Loading...

Отчитане и администриране на касови трансакции

Актуално към 26.03.2021 г.

Кои са видовете разплащателни трансакции?

В най-общ план съществуват два вида разплащателни операции, които настъпват най-често при разплащането с доставчици и при продажбата към клиент – касовите (при разплащане в брой) и банковите (при разплащане с банкова карта или чрез паричен превод) трансакции.

Всеки доставчик, който извършва продажби от търговски обект е длъжен да документира извършените от него продажби чрез издаване на фискален бон, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Според действащия Закон за ограничаване на плащанията в брой, плащания в размер на и по-големи от 10 000 лв. следва да се извършват единствено чрез банков превод и внасяне по платежна сметка, т.е. това е максималният праг на разплащанията в брой.

  • ограничението е в сила и при разплащане в чуждестранна валута, като прагът е равен на левовата равностойност на дадената валута;
  • законът предвижда имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на извършеното плащане при първо провинение и 100% от общия размер при повторно такова.

Кои са основните операции за отчитане на касовата трансакция?

  • Фискален бон: Всеки търговец е длъжен да отчита извършените продажби, уредени с плащане в брой, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон). Фискалното устройство трябва да отговаря на описаните в Закона за данък върху добавената стойност параметри;
  • Копие на фискален бон: За всеки отпечатан касов бон следва да се съхранява копие на контролна лента на електронен носител (КЛЕН), като данните от всяка бележка се предават автоматично от фискалното устройство по дистанционна връзка към НАП;
  • Сторно операция: В случай на рекламация, връщане на стока, намаление на данъчната основа или операторска грешка, се налага извършването на сторно операция, документирана с издаване на документ от фискалното устройство с номер, който трябва да съдържа уникалния номер на продажбата, която бива сторнирана.

Как се администрира отчетността за извършените касови трансакции?

Документирането на продажбите чрез фискални касови бележки е регламентирано в чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Всеки търговец има задължение да монтира и въведе в експлоатация, регистрирани в НАП, фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта, както и да сключи договор за техническо обслужване и ремонт на фискалното устройство с лице, получило разрешение от Българския институт по метрология и притежаващо удостоверение за сервизно обслужване. На интернет страниците на НАП има регистри на одобрените фискални устройства и фирми за сервизното им обслужване.

Всички фискални устройства следва да отговарят на изискванията, посочени в Наредба Н-18, като задължително трябва да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която автоматично да подават данни към НАП. В тази връзка, считано от 02.07.2019 г. отпадна изискването за търговците да отпечатват дневни финансови отчети, месечни и годишни финансови отчети, както и да водят книга на дневните финансови отчети. Тези облекчения не важат за търговците, които работят с електронна система с фискална памет за отчитане на продажбите на течни горива. Всички фискални устройства генерират автоматично пълен дневен финансов отчет и изпращат данни за него към НАП, при спазване изискванията посочени в Наредба Н-18.

Използване на Софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО)

СУПТО е всеки софтуер, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. НАП поддържа публичен регистър на СУПТО, които отговарят на изискванията на Наредба Н-18. Търговците нямат право да ползват друг софтуер за управление на продажбите, който не е включен в регистъра на НАП.

Търговците, които изберат да ползват в търговските си обекти СУПТО, имат задължение да уведомят НАП в 7-дневен срок от инсталирането на софтуера. В същия срок се уведомява НАП и при промяна на декларираните вече данни. В търговски обект, в който задълженото лице е избрало да използва софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, софтуерът задължително управлява всички работещи фискални устройства в този обект и те могат да се използват само като фискален принтер.

Повече информация за използването на СУПТО може да намерите на интернет страницата на НАП.

Електронни магазини

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет и което има задължение да издава фискален бон за получените плащания е задължено преди да започне продажбата на стоки/услуги чрез електронния магазин да подаде информация в НАП. Информацията, която следва да се подаде е посочена в Приложение № 33 от Наредба Н-18. Подаването на информацията се извършва по електронен път с КЕП в Портала за е-услуги на НАП.

Повече за задълженията на лицата, които извършват търговия чрез електронни магазини може да намерите на интернет страницата на НАП.

Важно е да знаете
Важно е да знаете Санкциите, на които подлежат търговците, които нарушават правилата за издаване на фискален бон и отчитането на касовите трансакции, са описани в чл. 185, чл. 185а, чл. 185б, чл. 186, чл. 186а и чл. 187 от ЗДДС.
Повече информация
Повече информация

Повече информация относно отчитането и администрирането на касови трансакции и свързаната нормативна уредба можете да откриете в приложената Наредба № Н-18 на страницата на Национална агенция за приходите.