Loading...

Подаване на жалби към Комисията за защита на конкуренцията

Актуално към 26.03.2021 г.

Обща информация

При извършването на търговската Ви дейност съществува риск от това конкурентите Ви да застрашат или увредят Вашите интереси чрез използваните от тях търговски практики. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) следи за спазването на правилата при осъществяване на конкурентна търговска дейност.

Всяко лице, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), може да подаде искане за образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушението.

Какво представляват нарушенията на конкуренцията?

Това са несъвместими с вътрешния пазар споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията.

Примерни нарушения по ЗЗК можете да видите тук.

Искането за образуване на производство пред КЗК се подава по образец, утвърден от комисията, трябва да е написано на български език и да съдържа:

 • името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
 • адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на лицето, срещу което е оплакването;
 • описание на обстоятелствата, на които се основава искането и твърдяното нарушение;
 • основание за искането;
 • доказателствата в подкрепа на искането;
 • подписа на лицето, което подава искането, или на неговия представител;
 • документ за платена държавна такса.

Образец на искане за установяване на нарушения можете да намерите тук. Повече информация за попълване на искането може да откриете в указания на Комисията за попълване на искането по образец, които можете да видите тук.

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Защита от КЗК можете да потърсите в срок от:

 • три години – за нарушение на разпоредбите, свързани с искания на информация [1] или с извършване на проверки от страна на КЗК;
 • пет години – за всички останали нарушения.

Тези срокове започват да текат от деня на извършване на нарушението, а в случай на продължително нарушение – от деня, в който нарушението е преустановено.

В случай че искането е редовно, КЗК образува производство, в рамките на което извършва проучване по изложените в него твърдения.

Възможно е в процеса на производството от Вас да бъде изисквана допълнителна информация, която може да бъде както писмена, така и устна.

В едно образувано производство КЗК упражнява правомощията си по чл. 45 от ЗЗК, а именно:

 • изисква информация и веществени, писмени, цифрови и електронни доказателства, независимо от носителя, на който са съхранени;
 • снема устни или писмени обяснения;
 • извършва проверки на място;
 • възлага извършването на експертизи от външни експерти;
 • изисква информация или съдействие от други национални органи по конкуренцията на държавите членки на Европейския съюз, както и от Европейската комисия;
 • изисква информация и съдействие от правоприлагащи органи на държавите членки на Европейския съюз, и от Европейската комисия при упражняване на правомощията при трансгранични разследвания в областта на нелоялните търговски практики;
 • изисква информация и съдействие от други компетентни национални органи, от компетентните органи на държавите членки на Европейския съюз, и от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕС) 2017/2394.

Това производство е съвкупност от процесуални действия на Комисията, страните и другите участници в производството, насочени към събиране и проверка на доказателства относно предмета на съответното проучване.

В производствата за установяване на нарушение по ЗЗК срокът на произнасяне зависи от предмета на проучване в производството.

Решенията на Комисията, ако в закона не е предвидено друго, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административния съд – София област.

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно срокове, ред и начин на извършване на процедурата, както и приложимите санкции, можете да намерите на страницата на Комисия за защита на конкуренцията.


[1] Комисията налага имуществена санкция в размер до едно на сто от общия оборот за предходната финансова година на предприятие или сдружение на предприятия за:

 • неизпълнение на задължението за съдействие на комисията при изпълнение на правомощията й;
 • · противопоставяне на внезапна проверка на място от комисията по чл. 50 ЗЗК;
 • нарушаване на целостта или унищожаване на печатите, поставени при извършване на проверка на място по чл. 50 ЗЗК;
 • несвоевременно предоставяне или предоставяне на непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща информация в нарушение на задълженията по чл. 47, ал. 4 и 6 ЗЗК;
 • неизпълнение на задължението за събиране на информация по чл. 47, ал. 5 ЗЗК;
 • неизпълнение на задълженията страните своевременно да информират комисията за изпълнението на решение, в случай че с него се постановяват определени условия или задължения.