Loading...

Обжалване на отказ за разрешение за строеж

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

Разрешението за строеж, както и отказът да се издаде такова разрешение по своя характер са индивидуални административни актове съгласно чл. 214, т. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в тях се вписват всички фактически и правни основания за издаването им.

За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

В случай, в който издаването на разрешение за строеж е отказано, ЗУТ Ви предоставя възможността да пристъпите към обжалване на дадения индивидуален административен акт.

Каква е процедурата по обжалване?

Подаване на жалба

Подаване на жалба

С отмяната на чл. 216 ЗУТ (ДВ, бр. 25/2019 г.) разрешенията за строеж и отказите за издаването им вече подлежат на директно обжалване пред съда. Кой е компетентният съд зависи от това кой орган е компетентен да издаде разрешението за строеж. Общото правило е, че компетентен е съответният административен съд по местонахождението на недвижимия имот. Ако се касе за отказ на министъра на регионалното развитие и благоустройството, то той подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


Важно е да знаете
Важно е да знаете

Жалбата спира изпълнението на акта [1].

Жалбата и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Жалба срещу разрешение за строеж на министъра на регионалното развитие и благоустройството или отказ за издаване се подават в 14-дневен срок от обнародването на обявлението за издаване на акта в „Държавен вестник“.

Такси

Държавни такси за обжалване по съдебен ред на административни актове, както следва:

  • От юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци – 10 лева.
  • От юридически лица, без посочените в т. 1 и от физически лица-търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лева.

Решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу откази за издаване на разрешения за строеж подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Държавната такса в касационното производство е в размер на 70 лв. за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги, и в размер на 370 лв. за организациите

Повече информация
Повече информация

Повече и по-изчерпателна информация можете да откриете на страницата на ДНСК.