно стартиращо предприятие.

Кои са тематичните области, специфични за Фонда?

Тематични области съгласно ИСИС, в рамките на които могат да попадат научноизследователските и развойните проекти са:

 • мехатроника и чисти технологии;
 • информационни и комуникационни технологии и информатика;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Какви са условията за допустимост на разходите?

Допустимите разходи са само разходи по дейности за „индустриални научни изследвания” и „експериментално развитие”:

 • разходи за персонал (основен и спомагателен) по научноизследователски развоен проект – до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник;
 • разходи за инструменти и оборудване. Включват само разходите за амортизационни отчисления за закупени нови инструменти, оборудване и дълготрайни нематериални активи в рамките на проекта. Максимално допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в перо „Разходи за инструменти и оборудване” в бюджета на всеки участник поотделно е до 50% спрямо общите планирани разходи
 • разходи за външни услуги. Допустими са само разходи за възлагане на научни изследвания, а допустимият относителен дял за разходи за външни услуги може да бъде до 10% от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник;
 • разходи за материали и консумативи. В това перо могат да се планират единствено разходи за нови и неупотребявани материали и консумативи, предназначени само за изпълнението на проекта и планирани в бюджета на проекта. Разходите за вода, електроенергия и/или топлинна енергия са допустими само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри;
 • разходи за командировки в чужбина. Допуска се да се планират разходи за командировки в чужбина, само когато в проекта участва партньор, регистриран в друга държава – членка на ЕС.

Организацията за научни изследвания и разпространение на знания поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта.

Продължителност на научноизследователски развойни проекти – до 18 месеца.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да кандидатствате за средства по фонда в зависимост от условията на поканата за всяка една конкретна година.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно кандидатстването за Национален иновационен фонд можете да откриете на интернет страницата на:


[1] Правото на интелектуална собственост върху продуктите и резултатите, както и свързаните с тях права на достъп, получени при изпълнението на проект, финансиран от НИФ принадлежат на кандидата.