Loading...

Нелоялни търговски практики (напр. подвеждаща реклама и агресивни търговски практики)

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво е нелоялна търговска практика? [1]

Търговска практика от страна на търговец към потребител е „нелоялна“, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители. Нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски практики.

Какво е заблуждаваща търговска практика?

Търговска практика е заблуждаваща, когато:

  • съдържа невярна информация и е подвеждаща или когато по някакъв начин, включително чрез цялостното й представяне, заблуждава средния потребител;
  • води или е възможно да доведе средния потребител до вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика, и когато тя включва:

– всяка маркетингова дейност по отношение на стока или услуга, която създава объркване с друга стока, услуга или друг отличителен знак на конкурент;

– неспазване на ангажиментите, поети от търговеца чрез присъединяването му към кодекс за добра търговска практика.

Какви са видовете заблуждаваща търговска практика?

Списък със заблуждаващи търговски практики се съдържа в чл. 68ж от Закон за защита на потребителите (ЗЗП), като част от тях са:

  • да се твърди от страна на търговец, че се е присъединил към кодекс за добра търговска практика, когато това не е вярно;
  • да се показва удостоверение, знак за качество или техен еквивалент, когато не е получено необходимото разрешение за това;
  • да се твърди, че даден кодекс за добра търговска практика е одобрен от обществен или друг орган, когато това не е вярно;
  • да се твърди, че търговец е получил разрешение за извършване на определена дейност или че за дадена стока или услуга е получено разрешение, одобрение или лиценз от държавен или друг орган, когато това не е вярно или когато търговецът не спазва условията, при които е било издадено разрешението, одобрението или лицензът.

Какво е агресивна търговска практика?

Търговската практика е агресивна, когато от целия ѝ фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, и поради използването на тормоз, принуда, включително използването на физическа сила или злоупотреба с влияние, следва, че тя променя или е възможно да промени съществено свободата на избор или поведението на средния потребител по отношение на стоката или услугата, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика.

Какви са видовете агресивна търговска практика?

Списък с агресивни търговски практики се съдържа в чл. 68к от ЗЗП, като част от тях са:

  • оставянето на впечатление у потребителя, че той не може да напусне помещението, докато не се сключи договор;
  • извършването на посещения от страна на търговеца в дома на потребителя, пренебрегвайки искането на потребителя търговецът да напусне помещението или да не се връща отново, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение;
  • при реклама – пряко насърчаване на децата да закупят или да убедят своите родители или други възрастни да им закупят стоката или услугата, която е предмет на рекламата.

Каква може да бъде защитата за потребителите от нелоялни търговски практики?

При съмнение, че използваната търговска практика е нелоялна, имате право да сезирате Комисията за защита на потребителите чрез подаването на жалба.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Когато Комисията за защита на потребителите установи, че търговската практика е нелоялна, председателят на комисията издава заповед, с която забранява прилагането на търговската практика. Когато тази заповед е влязла в сила, защото не е обжалвана в законовия срок или жалбата срещу нея е оттеглена, или е потвърдена от Върховния административен съд, потребителят има право да развали договора с търговеца, сключен в резултат на използваната нелоялна търговска практика и да претендира за обезщетение по съдебен ред.

Повече информация
Повече информация

Повече информация можете да откриете на страницата на Комисия за защита на потребителите.


[1] „Търговска практика“ е всяко действие, бездействие, поведение, търговска инициатива или търговско съобщение, включително реклама и маркетинг, от страна на търговец към потребител, което е пряко свързано с насърчаването, продажбата или доставката на стока или предоставянето на услуга на потребителите.