Loading...

Наемане на служители, граждани на други държави

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

Режимът и начинът, по който чужденците могат да влизат, пребивават, работят и напускат България, зависи от това дали съответните чужденци са граждани на Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство/ Конфедерация Швейцария („ЕС/ЕИП/КШ“) или граждани на трети страни (т.е. граждани на други държави).

Чужденците (независимо от техния произход) могат да упражняват труд в България под две основни форми:

 • командировка в българско дружество от чуждестранния си работодател;
 • сключен трудов договор с български работодател.

Граждани на ЕС/ ЕИП/ КШ

 • Могат да влизат, пребивават и работят свободно в България, при условие, че не заемат длъжности, за които се изисква българско гражданство и съответната дейност, която извършват не е включена в Списъка на регулираните професии.
 • Могат да встъпват в трудови правоотношения с български работодател свободно, без да е необходимо предварителното получаване на разрешение от Агенция по заетостта.
 • При командироване на граждани на ЕС/ЕИП/КШ, работодателят им от държавата-членка или предприятието, което осигурява временна работа, има задължение да декларира командироването пред Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ преди започването на предоставянето на услугите, както и задължение да осигури определени условия на труд. Предприятието има задължението в 7-мо дневен срок да декларира и всяка промяна в декларираните обстоятелства.
Важно е да знаете
Важно е да знаете

Работодателите, които имат желание да наемат граждани на чужди държави трябва да са наясно, че предмет на регулация от българското законодателство са не само отношенията, които възникват между българския работодател и чужденеца, но и влизането, пребиваването и напускането на страната от чужденеца.

Граждани на трети страни

За да работят в България, гражданите на трети страни, в общия случай, трябва да преминат хронологично през следните процедури преди да имат право да полагат труд на територията на страната:

Получаване достъп до пазара на труда в България

Получаване достъп до пазара на труда в България

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D”(Виза „D”)

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D”(Виза „D”)

Изкарване на разрешение за пребиваване

Издаване на разрешение за пребиваване

Изкарване на български личен документ Издаване на български личен документ
Повече информация
Повече информация

Повече информация за наемане на служители, граждани на други държави и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Получаване достъп до пазара на труда в България

Получаване достъп до пазара на труда в България

Достъп до пазара на труда в България се разрешава на граждани на трети страни, когато:

 • имат трудов договор с местен работодател;
 • са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на страната;
 • са преместени по вътрешнокорпоративен трансфер;
 • извършват дейност на свободна практика.

В зависимост от образованието, опита и продължителността на заетостта, българското законодателство предоставя множество инструменти, въз основа на които може да се получи разрешение за достъп до пазара на труда в България. Най-популярните инструменти са:

Получаването на разрешение за достъп до пазара на труда се инициира от българското дружество-работодател и се развива пред Агенция по заетостта. В зависимост от избрания инструмент, работодателят трябва да представи различен набор от документи оформени в изискваната от закона форма.

Срок

В зависимост от инструмента, по който се иска достъп, изпълнителният директор на Агенция по заетостта предоставя писмено решение в срок между 10 и 30 дни от подаване на Заявлението.

Такса

Държавната такса се заплаща след положителен отговор от Агенция по заетостта и е между 100 лв. и 400 лв., в зависимост от вида на предоставеното разрешение за достъп до пазара на труда.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Законодателството предоставя и други основания за получаване на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни желаещи да:

упражняват сезонна заетост или

заетост като научни работници, студенти и стажанти .

Повече информация
Повече информация

Повече информация за получаване на достъп до пазара на труда и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D” (Виза „D”)

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D” (Виза „D”)

 • Получено разрешение за достъп до пазара на труда е основание за получаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „D“;
 • Документите, които се подават за получаване на виза „D” се определят от основанието, въз основа на което гражданинът на трета страна е получил разрешение за достъп до пазара на труда в България. Повече информация за необходимите документи може да намерите на страницата на Министерство на външните работи;
 • Заявлението за издаване на Виза „D се подава само в посолството на Република България/консулство по постоянно местоживеене на гражданина на трета страна или в акредитирано от българската държава представителство на трета страна. По изключение, заявлението може да се подаде в държава, различна от държавата на постоянно пребиваване на кандидата, ако лицето пребивава на законно основание в тази държава;
 • При положително решение, органите уведомяват кандидата за Виза „D“, най-често по телефон, и насрочват среща в представителството на България, в което гражданинът на трета страна е подал искането. След полагането на визата в паспорта, лицето може свободно да влезе в България и да пристъпи към следващата част от процедурата.

Срок

Решение по заявление за издаване на Виза „D” се взима в срок до 35 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението.

Такса

При кандидатстване гражданинът на трета страна заплаща държавна такса в размер на 100 евро.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (Виза „D”) и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Получаване на разрешение за пребиваване Получаване на разрешение за пребиваване
 • Получил разрешение за достъп до пазара на труда в България и Виза „D“, гражданинът на трета страна може да кандидатства за разрешение за пребиваване;
 • Документите, които се подават от лично от гражданина на трета страна в Дирекция „Миграция“ или Областна дирекция на МВР трябва да удостоверяват, че:
 • лицето притежава достатъчно средства, за да се издържа;
 • няма да е в тежест на социалната и здравната система на България;
 • има осигурено жилище.

Конкретните изисквания са регламентирани в Закона за чужденците в Република България.

 • Наред с описаните документи, в зависимост от основанието, на което лицето иска предоставяне на пребиваване, законът изисква представянето на специфични документи. Повече информация може да се открие на страницата на Дирекция „Миграция“: Разрешение за пребиваване.
Срок

В общия случай, разрешението за продължително пребиваване се разглежда в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документ този срок може да бъде удължен с 1 месец.

Такса

При положително решение, гражданинът на трета страна следва да заплати държавна такса в размер между 100 лв. и 500 лв. за година, в зависимост от основанието, на което е предоставено пребиваването. Таксата се заплаща на място в Дирекция „Миграция“ или Областна дирекция на МВР.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за получаване на разрешение за пребиваване и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на:

Министерство на външните работи, Дирекция „Миграция“.

Издаване на български личен документ

Издаване на български личен документ

 • След заплащане на държавната такса, гражданинът на трета страна може да подаде документи за издаване на български личен документ и по-точно документ за пребиваване.
 • Заявлението се предоставя на служителя на Дирекция „Миграция“, като към него се прилагат копие от решението за пребиваване и паспорта на гражданина на трета страна, както и доказателство за платена държавна такса.
 • Едва след получаването на документа за пребиваване, гражданинът на трета страна има право да постъпи на работа. В 7-дневен срок от постъпването, работодателят има задължението да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за датата на действителното започване на работа на гражданина на трета страна.
Срок

В зависимост от Областната дирекция на МВР, в която се подава искането за издаване на български личен документ, както и от бързината, с която се иска неговото издаване, срокът варира между 3 работни и 30 календарни дни.

Такса

Съобразно услугата (обикновена, бърза, експресна) предпочетена от гражданина на трета страна той/тя трябва да заплати такса между 45 лв. и 225 лв.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за издаване на български личен документ и свързаната нормативна уредба можете да откриете на страницата на: